25 Cdo 1025/2010
Datum rozhodnutí: 27.04.2011
Dotčené předpisy: § 107 odst. 5 o. s. ř., § 579 odst. 2 obč. zák.
25 Cdo 1025/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Roberta Waltra a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Petra Vojtka ve věci žalobkyně H. C. , zemřelé 5. 6. 2010, proti žalovaným 1) JK-Trading spol. s r.o ., IČ 46883690, se sídlem Praha 5, Za opravnou 5, zastoupené JUDr. Veronikou Vlkovou, advokátkou se sídlem Karlovy Vary, Mírové náměstí 2, a 2) MUDr. V. L. , zastoupené Mgr. Jakubem Uhrem, advokátem se sídlem Praha 10, U Hranic 3221/16, za účasti vedlejšího účastníka na straně žalované UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 49240480, se sídlem Praha 6, Evropská 136/810, o náhradu škody, vedené u Okresního soudu v Karlových Varech pod sp. zn. 13 C 144/2006, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 8. 10. 2009, č.j. 13 Co 227/2009-277, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.
O d ů v o d n ě n í :


Proti rozsudku ze dne 8. 10. 2009, č. j. 13 Co 227/2009-277, kterým Krajský soud v Plzni potvrdil ve výroku o věci samé rozsudek Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 6. 11. 2008, č.j. 13 C 144/2006-209, ve spojení s usnesením téhož soudu ze dne 3. 2. 2009, č.j. 13 C 144/2006-246, jímž byla zamítnuta žaloba na zaplacení částky 1.000.000,- Kč s příslušenstvím na náhradě bolestného, podala žalobkyně dne 20. 1. 2010 dovolání.

V průběhu řízení o dovolání sdělil zástupce žalobkyně, že jeho klientka zemřela, a dovolací soud z výpisu z centrální evidence obyvatel zjistil, že žalobkyně zemřela dne 5. 6. 2010.

Podle ustanovení § 107 odst. 1 o. s. ř. jestliže účastník ztratí po zahájení řízení způsobilost být účastníkem řízení dříve, než řízení bylo pravomocně skončeno, posoudí soud podle povahy věci, zda v řízení může pokračovat. Není-li možné v řízení ihned pokračovat, soud řízení přeruší. O tom, s kým bude v řízení pokračováno, soud rozhodne usnesením.

Podle ustanovení § 107 odst. 2 o. s. ř. ztratí-li způsobilost být účastníkem řízení fyzická osoba a umožňuje-li povaha věci pokračovat v řízení, jsou jejím procesním nástupcem, nestanoví-li zákon jinak, její dědici, popřípadě ti z nich, kteří podle výsledku dědického řízení převzali právo nebo povinnost, o něž v řízení jde.

Podle ustanovení § 107 odst. 5 věty prvé o. s. ř. neumožňuje-li povaha věci v řízení pokračovat, soud řízení zastaví.

Ustanovení § 107 o. s. ř. platí přiměřeně pro řízení u dovolacího soudu (srov. § 243c odst. 1 o. s. ř.).

Vzhledem k tomu, že právo na bolestné smrtí zaniká (§ 579 odst. 2 obč. zák.), povaha projednávané věci neumožňuje, aby bylo v dovolacím řízení pokračováno. Nejvyšší soud proto podle § 243c odst. 1 a § 107 odst. 5 o. s. ř. řízení o dovolání zastavil.

O náhradě nákladů řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 1 písm. c) o. s. ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. dubna 2011JUDr. Robert Waltr, v. r.
předseda senátu