25 Cdo 1041/2010
Datum rozhodnutí: 28.04.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 1041/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobce P. P. , proti žalovaným 1) České republice Ministerstvu spravedlnosti , se sídlem Praha 2, Vyšehradská 16, 2) M. Š., soudci 3) H. L., soudkyni 4) H. Č., soudkyni, 5) B. Ch., soudkyni 6) České republice Ministerstvu vnitra , se sídlem Praha 7, Nad Štolou 3, 7) J. S., policejnímu vyšetřovateli Policie České republiky, a 8) M. K., státní zástupkyni Obvodního státního zastupitelství, o náhradu škody, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 2 pod sp. zn. 23 C 266/2006, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. listopadu 2008, č.j. 14 Co 452/2008-29, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje.
II. Žádný z účastníků nemá nárok na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Městský soud v Praze jako soud odvolací usnesením ze dne 26. 11. 2008, č.j. 14 Co 452/2008-29, potvrdil ve vztahu k žalovaným 3) 8) usnesení Obvodního soudu pro Prahu 2 ze dne 15. 10. 2008, č.j. 23 C 266/2006-14, jímž soud prvního stupně odmítl podání žalobce ze dne 4. 11. 2006, doručené soudu dne 10. 11. 2006; ve vztahu k žalovaným 1) a 2) změnil odvolací soud usnesení soudu prvního stupně tak, že se podání neodmítá. Odvolací soud dále rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.
Žalobce nezastoupen advokátem podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání a současně žádal soud prvního stupně o ustanovení zástupce z řad advokátů.
Nejvyšší soud jako soud dovolací posoudil dovolání v souladu s čl. II. bodem 12 zákona č. 7/2009 Sb. podle ustanovení občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen o. s. ř. ) a shledal, že dovolání bylo podáno včas, osobou k tomu oprávněnou - účastníkem řízení (§ 240 odst. 1 o. s. ř.), avšak nejsou dány podmínky pro jeho věcné projednání.
Podle § 241 odst. 1, 2 a 4 o. s. ř. musí být dovolatel, který je fyzickou osobou, v dovolacím řízení zastoupen advokátem nebo (v rozsahu oprávnění stanoveného notářským řádem) notářem, jímž musí být dovolání též sepsáno; to neplatí, má-li takový dovolatel právnické vzdělání [§ 241 odst. 2 písm. a) o. s. ř.].
Není-li splněna podmínka uvedená v § 241 o. s. ř., postupuje soud obdobně podle § 104 odst. 2 o. s. ř. (§ 241b odst. 2 o. s. ř.) a učiní vhodná opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.
Žádost dovolatele o ustanovení zástupce z řad advokátů byla zamítnuta usnesením soudu prvního stupně ze dne 30. 11. 2009, č.j. 23 C 266/2006-58. Usnesením ze dne 20. 1. 2010, č.j. 23 C 266/2006-106, pak soud prvního stupně dovolatele, který nebyl v dovolacím řízení zastoupen zákonem stanoveným způsobem, vyzval, aby si ve lhůtě 10 dnů od doručení usnesení zvolil pro dovolací řízení advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání a poučil jej, že jinak Nejvyšší soud dovolací řízení zastaví.
Jelikož dovolatel výzvě soudu ve stanovené lhůtě, ani dodatečně, nevyhověl a nedostatek podmínky povinného zastoupení v dovolacím řízení nebyl odstraněn, Nejvyšší soud řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 o. s. ř. zastavil.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se opírá o ustanovení § 243b odst. 5, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 větu první o. s. ř. a o skutečnost, že žalovaným nevznikly v dovolacím řízení náklady, na jejichž náhradu by jinak měli proti dovolateli právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. dubna 2010
JUDr. Robert Waltr,v.r. předseda senátu