24 ICm 3576/2012
72/ 24 ICm 3576/2012-24 KSBR 24 INS 15399/2012-C1

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Markétou Vdovcovou v insolvenčním řízení dlužníka: Viktor anonymizovano , anonymizovano , bytem Stařeč, U hřiště 384, 675 22, o žalobě žalobce: Viktor anonymizovano , anonymizovano , bytem Stařeč, U Hřiště 384, 675 22 proti žalovanému: BlackBridges, a.s., IČ: 28218663, se sídlem Praha 3, Husitská 344/63, o popření vykonatelné pohledávky

takto: I. Určuje se, že žalovaný nemá za dlužníkem Viktorem anonymizovano , anonymizovano , bytem Stařeč, U Hřiště 384, část vykonatelné pohledávky ve výši 19.486,-Kč, podle vykonatelného exekutorského zápisu ze dne 14.6.2010, č.j. 054 EZ 8579/10 s přímou vykonatelností sepsaného Exekutorským úřadem Praha- východ ve spojení s pokračováním exekutorského zápisu sepsaného týmž úřadem dne 22.6.2010 pod č.j. 054 EZ 8965/10, přihlášené přihláškou č. 3.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

V insolvenčním řízení dlužníka Viktor anonymizovano -žalobce vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 15399/2012 přihlásil věřitel č. 3-BlackBridges a.s. (žalovaný) svoji pohledávku v celkové výši 242.384,14 Kč, vzniklé na základě smlouvy č. 3771725863 uzavřené mezi dlužníkem-žalobcem a právním předchůdcem žalovaného a vykonatelné na základě exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 8579/10 ze dne 14.6.2010 s přímou vykonatelností sepsaného Exekutorským úřadem Praha-východ ve spojení s pokračováním exekutorského zápisu sepsaného týmž úřadem dne 22.6.2010, pod č.j. 054 EZ 8965/10. Pohledávka se skládá z jistiny ve výši 166.852,35 Kč (dle exekutorského zápisu činila částku ve výši 188.342,35 Kč, ovšem dlužník uhradil částku 21.490,-Kč, která mu byla započtena na jistinu) spolu s částkou ve výši 39.545,10 Kč představující úrok 18,06 % p.a. z částky isir.justi ce.cz

166.852,35 Kč od 1.5.2011 do 21.8.2012 a spolu s částkou 35.989,69 Kč představující kapitalizovaný úrok z prodlení tvořený částkou ve výši 6.617,95 Kč dle článku prvního odst. 2) exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 8579/10 a úrokem ve výši 29.371,74 Kč od 14.6.2010 do 30.4.2011 dle článku prvního odst. 3) exekutorského zápisu.

Insolvenční správce JUDr. Václav Málek zařadil na přezkumné jednání konané dne 5.11.2012 přihlášenou pohledávku žalovaného pod č. 3 ve výši 242.384,14 Kč jako pohledávku vykonatelnou v celém rozsahu a jako vykonatelnou přihlášenou pohledávku ji insolvenční správce i v celé rozsahu uznal. Na přezkumném jednání však pohledávku co do pravosti popřel dlužník-žalobce ve výši 19.486,-Kč, ve výši 222.901,14 Kč dlužník pohledávku uznal. Důvodem popření pravosti přihlášené pohledávky v částce 19.486,-Kč byla skutečnost, že tuto částku dlužník již zaplatil.

Žalobce se podanou žalobou, doručenou soudu dne 3.12.2012, domáhal určení, že žalovaný nemá za dlužníkem část vykonatelné pohledávky ve výši 19.486,-Kč dle exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 8579/10 ze dne 14.6.2010, kdy pohledávka vznikla v důsledku neuhrazení půjčky uzavřené mezi dlužníkem a Českou spořitelnou, a.s. jako původním věřitelem. Žalovaný uzavřel s původním věřitelem dne 29.4.2011 smlouvu o postoupení pohledávky. Okresní soud v Třebíči rozhodl dne 30.8.2011 o nařízení exekuce k uspokojení pohledávky žalovaného ve výši 202.842,04 Kč a úroků z prodlení. Žalobce v žalobě dále tvrdil, že pohledávka v části 19.486,-Kč není důvodná a že zanikla, neboť tato částka byla žalovanému hrazena srážkami ze mzdy dlužníka od 15.3.2012 do 15.6.2012. O tuto částku věřitel celkovou přihlášenou pohledávku nesnížil.

Žalovaný ve svém vyjádření k podané žalobě ze dne 16.1.2013 uvedl, že uznává nárok vznesený žalobcem, tj. že žalovaný nemá za žalobcem pohledávku ve výši 19.486,-Kč, když žalovaný nevěděl o vymožení této částky soudním exekutorem.

Před zkoumáním důvodnosti incidenční žaloby je nutné zabývat se nejdříve otázkou, zda tato byla podána včasně a osobou oprávněnou.

Podle ust. § 192 odst. 1 IZ pravost, výši a pořadí všech přihlášených pohledávek mohou popírat insolvenční správce, dlužník a přihlášení věřitelé; popření pohledávky lze vzít zpět.

Podle ust. § 410 odst. 2 IZ popření pohledávky nezajištěného věřitele dlužníkem má za trvání účinků schválení oddlužení tytéž účinky jako popření pohledávky insolvenčním správcem, ustanovení § 51 odst. 2 tím však není dotčeno; pro toto popření platí obdobně ustanovení o zjištění pohledávky týkající se insolvenčního správce. Jestliže dlužník popřel pohledávku při přezkumném jednání, které se konalo před schválením oddlužení, nastávají účinky tohoto popření dnem, kdy nastaly účinky oddlužení; tento den je rozhodný i pro počátek běhu lhůt k podání žaloby o určení pravosti, výše nebo pořadí pohledávky. Věřitelé nevykonatelné pohledávky, která byla popřena dlužníkem, podávají žalobu vždy vůči dlužníku.

Podle ust. § 199 odst. 1 IZ insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvečního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty.

Přezkumné jednání, na kterém žalobce popřel pravost pohledávky v částce 19.486,-Kč se uskutečnilo dne 5.11.2012, žaloba na popření pravosti pohledávky byla soudu doručena poštou dne 3.12.2012.

Je zřejmé, že incidenční žaloba byla žalobcem podána včas, přičemž po porovnání jejího obsahu a s obsahem přihlášky pohledávky č. 3 lze konstatovat, že zároveň splňuje podmínku vyplývající z ustanovení § 199 odst. 3 insolvenčního zákona, neboť je zachována totožnost skutečností uplatňovaných jako důvod popření této pohledávky při přezkumném jednání a následně v podané žalobě. Žaloba je pak podána s ohledem na ústanovení § 410 IZ i osobou oprávněnou.

Z exekutorského zápisu ze dne 14.6.2010 s přímou vykonatelností č.j. 054 EZ 8579/10 Exekutorským úřadem Praha-východ ve spojení s pokračováním exekutorského zápisu sepsaného týmž úřadem dne 22.6.2010, pod č.j. 054 EZ 8965/10 vyplývá, že žalobce uznal svoji pohledávku vůči původnímu věřiteli České spořitelně, a.s., a to ve výši jistiny ve výši 194.960,30 Kč a zavázel se svůj dluh splácet ve splátkách se splatností první splátky ke dni 25.7.2010, přičemž prodlení se splátkami znamená okamžitou splatnost celého dluhu a povinnost hradit úrok z prodlení ve výši 18,06 % z dosud nesplacené jistiny ode dne vykonatelnosti neuhrazeného závazku do zaplacení a s úrokem z prodlení ve výši 23,06 % p.a. dne 16.4.2010 do splatnosti první splátky

Ze smlouvy o postoupení pohledávek mezi Českou spořitelnou, a.s. a společností BlackBridges, a.s., ze dne 29.4.2011 vyplývá, že touto smlouvou byla postoupena mimo jiné i pohledávka České spořitelny, a.s. vůči žalobci na základě výše uvedených exekutorských zápisů.

Z přihlášky pohledávky vyplývá, že žalovaný jako věřitel č. 3 přihlásil do insolvenčního řízení na majetek žalobce svoji pohledávku v celkové výši 242.384,14 Kč, vzniklé na základě smlouvy č. 3771725863 uzavřené mezi dlužníkem-žalobcem a právním předchůdcem žalovaného a vykonatelné na základě exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 8579/10 ze dne 14.6.2010 s přímou vykonatelností sepsaného Exekutorským úřadem Praha-východ ve spojení s pokračováním exekutorského zápisu sepsaného týmž úřadem dne 22.6.2010, pod č.j. 054 EZ 8965/10, skládající se z jistiny ve výši 166.852,35 Kč (dle exekutorského zápisu činila částku ve výši 188.342,35 Kč, ovšem dlužník uhradil částku 21.490,-Kč, která mu byla započtena na jistinu) spolu s částkou ve výši 39.545,10 Kč představující úrok 18,06 % p.a. z částky 166.852,35 Kč od 1.5.2011 do 21.8.2012 a spolu s částkou 35.989,69 Kč představující kapitalizovaný úrok z prodlení tvořený částkou ve výši 6.617,95 Kč dle článku prvního odst. 2) exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 8579/10 a úrokem ve výši 29.371,74 Kč od 14.6.2010 do 30.4.2011 dle článku prvního odst. 3) exekutorského zápisu.

Z potvrzení zaměstnavatele dlužníka společnosti PBS INDUSTRY, a.s. ze dne 17.10.2012 soud zjistil, že od 1.9.2011 byla na základě vedené exekuce č.j. 149 EX 1567/11 zadržována mzda dlužníka v období od 15.3.2012 do 15.6.2012 celkem ve výši 19.486,-Kč a po doručení vyrozumění o nabytí právní moci byla tato částka odeslána na účet exekutora. Z exekučního příkazu soudního exekutora JUDr. Ivo Erberta, Exekutorský úřad Praha-východ ze dne 21.9.2011, sp.zn.149 EX 1697/11, vyplývá, že pod touto spisovou značkou byla vedena exekuce pro oprávněného společnost BlackBridges, a.s. pro pohledávku dle exekutorského zápisu č.j. 054 EZ 8579/10 ze dne 14.6.2010 s přímou vykonatelností sepsaného Exekutorským úřadem Praha-východ ve spojení s pokračováním exekutorského zápisu sepsaného týmž úřadem dne 22.6.2010, pod č.j. 054 EZ 8965/10 včetně nákladů exekuce.

Z obsahu insolvečního spisu KSBR 24 INS 15399/2012 pak vyplývá, že žalovaný nevzal zčásti zpět svoji přihlášku své pohledávky přihlášené do tohoto řízení.

Podle § 191 odst. 2 IZ při přezkumném jednání se pokládá za vykonatelnou každá přihlášená pohledávka, ohledně které věřitel prokáže, že se stala vykonatelnou nejpozději ke dni rozhodnutí o úpadku. Při přezkumném jednání nelze považovat vykonatelnou pohledávku za nevykonatelnou z důvodů, pro které byla popřena. V pochybnostech rozhodne o tom, zda se pohledávka považuje pro účely jejího přezkoumání za vykonatelnou, do skončení přezkumného jednání insolvenční soud; učiní tak usnesením, které se nedoručuje a proti němuž není přípustný opravný prostředek.

Soud považuje pohledávku žalovaného vzhledem k výše uvedenému za vykonatelnou, takto byla i přihlášena a takto byla také přezkoumána.

Podle § 193 IZ o popření pohledávky co do její pravosti jde tehdy, je-li namítáno, že pohledávka nevznikla nebo že již zcela zanikla anebo že se zcela promlčela.

Podle § 199 IZ, odst. 1 insolvenční správce, který popřel vykonatelnou pohledávku, podá do 30 dnů od přezkumného jednání u insolvenčního soudu žalobu, kterou své popření uplatní proti věřiteli, který vykonatelnou pohledávku přihlásil. Lhůta je zachována, dojde-li žaloba nejpozději posledního dne lhůty soudu. Podle odst.2 stejného ustanovení jako důvod popření pravosti nebo výše vykonatelné pohledávky přiznané pravomocným rozhodnutím příslušného orgánu lze uplatnit jen skutečnosti, které nebyly uplatněny dlužníkem v řízení, které předcházelo vydání tohoto rozhodnutí; důvodem popření však nemůže být jiné právní posouzení věci. Podle odst. 3 stejného ustanovení v žalobě podle odstavce 1 může žalobce proti popřené pohledávce uplatnit pouze skutečnosti, pro které pohledávku popřel.

Podle § 559 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., splněním dluh zanikne.

Z výše uvedených skutečností pak soud považuje podanou žalobu za důvodnou. Jednoznačně vyplynulo, že žalovaný přihlásil řádně do insolvenčního řízení svoji vykonatelnou pohledávku a že popěrný úkon žalobce byl dostatečně určitý, když tvrdil, že pohledávka byla ve výši 19.486,-Kč zaplacena. Žalovaný sám ve svém vyjádření uvedl, že nezohlednil při podání přihlášky své pohledávky do insolvenčního řízení vedeného vůči žalobci částky již dříve stržené ve prospěch žalovaného v rámci exekučního řízení vedeného vůči dlužníkovi pro stejnou pohledávku. Z obsahu spisu tedy jednoznačně vyplynulo, že pohledávka žalovaného ve výši 19.486,-Kč již zanikla, neboť byla postižena v rámci exekučního řízení a žaloba tak byla podána důvodně. Petit rozsudku pak soud vydal ve smyslu obsahu podané žaloby žalobcem.

O nákladech řízení rozhodl soud dle § 142 odst. 1 o.s.ř. za použití § 163 insolvenčního zákona tak, že žádný z účastníků řízení nemá právo na náhradu nákladů řízení, neboť ve věci úspěšnému žalobci v řízení žádné náklady nevznikly (výrok II.).

Poučení: Proti tomuto rozsudku lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení písemného vyhotovení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně, a to ve dvou vyhotoveních. Pravomocný rozsudek vydaný v incidenčním sporu je závazný pro všechny procesní subjekty (§ 164 insolvenčního zákona).

V Brně dne 17. října 2016

Za správnost vyhotovení: Mgr. Markéta Vdovcová v.r. Ivana Maternová samosoudkyně