24 ICm 357/2010
Jednací číslo: 24 ICm 357/2010-37 24 INS 2680/2009-C5-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: ADAST a.s. v likvidaci, se sídlem v Adamov, Mírová 87, PSČ 679 04, identifikační číslo osoby 26699451, o žalobě žalobce EVERSTAR s. r. o., se sídlem v Šumperku, Bludovská 18, PSČ 787 01, identifikační číslo osoby 19013027, proti žalované JUDr. Vlastě Němcové, se sídlem v Blansku, Nádražní 2369/10, PSČ 678 01, jako insolvenční správkyni dlužníka, o určení pravosti popřených nevykonatelných pohledávek ve výši 24.181,-Kč a 3.856,-Kč

rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem ADAST a.s. v likvidaci, se sídlem v Adamov, Mírová 87, PSČ 679 04, identifikační číslo osoby 26699451 nevykonatelnou pohledávku ve výši 3.856,-Kč.

II. Řízení se zastavuje co do žaloby na určení, že žalobce má za dlužníkem nevykonatelnou pohledávku ve výši 24.181,-Kč.

III. Žalované se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 14. května 2010 domáhal se žalobce EVERSTAR s. r. o. (dále jen žalobce ), aby soud určil, že má vůči dlužníkovi ADAST a.s. v likvidaci nevykonatelnou pohledávku ve výši 3.856,-Kč z titulu dodání zboží (60 kg alkalického odmašťovacího prostředku ZWEZ CLEAN 5340/1) vyúčtovaného fakturou č. 9100000190 vystavenou dne 27. ledna 2009 a nevykonatelnou 24 INS 2680/2009-C-5 pohledávku ve výši 24.181,-Kč z titulu dodání zboží (169,13 kg konzervačního oleje ZWEZ OIL 490) vyúčtovaného fakturou č. 810003420 vystavenou dne 15. prosince 2008, na přezkumném jednání popřenou insolvenční správkyní dlužníka JUDr. Vlastou Němcovou (dále jen žalovaná ).

Na jednání konaném u soudu dne 3. prosince 2012 žalovaná uznala nárok žalobce co do popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 3.856,-Kč, žalobce navrhl, aby soud rozhodl rozsudkem podle tohoto uznání, vzal zpět žalobu na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 24.181,-Kč a žalovaná vyslovila se zastavením řízení z důvodu zpětvzetí žaloby souhlas. I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u soudu pod sp. zn. KSBR 24 INS 2660/2009 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitelů Věry Krychtálkové a Stanislava Štreita doručenému soudu 13. května 2009. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 24 INS 2680/2009-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly 13. května 2009 v 11.18 hodin. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č. j. KSBR 24 INS 2680/2009-A-28, že úpadek dlužníka byl soudem osvědčen dne 17. června 2009, téhož dne byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs a insolvenční správkyní ustanovena žalovaná. 1.4/ Ze zápisu z přezkumného jednání a přezkumných listů popřených pohledávek žalobce zjistil, že na přezkumném jednání konaném dne 3. května 2010 byla pohledávka žalobce zjištěna ve výši 24.489,-Kč (dodání zboží vyúčtovaného fakturou č. 8100003450) a žalovaná popřela pohledávky ve výši 24.181,-Kč (dodání zboží vyúčtovaného fakturou č. 810003420) a 3.856,-Kč (dodání zboží vyúčtovaného fakturou č. 9100000190) co do pravosti (proto, že pohledávky nevznikly). 1.5/ Ze shodných tvrzení účastníků na jednání soud zjistil, že vyrozumění o popření pohledávek bylo žalobci doručeno dne 5. května 2010. 1.6/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 14. května 2010.

II. Závěr o skutkovém stavu věci: Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci:

Žaloba v této věci je včasná, pohledávka žalobce byla na přezkumném jednání konaném u soudu dne 3. května 2010 zjištěna ve výši 24.489,-Kč a žalovaná popřela pravost pohledávek žalobce ve výši 24.181,-Kč a 3.856,-Kč. Na jednání žalovaná uznala nárok žalobce co do popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 3.856,-Kč, žalobce navrhl, aby soud rozhodl rozsudkem podle tohoto uznání, vzal zpět žalobu na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 24.181,-Kč a žalovaná vyslovila se zastavením řízení z důvodu zpětvzetí žaloby souhlas. III. Právní posouzení věci: 24 INS 2680/2009-C-5 Podle § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř. ), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce.

V projednávaném případě žalovaná uznala nárok žalobce zčásti-co do popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 3.856,-Kč-a žalobce navrhl, aby soud rozhodl rozsudkem podle tohoto uznání. Soud proto ve výroku I. rozhodl rozsudkem pro uznání tak, že určil, že žalobce má za dlužníkem nevykonatelnou pohledávku ve výši 3.856,-Kč.

Podle § 96 odst. 1 a 2 o.s.ř. může žalobce vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

V daném případě vzal žalobce na jednání zpět žalobu na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 24.181,-Kč, žalovaná na jednání vyslovila se zastavením řízení z důvodu zpětvzetí žaloby souhlas, soud proto v rozsahu zpětvzetí řízení zastavil (výrok II.). Při rozhodování o náhradě nákladů řízení vůči žalobci postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 3 o. s. ř., podle kterého i když měl účastník ve věci úspěch jen částečný, může mu soud přiznat plnou náhradu nákladů řízení, měl-li neúspěch v poměrně nepatrné části. V posuzovaném případě měla žalovaná ve věci neúspěch v poměrně nepatrné části (popření pohledávky žalobce bylo z větší části důvodné), žalované však žádné náklady nevznikly, proto jí soud jejich náhradu nepřiznal (výrok III.). P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalované se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku není odvolání přípustné, neboť osoby oprávněné k podání odvolání-žalobce a žalovaná-se práva na odvolání vzdali.

V Brně dne 3. prosince 2012

Zapisovatel: Soudkyně: Marie Hanáková Mgr. Eva Krčmářová