24 ICm 573/2012
Jednací číslo: 24 ICm 573/2012-45 KSBR 24 INS 6525/2011-C1-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v právní věci žalobce Priton Management S.A., se sídlem Corner of Eyre & Hutson Street, Suite 306, Blake Building, Belize City, Belize, registrační číslo 79816, zastoupeného Mgr. Tomášem Rašovským, advokátem, se sídlem Brno, Kotlářská 51a, PSČ 602 00, proti žalovaným: 1) Ing. Petru Janíčkovi, DiS., se sídlem Uherský Brod, Kaunicova 76, PSČ 688 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka Pavla Mikláše a 2) Pavlu Miklášovi, narozenému 31. července 1986, bytem Strání, Zajačí 905, PSČ 687 65, vedeno jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka Pavla Mikláše, o určení popřené pohledávky

t a k t o:

I. Žaloba, aby soud určil, že žalobce má za žalovaným 2) pohledávku z titulu Smlouvy o úvěru s pojištěním klienta uzavřené dne 25. ledna 2007 mezi GE Money Bank, a.s. jako věřitelem a žalovaným 2) jako dlužníkem, ve výši 266.087 Kč, se zamítá.

II. Žalobce je povinen nahradit žalovanému 1) náklady řízení ve výši 1.024,67 Kč, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Žalovanému 2) se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 28. února 2012 domáhal se žalobce Bohemia Faktoring, s.r.o. (dále jen B.F. ), aby soud určil, že má za žalovaným Pavlem Miklášem /dále jen žalovaný 2) / pohledávku ve výši 266.087 Kč, popřenou žalovaným 2) a jeho insolvenčním správcem Ing. Petrem Janíčkem, DiS. /dále jen žalovaný 1) / co do pravosti proto, že pohledávka byla přihlášena jménem společnosti B.F., ačkoliv dle přiložených listin je zřejmé, že byla postoupena na společnost Priton Management S.A. (dále jen P.M. ). Tvrdil, že v přihlášce pohledávky dostatečným způsobem specifikoval isir.justi ce.cz KSBR 24 INS 6525/2011-C1 vznik i výši pohledávky za žalovaným 2), avšak nedopatřením v ní opomněl uvést, že pohledávka byla postoupena zpět na společnost B.F., a to Smlouvou o postoupení pohledávky č. GX2-0624/3486 ze dne 18. dubna 2011.

Žalovaný 1) ve vyjádření k žalobě a na jednání namítal, že tvrzení B.F. o zpětném postoupení pohledávky je účelové, neboť nebylo uvedeno v přihlášce pohledávky a ani žádná listina přiložená k přihlášce o postoupení nesvědčí. Skutečnost, že skutečným vlastníkem pohledávky je společnost P.M., dle žalovaného 1) dokazuje i k přihlášce připojená plná moc udělená zmocněnci touto společností. Tvrzení o zpětném postoupení pohledávky je rovněž nepřípustné, jelikož nebylo uplatněno do skončení přezkumného jednání.

Žalovaný 2) se na jednání ztotožnil s vyjádřením žalovaného 1).

I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění:

1/ Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 6525/2011 v insolvenční věci žalovaného 2) soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na čl. A-1, že insolvenční řízení ve věci žalovaného 2) bylo zahájeno k jeho insolvenčnímu návrhu doručenému soudu dne 18. dubna 2011. Žalovaný 2) s insolvenčním návrhem spojil návrh na povolení oddlužení. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení čj. KSBR 24 INS 6525/2011-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 18. dubna 2011 v 14:18 hod. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku čj. KSBR 24 INS 6525/2011-A-16, že úpadek žalovaného 2) byl soudem osvědčen dne 15. listopadu 2011, žalovanému 2) bylo povoleno oddlužení a insolvenčním správcem byl ustanoven žalovaný 1). Posledním dnem lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení byl čtvrtek 15. prosince 2011. 1.4/ Z usnesení čj. KSBR 24 INS 6525/2011-B-5, že dne 8. února 2012 bylo žalovanému 2) schváleno oddlužení plněním splátkového kalendáře. 1.5/ Z protokolu o přezkumném jednání konaného dne 30. ledna 2012 a ze seznamu přihlášených pohledávek z přezkumného jednání, že pohledávka právního předchůdce P.M. (společnosti B.F.) přihlášená do insolvenčního řízení žalovaného 2) ve výši 266.087 Kč z titulu Smlouvy o úvěru byla u přezkumného jednání oběma žalovanými popřena co do pravosti s odůvodněním, že pohledávka byla dne 25. září 2009 postoupena na společnost P.M., jíž udělená plná moc z téhož dne byla též přiložena k přihlášce, ale advokát společnosti P.M. podal přihlášku jménem společnosti B.F.

2/ Z přihlášky pohledávky věřitele B.F. (právního předchůdce žalobce) do insolvenčního řízení žalovaného 2) soud zjistil, že: -přihláška pohledávky věřitele B.F., evidovaná pod číslem 3, ve výši 266.087 Kč byla předána k poštovní přepravě 28. listopadu 2011 (tedy včas ve lhůtě pro přihlášení pohledávek) a věřitel B.F. přihlásil nevykonatelnou pohledávku z titulu Smlouvy o úvěru s pojištěním klienta, z toho jistinu ve výši 133.734 Kč, obchodní úrok ve výši 3.846,08 Kč a 43.557 Kč, úrok z prodlení ve výši 48.669 Kč, sankční úrok ve výši 118 Kč, smluvní pokutu ve výši 35.383,92 Kč, poplatky ve výši 480 Kč a náklady na upomínání ve výši 300 Kč, KSBR 24 INS 6525/2011-C1

-věřitel B.F. předmětnou pohledávku nabyl od společnosti GE Money Bank, a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 25. září 2009 a tuto dále postoupil na společnost P.M., -k přihlášce byla přiložena Apostila a Osvědčení o zachovalosti společnosti P.M., -přihláška byla za věřitele podepsána Mgr. Šárkou Morongovou, -k přihlášce byla připojena plná moc, kterou dne 25. září 2009 ke svému zastupování udělila společnost P.M. advokátu Mgr. Tomáši Rašovskému, a substituční plná moc, kterou dne 15. listopadu 2011 udělil Mgr. Tomáš Rašovský Mgr. Šárce Morongové.

3/ Z usnesení č. j. KSBR 24 INS 6525/2011-P3-3 ze dne 15. dubna 2013 soud zjistil, že soud vyhověl návrhu věřitele B.F., aby do řízení na jeho místo vstoupila společnost P.M. jako nabyvatel pohledávky za žalovaným 2) ve výši 266.087 Kč.

4/ Ze Smlouvy o postoupení pohledávky č. GX2-0624/3486-II ze dne 21. prosince 2012, v níž jako postupitel je označena společnost B.F. a jako postupník společnost P.M., soud zjistil, že za postupitele i postupníka smlouvu podepsal advokát Mgr. Tomáš Rašovský.

5/ Z vyrozumění o popření pohledávky datovaného 30. ledna 2012 a z poštovní dodejky soud zjistil, že vyrozumění o popření pohledávky, ve kterém byl věřitel B.F. poučen o lhůtě k podání žaloby na určení pohledávky i o osobě, proti které má žalobu podat, bylo zástupci B.F. doručeno dne 1. února 2012.

6/ Ze žaloby v této věci soud zjistil, že žaloba byla doručena soudu osobně dne 28. února 2012.

7/ Z listiny označené jako Smlouva o úvěru s pojištěním klienta datované dne 25. ledna 2007 a Všeobecných obchodních podmínek GE Money Bank, a.s., které jsou nedílnou součástí Smlouvy o úvěru, soud zjistil, že společnost GE Money Bank, a.s. se jako věřitel zavázala poskytnout žalovanému 2) jako dlužníkovi úvěr ve výši 150.000 Kč a žalovaný 2) se zavázal poskytnuté peněžní prostředky vrátit v 96 měsíčních splátkách splatných k 17. dni v měsíci, počínaje 17. únorem 2007, ve výši 2.348,20 Kč, v tom splátka jistiny a úroku ve výši 2.268,20 Kč a úhrada pojištění ve výši 80 Kč, spolu s úrokem ve výši 9,9 % p.a. (roční procentní sazba nákladů činila 10,68 %). Úvěr byl poskytnut účelově na předčasné splacení peněžitých závazků žalovaného 2) ze smluv uzavřených mezi žalovaným 2) a společností GE Money Bank, a.s. evidovaných na úvěrových účtech č. 175287373/0600, 177079498/0600 a 181108327/0600 a zbývající část jistiny pak neúčelově ve prospěch účtu žalovaného 2) č. 175287365/0600. Úvěr byl veden na účtu č. 181974460/0600. V případě porušení smlouvy spočívajícím v prodlení se splacením splátky jistiny úvěru, úrokového příslušenství nebo jakékoli jiné částky, kterou byl žalovaný 2) povinen GE Money Bank, a.s. uhradit, bylo mezi stranami smlouvy ujednáno, že GE Money Bank, a.s. je oprávněna úročit dlužnou částku, ohledně které by byl žalovaný 2) v prodlení, úrokem z prodlení, nebo prohlásit úvěr za ihned splatný a požádat žalovaného 2) o předčasné splacení-žalovaný 2) by byl povinen do 10 dnů po obdržení oznámení o prohlášení úvěru za ihned splatný splatit GE Money Bank, a.s. jistinu úvěru, smluvní úroky a úroky z prodlení narostlé ke dni prohlášení okamžité splatnosti úvěru k jistině úvěru, případně další dosud nezaplacené částky, jež by KSBR 24 INS 6525/2011-C1 náležely GE Money Bank, a.s. podle smlouvy o úvěru, a smluvní pokutu dle aktuálního sazebníku GE Money Bank, a.s.

8/ Z listiny označené jako Oznámení Banky o prohlášení úvěru za splatný, datované dne 1. srpna 2008 a adresované žalovanému 2), soud zjistil, že GE Money Bank, a.s. oznámila žalovanému 2), že prohlašuje úvěr č. 011974460/0600 na částku 150.000 Kč za splatný k 1. srpnu 2008, celkový dluh činil k 1. srpnu 2008 částku 173.862,70 Kč, v tom nesplacená jistina ve výši 133.734,36 Kč, smluvní úrok ve výši 3.846,08 Kč, úroky z prodlení ve výši 118,34 Kč, dlužné měsíční poplatky za vedení úvěrového účtu, dlužné úhrady za pojištění a dlužné náklady na upomínání ve výši 480 Kč, náklady na upomínání ve výši 300 Kč a smluvní pokuta dle aktuálního sazebníku ve výši 35.383,92 Kč.

9/ Z listiny označené jako Platební historie soud zjistil, že peněžní prostředky ve výši 150.000 Kč byly vyčerpány dne 25. ledna 2007 (čerpání ve výši 41.814,05 Kč, 27.403,58 Kč, 48.409,04 Kč a 32.373,33 Kč), na jistině byly uhrazeny částky 1.360,70 Kč, 1.041,93 Kč, 1.050,52 Kč, 1.059,19 Kč, 1.067,92 Kč, 976,06 Kč, 97,16 Kč, 1.080,87 Kč, 1.094,51 Kč, 1.103,23 Kč, 1.112,64 Kč, 1.113,56 Kč, 1.131,01 Kč, 1.140,33 Kč, 1.140,34 Kč a 695,67 Kč, neuhrazené servisní poplatky vyúčtované v měsíci červnu a červenci 2008 činily částku 160 Kč (4 x 40 Kč), neuhrazené pojistné vyúčtované v měsíci červnu a červenci 2008 činilo částku 320 Kč (4 x 80 Kč), dne 1. srpna 2008 byla vyčíslena smluvní pokuta ve výši 35.383,92 Kč, poplatek (INDUS-93) ve výši 300 Kč a poplatek (INDUS-93-Sankční úrok) ve výši 118,34 Kč a celková pohledávka k tomuto dni pak ve výši 209.904,96 Kč.

10/ Z listiny označené jako Úvěrové produkty soud zjistil, že poplatek za vedení úvěrového účtu činil 40 Kč měsíčně, smluvní pokuta za opakované prodlení se splátkou 20 % z celkové částky všech splátek splatných dle smlouvy po dni prohlášení úvěru za splatný, poplatek za zaslání upomínky 250 Kč a poplatek za prohlášení úvěru za ihned splatný 300 Kč.

11/ Z listiny označené jako Smlouva o postoupení pohledávek datované dne 18. září 2009, z listiny označené jako Seznam postupovaných pohledávek datované dne 21. září 2009 a z listiny označené jako Potvrzení datované dne 19. ledna 2010 soud zjistil, že společnost GE Money Bank, a.s. jako postupitel postoupila na společnost B.F. jako postupníka pohledávky vzniklé ze Smluv o úvěru, které uzavřel postupitel jako věřitel se svými klienty jako dlužníky a jejichž splatnost byla ukončena, a to se všemi právy s nimi spojenými, za B.F. smlouvu podepsal jednatel společnosti Ing. JUDr. Karel Goláň, mezi postupovanými pohledávkami byla i pohledávka za žalovaným 2) z titulu smlouvy č. 181974460 a úplata za postupované pohledávky byla dne 25. září 2009 připsána na účet postupitele.

12/ Z listiny označené jako Smlouva o postoupení pohledávek a z listiny označené jako Seznam postupovaných pohledávek datované dne 25. září 2009 soud zjistil, že společnost B.F. jako postupitel postoupila společnosti P.M. jako postupníkovi pohledávky, které byly na postupitele postoupeny v souladu s ujednáním rámcové smlouvy o postoupení pohledávek, uzavřené mezi postupitelem jako postupníkem a společností GE Money Bank, a.s. jako postupitelem dne 18. září 2009, a to včetně veškerého příslušenství a všech práv s nimi spojených a všech souvisejících pohledávek, za společnost B.F. smlouvu podepsal dne 23. září 2009 jednatel společnosti Ing. JUDr. Karel Goláň a za společnost P.M. dne 25. září KSBR 24 INS 6525/2011-C1

2009 Konstantinos Georgoulas a mezi postupovanými pohledávkami byla i pohledávka za žalovaným 2) z titulu smlouvy č. 181974460.

13/ Z listiny označené jako Smlouvy o postoupení pohledávky č. GX2-0624/3486 datované dne 18. dubna 2011 soud zjistil, že společnost P.M. jako postupitel postoupila společnosti B.F. jako postupníkovi pohledávku za žalovaným 2) z titulu Smlouvy o úvěru s pojištěním klienta ze dne 25. ledna 2007 včetně případných pohledávek postupitele za dlužníkem nebo třetími osobami z titulu náhrady škody nebo z titulu bezdůvodného obohacení vzniklé v souvislosti s uzavřením, plněním či porušením předmětné úvěrové smlouvy, za postupitele smlouvu podepsal advokát Mgr. Tomáš Rašovský a za postupníka Mgr. Šárka Morongová.

14/ Z plné moci datované dne 28. července 2009 soud zjistil, že společnost B.F. jednající jednatelem JUDr. Ing. Karlem Goláněm, Ph.D., udělila advokátu Mgr. Tomáši Rašovskému plnou moc k zastupování společnosti B.F., a to ve všech právních věcech před úřady i soudy, fyzickými i právnickými osobami v ČR a k provádění všech potřebných úkonů i za situace, kdy je podle právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Soud dále zjistil, že zmocnitel udělil tuto plnou moc v rozsahu práv a povinností podle občanského soudního řádu, správního řádu, zákoníku práce a trestního řádu a současně jako speciální plnou moc pro řízení před katastrálními úřady, finančními úřady, pro řízení ve věcech obchodního rejstříku před příslušným rejstříkovým soudem a pro řízení před živnostenskými úřady, a to včetně přebírání písemností počítaje v to i usnesení. Současně byl zmocněnec oprávněn zvolit si za sebe substituta z řad advokátů či advokátních koncipientů.

15/ Z rozsudku Okresního soudu v Uherském Hradišti ze dne 24. dubna 2013 čj. 5 EC 297/2010-47, kterým soud uložil žalovanému 2) zaplatit žalobci do tří dnů od právní moci částku 173.862,70 Kč s příslušenstvím specifikovaným ve výroku a náklady řízení ve výši 47.548 Kč, soud zjistil, že žalobu podala dne 9. července 2010 společnost P.M. a okresní soud měl za prokázané, že společnost GE Money Bank, a.s. postoupila pohledávku za žalovaným 2) společnosti B.F. dne 18. září 2009, ta ji postoupila žalobci (společnosti P.M.) dne 23. září 2009, dne 18. dubna 2011 žalobce postoupil pohledávku zpět společnosti B.F. a dne 21. prosince 2012 pak společnost B.F. opět postoupila pohledávku žalobci.

16/ Ze shodných tvrzení účastníků vzal soud za zjištěné, že:

a) žalovaný 2) jako dlužník a společnost GE Money Bank, a.s. jako věřitel uzavřeli dne 25. ledna 2007 Smlouvu o úvěru s pojištěním klienta, na základě které věřitel poskytl žalovanému 2) úvěr ve výši 150.000 Kč se splatností 96 měsíců, při výši měsíčních splátek 2.348,20 Kč a úrokem ve výši 9,90 % ročně,

b) žalovaný 2) uhradil na splátkách úvěru částku 2.388,20 Kč dne 19. února, 19. března 2007, 17. dubna 2007, 17. května 2007, 17. srpna 2007, 17. října 2007, 17. prosince 2007 a 17. ledna 2008, částku 123,98 Kč dne 18. června 2007, částku 2.272,07 Kč dne 29. června 2007, částku 37,77 Kč dne 17. července 2007, částku 2.133,27 Kč dne 2. srpna 2007, částku 227,16 Kč dne 13. srpna 2007, částku 300,06 Kč dne 17. září 2007, částku KSBR 24 INS 6525/2011-C1

2.088,70 Kč dne 18. září 2007, částku 31,81 Kč dne 19. listopadu 2007, částku 2.373,54 Kč dne 14. prosince 2007, částky 2.445,82 Kč, 2.426,39 Kč a 1.823,53 Kč dne 13. května 2008.

II. Závěr o skutkovém stavu věci:

Na základě provedených důkazních prostředků soud dospěl k následujícímu skutkovému stavu:

Dne 25. ledna 2007 uzavřela společnost GE Money Bank, a.s. jako věřitel s žalovaným 2) jako dlužníkem Smlouvu o úvěru s pojištěním klienta, na základě které se zavázala poskytnout žalovanému 2) úvěr ve výši 150.000 Kč a žalovaný 2) se zavázal úvěr splatit v 96 měsíčních splátkách ve výši 2.348,20 Kč splatných vždy k 17. dni v měsíci, počínaje 17. únorem 2007, a zaplatit úroky z úvěru ve výši 9,90 %.

Úvěr byl žalovanému 2) poskytnut dne 25. ledna 2007. Žalovaný 2) uhradil řádně a včas pouze splátky v měsících duben, květen, srpen, říjen a prosinec 2007 a v lednu 2008, ostatní zaplacené splátky uhradil buď po splatnosti, nebo v nesprávné (nižší) výši. Poslední splátku uhradil dne 13. května 2008. Společnost GE Money Bank, a.s. proto dne 1. srpna 2008 prohlásila úvěr za ihned splatný a vznikl jí nárok na uhrazení nesplacené jistiny ve výši 133.734,36 Kč, smluvního úroku ve výši 3.846,08 Kč, úroků z prodlení ve výši 118,34 Kč, dlužných měsíčních poplatků za vedení úvěrového účtu a dlužných úhrad za pojištění ve výši 480 Kč, nákladů na upomínání ve výši 300 Kč a smluvní pokuty ve výši 35.383,92 Kč. Ke dni předcházejícímu rozhodnutí o úpadku pak vznikl nárok na smluvní úrok ve výši 43.557 Kč (tj. 9,9 % z částky 133.734,36 Kč od 1. srpna 2008 do 14. listopadu 2011) a na zákonný úrok z prodlení ve výši 48.669 Kč (tj. z částky 173.862,70 Kč za období od 1. srpna 2008 do 14. listopadu 2011).

Společnost GE Money Bank, a.s. postoupila dne 18. září 2009 předmětnou pohledávku za žalovaným 2) na společnost B.F. a ta ji dále postoupila na společnost P.M. smlouvou o postoupení pohledávek uzavřenou dne 25. září 2009. Dne 18. dubna 2011 společnost P.M. postoupila pohledávku zpět společnosti B.F. a dne 21. prosince 2012 společnost B.F. opět postoupila pohledávku společnosti P.M.

Přihlášku pohledávky, jíž byla přihlášena do insolvenčního řízení předmětná pohledávka za žalovaným 2), podala společnost B.F., která je v přihlášce uvedena jako věřitel. V přihlášce pohledávky společnost B.F. co se týče postupů pohledávky uvedla pouze tvrzení o nabytí pohledávky postoupením od společnosti GE Money Bank, a.s. a dále o postoupení pohledávky na společnost P.M.

III. Právní posouzení věci:

Poté, co soud zjistil, že žaloba je včasná (srov. skutková zjištění bod 1.5, 5/ a 6/) zabýval se předmětem žaloby. KSBR 24 INS 6525/2011-C1

Mezi účastníky řízení je sporné, zda věřitel B.F. byl legitimován k podání přihlášky pohledávky do insolvenčního řízení žalovaného 2), tedy zda v době přihlášení pohledávky na něj byla postoupena předmětná pohledávka.

Podle ustanovení § 524 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění do 31. prosince 2013, věřitel může svou pohledávku i bez souhlasu dlužníka postoupit písemnou smlouvou jinému (odst. 1). S postoupenou pohledávkou přechází i její příslušenství a všechna práva s ní spojená (odst. 2).

Podle ustanovení § 23 občanského zákoníku zastoupení vzniká na základě zákona nebo rozhodnutí státního orgánu (zákonné zastoupení) anebo na základě dohody o plné moci.

Podle ustanovení § 31 odst. 1 a 4 občanského zákoníku při právním úkonu je možné dát se zastoupit fyzickou nebo právnickou osobou. Zmocnitel udělí za tímto účelem plnou moc zmocněnci, v níž musí být uveden rozsah zmocněncova oprávnění (odst. 1). Je-li třeba, aby právní úkon byl učiněn v písemné formě, musí být plná moc udělena písemně. Písemně musí být plná moc udělena i tehdy, netýká-li se jen určitého právního úkonu (odst. 4).

Plná moc je jednostranný právní úkon zmocnitele, kterým prohlašuje vůči třetí osobě, resp. třetím osobám (tzv. vnější vztah), že zmocnil jinou osobu jako oprávněnou, tj. jako zmocněnce, aby ho v rozsahu uvedeném v této plné moci zastupoval (jakékoliv omezení, resp. pokyny či výhrady nezahrnuté v plné moci, nejsou vůči třetím osobám právně relevantní). Plná moc zároveň osvědčuje, resp. deklaruje navenek, že mezi zmocnitelem a zmocněncem existuje vnitřní právní vztah založený dohodou o zastoupení. Podle rozsahu udělených oprávnění se rozlišuje plná moc zvláštní neboli speciální, tj. plná moc omezená pouze na určitý úkon nebo úkony, a plná moc všeobecná neboli generální, jež zmocněnce opravňuje ke všem právním úkonům za zmocnitele. Pro vymezení rozsahu oprávnění zmocněnce jednat za zmocnitele je rozhodující obsah plné moci. Má-li být rozsah zmocněncova oprávnění jednat za zmocnitele nějakým způsobem omezen, musí být toto omezení výslovně vyjádřeno v plné moci (to vyžaduje princip ochrany dobré víry třetích osob).

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 14. září 1999 sp. zn. 25 Cdo 2144/98 uzavřel, že jestliže byla písemně udělena zmocněnci plná moc k tomu, aby až do odvolání zmocnění zmocnitelku jejím jménem zastupoval ve všech věcech, jde o všeobecnou plnou moc.

V rozsudku ze dne 29. listopadu 2005 sp. zn. 29 Odo 1061/2004 Nejvyšší soud vyložil, že hovoří-li plná moc o zastupování společnosti, nelze to v souladu s ustanovením § 31 odst. 1 občanského zákoníku chápat jinak než, že je zástupce (zmocněnec) zmocněn činit za společnost právní úkony, tj. jednat za ni ve vztahu ke třetím osobám. Pokud pak se v plné moci stanoví, že zmocněnec může zastupovat společnost ve všech věcech, čímž se rozumí v plném rozsahu oprávnění jednatele, plyne z toho, že rozsah zmocněncova oprávnění ve smyslu § 31 odst. 1 občanského zákoníku je vymezen tak, že může za společnost činit všechny právní úkony, které může činit jednatel společnosti, jde tedy o tzv. generální plnou moc. KSBR 24 INS 6525/2011-C1

V posuzovaném případě Smlouva o postoupení pohledávky ze dne 18. dubna 2011 obsahuje řádné označení smluvních stran i dostatečně určité vymezení postupované pohledávky, ze smlouvy vyplývá vůle převést pohledávku včetně příslušenství a práv s ní spojených z postupitele na postupníka. Smlouva je podepsána za společnost P.M. advokátem Mgr. Tomášem Rašovským, za společnost B.F. pak rovněž advokátem Mgr. Tomášem Rašovským, v zastoupení Mgr. Šárkou Morongovou. Dle obsahu plné moci ze dne 28. července 2009 společnost B.F. zmocnila advokáta Mgr. Tomáše Rašovského k zastupování společnosti ve všech právních věcech před úřady i soudy, fyzickými i právnickými osobami v České republice a k provádění všech potřebných úkonů, i když je podle zvláštních právních předpisů zapotřebí zvláštní plné moci. Byť jsou dále v textu uvedeny odkazy na občanský soudní řád, správní řád, zákoník práce a trestní řád, soud dospěl k závěru, že předložená plná moc je generální plnou mocí (zmocňuje k zastupování společnosti a ve všech právních věcech). Z plné moci dále vyplývá možnost zmocněnce zvolit si za sebe substituta. Advokát Mgr. Tomáš Rašovský byl tedy oprávněn předmětnou smlouvu o postoupení pohledávky za společnost B.F. uzavřít, resp. ji uzavřít v zastoupení Mgr. Šárkou Morongovou. Sama společnost B.F. oprávnění advokáta Mgr. Tomáše Rašovského uzavřít smlouvu o postoupení pohledávky nezpochybňuje. Ačkoliv smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 18. září 2009 a dne 25. září 2009 uzavíral za společnost B.F. její jednatel JUDr. Ing. Karel Goláň, Ph.D., nelze z této skutečnosti dovozovat, že Mgr. Tomáš Rašovský jednal v rozporu s udělenou plnou mocí, jelikož udělení generální plné moci nezbavuje zmocnitele možnosti činit právní úkony (jednání) sám. Rovněž Okresní soud v Uherském Hradišti měl na základě předložených smluv o postoupení pohledávek za prokázané, že došlo k platnému postoupení pohledávky.

Avšak ani za této situace (tedy platného zpětného postoupení předmětné pohledávky za společnosti P.M. na společnost B.F) nemůže být žalobce P.M. ve sporu úspěšný.

Nejvyšší soud v rozsudku ze dne 30. ledna 2003 sp. zn. 29 Cdo 1089/2000 vysvětlil, že věřiteli, který se domáhá (žalobou či-v konkursním řízení-přihláškou) peněžitého plnění po dlužníku jako právní nástupce původního věřitele z titulu singulární sukcese (jako postupník ze smlouvy o postoupení pohledávky, kterou pohledávku od původního věřitele-postupitele-nabyl), nestačí tvrdit pouze skutečnosti rozhodné pro prokázání existence platné postupní smlouvy. Závěr, že je zde platná smlouva o postoupení pohledávky (že nastala právní skutečnost, s níž právní předpisy spojují převod práva na jiného), totiž ještě nevypovídá ničeho o tom, zda tvrzená pohledávka, která měla být označenou smlouvou převedena, tu vskutku je, ani o tom, na jakém skutkovém a právním základě tato pohledávka původně vznikla.

V rozsudku ze dne 28. června 2006 sp. zn. 29 Odo 447/2003 pak Nejvyšší soud formuloval závěr, že stejně tak ovšem platí, že takovému věřiteli nestačí tvrdit pouze skutečnosti rozhodné pro prokázání existence pohledávky původního věřitele (jeho právního předchůdce) vůči dlužníku. Předpokladem pro závěr, že osoba, která pohledávku nyní uplatňuje, k tomu je aktivně věcně legitimována, totiž nutně musí být i tvrzení, že ve prospěch této osoby nastala skutečnost, se kterou zákon spojuje změnu v osobě věřitele, včetně konkrétního uvedení toho, o jakou skutečnost jde. Přitom z výše formulovaných závěrů plyne, že vylíčí-li přihlašovatel pohledávky do konkursu (osoba A/) v přihlášce pohledávky všechny KSBR 24 INS 6525/2011-C1 skutečnosti rozhodné pro závěr, že je zde nevykonatelná pohledávka za dlužníkem vzniklá z právního vztahu mezi dlužníkem a osobou B/, aniž v přihlášce dále vylíčí skutečnosti, z nichž by bylo možné usuzovat, že nositelkou pohledávky (novým věřitelem) je v současné době osoba A/, nejde o vadu přihlášky, nýbrž o důvod k popření pravosti přihlášené pohledávky (na základě argumentu, že přihlašovateli takový nárok nevznikl).

Ačkoliv výše zmíněná rozhodnutí Nejvyššího soudu byla vydána za účinnosti zákona č. 328/1991 Sb., soud má za to, že závěry v nich obsažené jsou aplikovatelné i na přihlášky pohledávek podle insolvenčního zákona, neboť obsahové náležitosti přihlášek pohledávek, mechanismus jejich přezkumu, důvody pro popření přihlášených pohledávek i postup pro domožení se určení popřených pohledávek jsou v podstatě totožné v obou právních úpravách až na popěrné úkony přihlášených věřitelů (srov. ustanovení § 20 odst. 2, § 21, § 23 a § 24 zákona č. 328/1991 Sb., ve znění do 31. prosince 2007, a ustanovení § 174 odst. 2, § 190 odst. 1, § 191 odst. 1, § 192 odst. 1, § 198 a § 199 zákona č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějích předpisů, dále jen IZ ).

Věřitel B.F. v přihlášce pohledávky uvedl, že pohledávku za dlužníkem získal postoupením od společnosti GE Money Bank, a.s. a tuto pohledávku postoupil smlouvou o postoupení pohledávek ze dne 25. září 2009 na společnost P.M. Svá tvrzení věřitel B.F. do skončení přezkumného jednání nijak nedoplňoval. V době konání přezkumného jednání (30. ledna 2012) nebylo tudíž možné tato tvrzení hodnotit jinak, než že z nich věřitelem B.F. přihláškou uplatněný nárok nevyplývá (tzn. že věřiteli B.F. takový nárok nevznikl). Do skončení přezkumného jednání nebylo věřitelem B.F. uplatněno tvrzení o zpětném postoupení pohledávky smlouvou ze dne 18. dubna 2011, byť se tak se zřetelem k datu konání přezkumného jednání mohlo a mělo stát-uplatnění této skutečnosti až v incidenčním sporu je proto nepřípustným vybočením z mezí stanovených ustanovením § 198 odst. 2 IZ.

Na výše uvedeném závěru nemůže nic změnit skutečnost, že společnost P.M. na základě usnesení ze dne 15. dubna 2013 čj. KSBR 24 INS 6525/2011-P3-3 vstoupila do insolvenčního řízení na místo věřitele B.F. a tím i do předmětného incidenčního sporu. Dle ustanovení § 19 IZ totiž pro nabyvatele pohledávky platí stav insolvenčního řízení v době, kdy se stal jeho účastníkem. Nedostatečná tvrzení v přihlášce pohledávky tímto způsobem zhojit nelze.

S ohledem na výše uvedené závěry soud žalobu žalobce zamítl.

IV. Náklady řízení

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšných žalovaných.

Účelně vynaložené náklady žalovaného 1) v dané věci představuje cestovné na soudní jednání konané dne 9. září 2016 z Uherského Brodu do Brna a zpět, celkem 190 km, osobním automobilem Citroën Berlingo 1.6 HDI, registrační značka 2Z9 3864, palivo: motorová nafta, o průměrné spotřebě 5,4 l na 100 km, ceně za 1 l pohonné hmoty 29,50 Kč a sazbě základní KSBR 24 INS 6525/2011-C1 náhrady 3,80 Kč za 1 km (dle vyhlášky č. 385/2015 Sb.), ve výši 1.024,67 Kč. Soud proto přiznal žalovanému 1) jeho náhradu.

Žalovanému 2) žádné náklady nevznikly, proto mu soud náhradu nákladů nepřiznal.

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovaným se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Nebude-li povinnost uložená tímto rozhodnutím splněna dobrovolně, může se oprávněný domáhat jejího splnění výkonem rozhodnutí nebo exekucí.

V Brně dne 19. září 2016

Mgr. Eva Krčmářová v. r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Hana Holešovská