24 ICm 3077/2012
Jednací číslo: 24 ICm 3077/2012-12 KSBR 24 INS 12592/2011-C2-4

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v právní věci žalobce Mgr. Petra Fišera, se sídlem ve Zlíně, Benešovo nábř. 3954, PSČ 760 01, jako insolvenčního správce dlužníka MOVITA s.r.o., se sídlem ve Fryšták, Dr. Absolona 132, PSČ 763 16, identifikační číslo 26284464, zastoupeného JUDr. Pavlem Fišerem, advokátem, se sídlem ve Zlíně, Benešovo nábř. 3954, PSČ 760 01, proti žalovanému Iron Tiger Company a.s., se sídlem v Pardubicích-Staročernsko, K Pustinám 64, PSČ 530 02, identifikační číslo 27822974, vedené jako incidenční spor v insolvenčním řízení ve věci MOVITA s.r.o., o odpůrčí žalobě, rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že Kupní smlouva uzavřená dne 1. dubna 2011 mezi dlužníkem MOVITA s.r.o., identifikační číslo 26284464 a žalovaným Iron Tiger Company a.s., identifikační číslo 27822974, kterou dlužník na žalovaného převedl vlastnické právo k movitým věcem: -čistič KARCHER, typ HDS 698 C, výrobní číslo 062795, -vodní skútr Kawasaki, typ SXR 800, výrobní číslo US-DAWA10865K708, -sestava YAMAHA, typ AMS 47.01, výrobní číslo 27458122, -školící multimediální zařízení, typ J5 29, výrobní číslo 879, je neúčinným právním úkonem.

II. Žalovaný je povinen nahradit žalobci náklady řízení ve výši 2.600,-Kč, k rukám zástupce žalobce JUDr. Pavla Fišera, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

III. Soud ukládá žalovanému, aby zaplatil České republice-Krajskému soudu v Brně, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku, soudní poplatek za žalobu ve výši 2.000,-Kč, a to na účet Krajského soudu v Brně, č.: 3703-5720621/0710, variabilní symbol 2443307712, konstantní symbol 1148, nebo kolkovými známkami KSBR 24 INS 12592/2011-C2-4

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 17. října 2012 domáhal se žalobce Mgr. Petr Fišer, jako insolvenční správce dlužníka MOVITA s.r.o. (dále jen žalobce ), aby soud určil, že Kupní smlouva uzavřená dne 1. dubna 2011 mezi dlužníkem MOVITA s.r.o., identifikační číslo 26284464 (dále jen dlužník ) a žalovaným Iron Tiger Company a.s., identifikační číslo 27822974 (dále jen žalovaný ), kterou dlužník na žalovaného převedl vlastnické právo k movitým věcem: čistič KARCHER, typ HDS 698 C, výrobní číslo 062795, vodní skútr Kawasaki, typ SXR 800, výrobní číslo US-DAWA10865K708, sestava YAMAHA, typ AMS 47.01, výrobní číslo 27458122, školící multimediální zařízení, typ J5 29, výrobní číslo 879, za kupní cenu 147.600,-Kč včetně 20% daně z přidané hodnoty, přičemž kupní cena byla uhrazena započtením pohledávky žalovaného za dlužníkem ve výši 583.452,-Kč, kterou žalovaný získal na základě smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 5. října 2010, je vůči věřitelům dlužníka neúčinná, a určil žalovanému povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů řízení.

Soudu je z úřední činnosti známo, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu žalovaného doručenému soudu dne 19. července 2011, přičemž účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly téhož dne v 10:37 hod., usnesením ze dne 21. listopadu 2011 čj. KSBR 24 INS 12592/2011-A-12 byl osvědčen úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlášen konkurs a insolvenčním správcem ustanoven žalobce.

Soud v rámci přípravy jednání vyzval žalovaného usnesením ze dne 10. dubna 2013 čj.-10, KSBR 24 INS 12592/2011-C2-3 ve smyslu ustanovení § 114b odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o.s.ř. ), aby se ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení písemně vyjádřil k žalobě, která byla žalovanému doručena dne 16. března 2013 a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil skutečnosti, na nichž staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení. Současně byl žalovaný poučen, že pokud se bez vážného důvodu ve věci včas písemně nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, bude mít soud za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává (§ 114b odst. 5 o.s.ř.), s tím, že má-li se za to, že žalovaný nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznal, soud rozhodne rozsudkem pro uznání (§ 153a odst. 3 o.s.ř.). Usnesení bylo doručeno žalovanému do datové schránky dne 4. července 2013.

Žalovaný na výzvu soudu nereagoval, přičemž poslední den lhůty pro podání písemného vyjádření ve věci byl 5. srpen 2013, když třicátý den lhůty připadl na sobotu 3. srpna 2013.

Podle ustanovení § 114b odst. 1, 4 a 5 věta první o.s.ř. vyžaduje-li to povaha věci nebo okolnosti případu, jakož i tehdy, bylo-li o věci rozhodnuto platebním rozkazem, elektronickým platebním rozkazem nebo evropským platebním rozkazem, může předseda senátu místo výzvy podle § 114a odst. 2 písm. a) nebo nebylo-li takové výzvě řádně a včas vyhověno, žalovanému usnesením uložit, aby se ve věci písemně vyjádřil a aby v případě, že nárok uplatněný v žalobě zcela neuzná, ve vyjádření vylíčil rozhodující skutečnosti, na nichž KSBR 24 INS 12592/2011-C2-4 staví svoji obranu, a k vyjádření připojil listinné důkazy, jichž se dovolává, popřípadě označil důkazy k prokázání svých tvrzení; to neplatí ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2), a ve věcech uvedených v § 120 odst. 2 (odst. 1). Usnesení podle odstavce 1 musí být žalovanému doručeno do vlastních rukou. Náhradní doručení je vyloučeno; to neplatí, doručuje-li se prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky. Usnesení nesmí být žalovanému doručeno dříve než žaloba (odst. 4). Jestliže se žalovaný bez vážného důvodu na výzvu soudu podle odstavce 1 včas nevyjádří a ani ve stanovené lhůtě soudu nesdělí, jaký vážný důvod mu v tom brání, má se za to, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává; o tomto následku (§ 153a odst. 3) musí být poučen (odst. 5 věta první).

Podle ustanovení § 153a odst. 1 věta první o.s.ř. uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání.

Podle ustanovení § 153a odst. 2 o.s.ř. rozsudek pro uznání nelze vydat ve věcech, v nichž nelze uzavřít a schválit smír (§ 99 odst. 1 a 2).

Podle ustanovení § 153a odst. 4 o.s.ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Ve smyslu ustanovení § 157 odst. 3 o.s.ř. v odůvodnění rozsudku pro uznání uvede soud pouze předmět řízení a stručně vyloží důvody, pro které rozhodl rozsudkem pro uznání.

Podle ustanovení § 239 odst. 1 věta první a 3 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, odporovat právním úkonům dlužníka může v insolvenčním řízení pouze insolvenční správce, a to odpůrčí žalobou podanou proti osobám, které mají povinnost vydat dlužníkovo plnění z neúčinných právních úkonů do majetkové podstaty; jde o incidenční spor (odst. 1). Insolvenční správce může podat odpůrčí žalobu ve lhůtě 1 roku ode dne, kdy nastaly účinky rozhodnutí o úpadku. Nepodá-li ji v této lhůtě, odpůrčí nárok zanikne (odst. 3).

Vzhledem k tomu, že v projednávané věci, kdy řízení bylo zahájeno na základě včas podané žaloby, předmětem řízení je určení neúčinnosti Kupní smlouvy ze dne 1. dubna 2011 a žalovaný se ve stanovené třicetidenní lhůtě na výzvu soudu nevyjádřil, ani v této lhůtě soudu nesdělil, jaký vážný důvod mu v tom bránil, má se v souladu s ustanovením § 114b odst. 5 o.s.ř. zato, že nárok, který je proti němu žalobou uplatňován, uznává, a protože se nejedná o věc, v níž by nebylo možné uzavřít a schválit smír, soud rozhodl podle výše citovaného § 153a o.s.ř. a žalobě rozsudkem pro uznání v celém rozsahu vyhověl. Jednání ve věci nebylo nařízeno, jelikož podle ustanovení § 153a odst. 4 o.s.ř. jen pro vydání rozsudku pro uznání nemusí být nařízeno jednání.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s ustanovením § 7 odst. 1 insolvenčního zákona, podle kterého účastníku, který měl ve věci plný úspěch přizná nákladů potřebných k účelnému uplatňování nebo bránění práva proti účastníku, který ve věci úspěch neměl. Účelně vynaložené náklady žalobce v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem a náhrady hotových KSBR 24 INS 12592/2011-C2-4 výdajů, jejichž výše se určuje (po zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. Ústavním soudem) podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010).

Podle ustanovení § 9 odst. 1 vyhlášky činí tarifní hodnota ve věci částku 5.000,-Kč. Odměna za zastupování dle ustanovení § 7 bodu 3. vyhlášky tedy činí částku 1.000,-Kč za jeden úkon právní služby. V předmětné věci žalobce učinil dva úkony dle ustanovení § 11 vyhlášky, a to přípravu a převzetí věci dle odstavce 1 písm. a) a sepsání žaloby ze dne 11. října 2012-dle odstavce 1 písm. d). Celková odměna za zastupování tedy činí částku 2.000,-Kč. Dále soud přiznal žalobci náhradu hotových výdajů dle § 13 odst. 3 vyhlášky ve výši 2 x 300,-Kč, stanovenou podle počtu úkonů právní služby, ve výši 600,-Kč Zástupce žalobce není plátcem daně z přidané hodnoty.

O povinnosti žalovaného zaplatit státu na náhradě nákladů řízení dle ustanovení § 148 odst. 1 o.s.ř. soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč (položka 13 bod 1 písm. d) Sazebníku poplatků) soud rozhodl v souladu s ustanovení § 2 odst. 3 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, kdy na žalovaného přešla poplatková povinnost, neboť plně úspěšný žalobce byl v souladu s ustanovení § 11 odst. 2 písm. r) téhož zákona od placení soudního poplatku osvobozen.

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Proti výroku I. a II. tohoto rozsudku však lze podat odvolání jen z důvodů, že nebyly splněny podmínky řízení, rozhodoval věcně nepříslušný soud prvního stupně, rozhodnutí vydal vyloučený soudce nebo soud byl nesprávně obsazen. Odvolacím důvodem jsou dále skutečnosti nebo důkazy, jimiž má být prokázáno, že nebyly splněny předpoklady pro jeho vydání (§ 153a) o.s.ř.

Nebude-li soudní poplatek ve stanovené lhůtě zaplacen, soud jej bude vymáhat.

V Brně dne 26. září 2013

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně

Za správnost vyhotovení: Vladimíra Polanská