25 Cdo 1029/2002
Datum rozhodnutí: 23.07.2002
Dotčené předpisy: § 241 předpisu č. 99/1963Sb.
25 Cdo 1029/2002

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce P. P., proti žalované České republice - Ministerstvu spravedlnosti se sídlem v Praze 2, Vyšehradská 16, o zaplacení 30.000,- DEM s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 5 pod sp. zn. 25 C 55/2001, o dovolání žalobce proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. dubna 2002, č. j. 54 Co 58/2002 - 62, t a k t o :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 5 rozsudkem ze dne 6. 11. 2001, č. j. 25 C 55/2001 48, zamítl žalobu o zaplacení 30.000,- DEM s příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení.

K odvolání žalobce Městský soud v Praze usnesením ze dne 16. 4. 2002, č. j. 54 Co 58/2002 - 62, odvolání žalobce podle § 43 odst. 2 a § 211 o.s.ř. odmítl.

Proti tomuto usnesení podal žalobce podání nazvané jako dovolání , aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem a aniž toto jeho podání splňovalo náležitosti mimořádného opravného prostředku.

Usnesením ze dne 15. 5. 2002, č. j. 25 C 55/2001 67, doručeným žalobci dne 22. 5. 2002, Obvodní soud pro Prahu 5 dovolatele vyzval, aby si ve lhůtě 7 dnů od doručení usnesení zvolil právního zástupce pro dovolací řízení, předložil soudu plnou moc a doručil dovolání sepsané a podepsané tímto zástupcem s tím, že jinak bude dovolací řízení zastaveno.Žalobce přípisem ze dne 23. 5. 2002 soudu prvního stupně sdělil, že nemá právnické vzdělání.Dovolací soud věc projednal a rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném od 1. 1. 2001, a to v souladu s ustanovením části dvanácté, hlavy I, zákona č. 30/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

Opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí odvolacího soudu je dovolání. Podle ust. § 240 odst. 1 věty první o. s. ř. účastník může podat dovolání do dvou měsíců od doručení rozhodnutí odvolacího soudu u soudu, který rozhodoval v prvním stupni. Podle ust. § 241 odst. l věty první o. s. ř. dovolatel musí být zastoupen advokátem nebo notářem; to neplatí, má-li dovolatel právnické vzdělání, popřípadě jedná-li za něj osoba uvedená v § 21 nebo v § 21a anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle § 241 odst. 2 o. s. ř. nemá-li dovolatel právnické vzdělání, musí být dovolání sepsáno advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, § 21a nebo § 21b, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o. s. ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

Přestože byl žalobce o povinném právním zastoupení v dovolacím řízení poučen, právního zástupce si ani dodatečně nezvolil.

Vzhledem k tomu, že nedostatek podmínky dovolacího řízení podle ust. § 241 odst. 1 věty první o. s. ř. nebyl ani přes poučení odstraněn, Nejvyšší soud řízení o dovolání žalobce podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o. s. ř. zastavil, aniž bylo třeba se zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání a otázkou jeho přípustnosti.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5, § 224 odst. l a § 146 odst. 1 písm. c/ o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 23. července 2002

JUDr. Olga Puškinová, v. r.

předsedkyně senátu