25 Cdo 1009/2010
Datum rozhodnutí: 15.04.2010
Dotčené předpisy: § 241 o. s. ř., § 243c odst. 1 o. s. ř., § 104 odst. 2 o. s. ř.
25 Cdo 1009/2010

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Vojtka a soudců JUDr. Marty Škárové a JUDr. Roberta Waltra v právní věci žalobce J. P. , proti žalovanému Magistrátu města Kladna, se sídlem v Kladně, nám. Starosty Pavla 44, o odstranění nezákonně smyšlených důvodů odmítnutí kolaudace stavby k provedení této kolaudace a o náhradu škody , vedené u Okresního soudu v Kladně pod sp. zn. 15 Nc 7503/2008, o dovolání žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 22. července 2009, č. j. 25 Co 192, 302/2009-59, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í:
Žalobce podal dovolání proti usnesení ze dne 22. 7. 2009, č. j. 25 Co 192, 302/2009-59, jímž Krajský soud v Praze k odvolání žalobce potvrdil usnesení ze dne 16. 3. 2009, č. j. 15 Nc 7503/2008-43, ve znění opravného usnesení ze dne 3. 6. 2009, č. j. 15 Nc 7503/2008-53, kterým Okresní soud v Kladně zastavil řízení, jímž se žalobce domáhal stanovení povinnosti žalovanému odstranit nezákonně smyšlené důvody odmítnutí kolaudace stavby a provedení kolaudace, odmítl podání, jímž se žalobce domáhal po žalovaném náhrady škody způsobené nezákonným postupem, a rozhodl o náhradě nákladů řízení; odvolací soud rozhodl též o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Nejvyšší soud jako soud dovolací vzhledem k ustanovení článku II bodu 12. zákona č. 7/2009 Sb. o dovolání rozhodoval podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 30. 6. 2009 (dále jen o.s.ř. ), a po zjištění, že dovolání, které bylo proti pravomocnému usnesení odvolacího soudu podáno oprávněnou osobou (účastníkem řízení) ve lhůtě uvedené v ustanovení § 240 odst. 1 o.s.ř., dospěl k závěru, že v dané věci brání rozhodnutí o dovolání nedostatek podmínky dovolacího řízení.

Podle § 241 odst. 1 věty první o.s.ř. není-li dále stanoveno jinak, musí být dovolatel zastoupen advokátem nebo notářem. Podle § 241 odst. 2 o.s.ř. odstavec 1 neplatí, a) je-li dovolatelem fyzická osoba, která má právnické vzdělání, b) je-li dovolatelem právnická osoba, stát, obec nebo vyšší územně samosprávný celek, jedná-li za ně osoba uvedená v § 21, 21a, anebo v § 21b, která má právnické vzdělání. Podle odst. 4 dovolání musí být sepsáno, s výjimkou případu uvedeného v odstavci 2 písm. a), advokátem, notářem nebo osobou uvedenou v § 21, 21a, 21b, anebo v § 26a odst. 3, která má právnické vzdělání.

Pro podání dovolání, které je mimořádným opravným prostředkem, zákon stanoví požadavek, aby účastník řízení, který podává dovolání, měl buď sám právnické vzdělání, nebo aby byl zastoupen osobou, která je podle zákona povolána poskytovat právní pomoc. Ustanovení § 241 o.s.ř. představuje zvláštní podmínku dovolacího řízení, jejíž nedostatek lze odstranit, avšak bez jejího splnění nelze o dovolání rozhodnout.

V posuzované věci žalobce podal vlastnoručně psané dovolání, aniž byl při tomto úkonu zastoupen advokátem, a nebylo prokázáno (ani tvrzeno), že by sám měl právnické vzdělání. Okresní soud v Kladně jej usnesením ze dne 5. 1. 2010, č. j. 15 Nc 7503/2008-75, vyzval k odstranění vad dovolání a nedostatku povinného zastoupení v dovolacím řízení ve lhůtě 7 dnů ode dne doručení tohoto usnesení a současně jej poučil o následcích nesplnění výzvy (stejnopis mu byl doručen dne 4. 2. 2010). Žalobce na tuto výzvu reagoval podáním, v němž mimo jiné uvedl, že k dovolání proti naprosto zmatečným usnesením 1. a 2. stupně není třeba, aby bylo sepsáno advokátem a též zastoupení dovolatele by bylo mrháním finančních prostředků ve věci, která je od prvopočátku zmatečná, nevěcná a nepříslušná , zástupce si tedy nezvolil, a nedostatek povinného zastoupení do současné doby neodstranil; Nejvyšší soud proto dovolací řízení podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 věty třetí o.s.ř. zastavil, aniž se mohl zabývat otázkou dalších náležitostí podaného dovolání.

O náhradě nákladů dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 věty první a § 146 odst. 1 písm. c) o.s.ř.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 15. dubna 2010

JUDr. Petr Vojtek,v.r.
předseda senátu