24 ICm 2991/2012
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: 24 ICm 2991/2012-63 KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v právní věci žalobců a) Jana Erychleba, narozeného 15. března 1946, bytem v Mladé Boleslavi, Staroměstké náměstí 30/3, PSČ 293 01, b) Dany Erychlebové, narozené 24. května 1958, bytem v Mladé Boleslavi, Staroměstské náměstí 30/3, PSČ 293 01, zastoupených JUDr. Karlem Kolářem, advokátem, se sídlem v Mladé Boleslavi, Klaudiánova 135/I, PSČ 293 01, proti žalovanému Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s., se sídlem v Praze 4, Doudlebská 1699/5, PSČ 140 00, identifikační číslo 25589644, jako insolvenčnímu správci dlužníka PD-1 s.r.o., se sídlem v Brně, Rooseveltova 584/9, PSČ 602 00, identifikační číslo 27901467, zastoupenému Mgr. Michalem Večeřou, advokátem, se sídlem v Brně, Orlí 708/36, PSČ 602 00, vedené jako incidenční spor v insolvenční věci dlužníka PD-1 s.r.o., o vyloučení majetku z majetkové podstaty dlužníka

takto:

I. Žaloba, aby soud vyloučil z majetkové podstaty dlužníka nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví č. 16453 pro obec a katastrální území Mladá Boleslav: pozemek parcela č. st. 63 o výměře 145 m2, pozemek parcela č. 10/1 o výměře 24 m2 a pozemek parcela č. 10/2 o výměře 10 m2, se zamítá. KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7

II. Žalobci jsou povinni rukou společnou a nerozdílnou nahradit žalovanému náklady řízení ve výši 10.200,-Kč, k rukám zástupce žalovaného Mgr. Michala Večeři, do 3 dnů od právní moci rozsudku.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně dne 11. října 2012 domáhali se žalobci Jan Erychleb a Dana Erychlebová (dále jen žalobci ), aby soud vyloučil z majetkové postaty dlužníka PD-1 s.r.o. (dále jen dlužník ) nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, na listu vlastnictví č. 16453 pro obec a katastrální území Mladá Boleslav: pozemek parcela č. st. 63 o výměře 145 m2, pozemek parcela č. 10/1 o výměře 24 m2 a pozemek parcela č. 10/2 o výměře 10 m2 (dále jen nemovitosti ) a aby zavázal žalovaného Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. jako insolvenčního správce dlužníka (dále jen žalovaný ) k náhradě nákladů řízení. Tvrdili, že prodali dlužníkovi nemovitosti na základě kupní smlouvy uzavřené dne 12. července 2007 (dále jen Kupní smlouva ), podáním ze dne 9. října 2012 (doručeným žalovanému) však od kupní smlouvy odstoupili proto, že s nimi dlužník neuzavřel smlouvu o převodu jednotky, která byla předmětem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 12. července 2007 a je zřejmé, že již tuto smlouvu nikdy v budoucnu ani neuzavře.

V podání ze dne 6. února 2013 a na jednání konaném u soudu dne 29. července 2013 (dále jen jednání ) žalovaný potvrdil, že nemovitosti zahrnul do majetkové podstaty dlužníka a že žalovaným nebylo doručeno vyrozumění o soupisu nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka. Namítal, že za situace, kdy žalobci svůj závazek z Kupní smlouvy (spočívající v povinnosti převést vlastnické právo k nemovitostem na dlužníka) zcela splnili, mohli od Kupní smlouvy odstoupit pouze do prohlášení konkursu na majetek dlužníka. Po prohlášení konkursu na majetek dlužníka jim v platném odstoupení od uzavřené a z jejich strany splněné Kupní smlouvy brání § 253 insolvenčního zákona.

I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u soudu pod sp. zn. KSBR 24 INS 13323/2010 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitele ČEKONTSTAV s.r.o. doručenému soudu dne 10. listopadu 2010. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 24 INS 13323/2010-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly 10. listopadu 2010.

1.3/ Z rozhodnutí o úpadku spojeného s prohlášením konkursu, č. j. KSBR 24 INS 13323/2010-A-18, že úpadek dlužníka byl soudem osvědčen dne 13. května 2011, soud prohlásil na majetek dlužníka konkurs a insolvenčním správcem dlužníka ustanovil KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7

žalovaného.

2/ Ze shodných tvrzení účastníků soud zjistil, že žalovaným nebylo doručeno vyrozumění o soupisu předmětného majetku do majetkové podstaty. 3/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 11. října 2012, tedy včas.

4/ Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně soud zjistil, že v oddílu C, vložce 68896 je od 17. května 2007 zapsána společnost PD-1 s.r.o. (dlužník).

5/ Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze soud zjistil, že v oddílu A, vložce 59733 je od 7. února 2000 zapsána společnost Advokátní kancelář Zrůstek, Lůdl a partneři v.o.s. (žalovaný).

6/ Z výpisu z Katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, soud zjistil, že jako vlastník nemovitostí je v uvedeném katastru zapsán dlužník.

7/ Z Dražební vyhlášky dražby dobrovolné ze dne 23. srpna 2012 soud zjistil, že dne 15. října 2012 měla být na základě návrhu žalovaného konána dražba nemovitostí ve vlastnictví dlužníka.

8/ Z Kupní smlouvy a ze shodných tvrzení účastníků soud zjistil, že dne 12. července 2007 uzavřeli žalobci, jako prodávající, s dlužníkem, jako kupujícím, Kupní smlouvu, jejímž předmětem byl prodej a koupě nemovitostí do výlučného vlastnictví kupujícího za dohodnutou kupní cenu 1.303.000,-Kč, kterou měl dlužník žalobcům složit na účet zřízený na základě smlouvy o zřízení jistotního účtu, uzavřené dne 12. července 2007 mezi prodávajícími, kupujícím a Volksbank CZ, a.s. Smluvní strany se dohodly, že prodávající mají právo odstoupit od Kupní smlouvy od samého počátku při kumulativním splnění podmínek uvedených pod písmenem a) a b), nebo i při případném samostatném splnění podmínky uvedené pod písmenem c): a) Kupující nezapočne s výstavbou domu nejpozději do 31.ledna 2008 b) Nejpozději do 31. června 2008 nebude zapsána rozestavěná budova domu do katastru nemovitostí, nebo c) Kupující neuzavře s prodávajícími či jejich právním nástupcem smlouvu o převodu jednotky v domě, dle smlouvy o budoucí kupní smlouvě, která byla mezi prodávajícími a kupujícím uzavřena současně s Kupní smlouvou. Toto neplatí, pokud by k neuzavření smlouvy o převodu jednotky došlo z důvodů na straně prodávajících či jejich právního nástupce.

9/ Z Potvrzení o provedení vkladu na jistotní účet č. 4 200 125 981/6800 soud zjistil, že dne 17. července 2007 dlužník složil na jistotní účet vedený u Volksbank CZ, a.s. dohodnutou kupní cenu 1.303.000,-Kč.

10/ Z doložky Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav, soud zjistil, že vklad vlastnického práva dlužníka k nemovitostem byl povolen KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7 rozhodnutím Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav ze dne 13. září 2007 sp.zn. V-4870/2007 s právními účinky vkladu ke dni 19. července 2007.

11/ Ze Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a ze shodných tvrzení účastníků soud zjistil, že dne 12. července 2007 uzavřeli žalobci, jako budoucí kupující, s dlužníkem, jako budoucím prodávajícím, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, ve které deklarovali, že budoucí prodávající má v úmyslu na nemovitostech postavit dům o cca 12 jednotkách a to do 30. listopadu 2008. Ve Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní se dlužník zavázal převést na žalobce nebytovou jednotku-obchod s průmyslovým a ostatním spotřebním zbožím C1 o ploše 79,74 m2, dále spoluvlastnický podíl na společných částech domu a spoluvlastnický podíl na pozemcích ve vlastnictví paní Jany Hrůšové a na pozemcích jež byly předmětem Kupní smlouvy a to do 35 kalendářních dnů po splnění všech dohodnutých podmínek. Budoucí kupující se zavázali uzavřít kupní smlouvu nejpozději do 21 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy budoucího prodávajícího k uzavření kupní smlouvy za dohodnutou kupní cenu 2.073.200,-Kč. Dle čl. VI. odst. 1 Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní byli budoucí kupující oprávněni od Smlouvy odstoupit s účinky odstoupení ex nunc (s účinky ke dni doručení oznámení o odstoupení druhé smluvní straně) v případě, že: a) podmínky pro uzavření kupní smlouvy dle čl. IV. 2 Smlouvy nebudou splněny nejpozději do 31. prosince 2008, nebo b) na majetek budoucího prodávajícího bude prohlášen konkurs nebo schváleno vyrovnání nebo bude vůči němu zahájeno exekuční řízení pro vymožení pohledávky vyšší než 500.000,-Kč vč. příslušenství, nebo c) budoucí prodávající neuzavře s budoucím kupujícím kupní smlouvu ani do 60 dnů ode dne, kdy budou splněny všechny podmínky uvedené v bodě 4.2 této smlouvy, a to výlučně z důvodu na jeho straně, nebo d) odstoupí od Kupní smlouvy z důvodů uvedených v Kupní smlouvě na nemovitosti, nebo e) budou naplněny jiné podmínky pro odstoupení od smlouvy dle této smlouvy.

12/ Z Dodatku č. 1 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní a ze shodných tvrzení účastníků soud zjistil, že dne 13. října 2008 uzavřely smluvní strany Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní Dodatek, kterým se dohodly na změně termínu dokončení domu, a to nejpozději do 30. března 2009 a na předpokládaném termínu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmět budoucí koupě-nejpozději do 30. dubna 2009.

13/ Z Dodatku č. 2 ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy kupní a ze shodných tvrzení účastníků soud zjistil, že dne 17. března 2009 uzavřely smluvní strany Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní Dodatek, kterým se dohodly na změně termínu dokončení domu, a to nejpozději do 30. listopadu 2009 a na předpokládaném termínu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmět budoucí koupě-nejpozději do 30. listopadu 2009.

14/ Z listiny označené jako Odstoupení od kupní smlouvy ze dne 12. 7. 2007 a ze shodných tvrzení účastníků soud zjistil, že v podání datovaném 9. října 2012 adresovaném žalovanému žalobci vyjádřili vůli odstoupit od Kupní smlouvy ze dne 12. července 2007, neboť dlužník neuzavřel s žalobci smlouvu o převodu jednotky, která byla předmětem KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7 smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní a je zřejmé, že smlouva již uzavřena nebude, neboť dosud nebyla dokončena budova a na dlužníka byl prohlášen konkurs. Soud zjistil, že podání bylo žalovanému doručeno dne 12. října 2012.

15/ Z listiny označené jako Odstoupení od smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 12. 7. 2007 a ze shodných tvrzení účastníků soud zjistil, že v podání datovaném 9. října 2012 adresovaném žalovanému žalobci vyjádřili vůli odstoupit od Kupní smlouvy a Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 12. července 2007 z důvodu nedodržení podmínek pro uzavření kupní smlouvy na základě Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní-neboť nebyla dokončena budova, která měla být do 30. listopadu 2009 postavena na nemovitostech a na dlužníka byl prohlášen konkurs. Soud zjistil, že podání bylo žalovanému doručeno dne 12. října 2012.

II. Závěr o skutkovém stavu věci:

Dne 12. července 2007 uzavřeli žalobci, jako prodávající, s dlužníkem, jako kupujícím, Kupní smlouvu, jejímž předmětem byl prodej a koupě nemovitostí do výlučného vlastnictví kupujícího-dohodnutá kupní cena byla žalobcům dlužníkem zaplacena dne 17. července 2007 a vklad vlastnického práva dlužníka k nemovitostem byl Katastrálním úřadem pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav učiněn s právními účinky ke dni 19. července 2007.

Dne 12. července 2007 uzavřeli žalobci, jako budoucí kupující, s dlužníkem, jako budoucím prodávajícím, Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy kupní, jejímž předmětem bylo uzavření kupní smlouvy, na základě které měl dlužník převést na žalobce nebytovou jednotku a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích, nejpozději do 30. listopadu 2008.

Dne 13. října 2008 uzavřely smluvní strany Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní Dodatek č. 1, ve kterém se dohodly na změně termínu dokončení domu, a to nejpozději do 30. března 2009 a na předpokládaném termínu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmět budoucí koupě-nejpozději do 30. dubna 2009.

Dne 13. října 2008 uzavřely smluvní strany Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní Dodatek č. 2, ve kterém se dohodly na změně termínu dokončení domu, a to nejpozději do 30. listopadu 2009 a na předpokládaném termínu nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí na předmět budoucí koupě-nejpozději do 30. listopadu 2009.

K datu rozhodnutí soudu nebyl dům, jež byl předmětem Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní, dokončen a nebytová jednotka a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích nebyl na žalobce převeden.

Žalobci doručili dne 12. října 2012 žalovanému dopis datovaný 9. října 2012, kterým odstoupili od Kupní smlouvy ze dne 12. července 2007, neboť dlužník neuzavřel s žalobci smlouvu o převodu jednotky, která byla předmětem smlouvy o uzavření budoucí smlouvy KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7 kupní a je zřejmé, že smlouva již uzavřena nebude, neboť dosud nebyla dokončena budova a na dlužníka byl prohlášen konkurs.

Dne 12. října 2012 bylo žalovanému doručeno odstoupení žalobců datované 9. října 2012 od Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní ze dne 12. července 2007, neboť nebyla dokončena budova, která měla být do 30. listopadu 2009 postavena na nemovitostech a na dlužníka byl prohlášen konkurs.

Žalovaným nebylo doručeno vyrozumění o soupisu nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka. III. Právní posouzení věci: Poté, co soud zjistil, že žaloba je včasná (srov. skutková zjištění bod 2) zabýval se předmětem žaloby.

Mezi účastníky řízení není sporu o tom, že smlouvou, na jejímž základě bylo do katastru nemovitostí zapsáno vlastnické právo dlužníka k nemovitostem, je Kupní smlouva uzavřená dne 12. července 2007 mezi žalobci jako prodávajícími a dlužníkem jeho kupujícím, ve které strany dohodly kupní cenu 1.303.000,-Kč,

ani o tom, že dlužník žalobcům dohodnutou kupní cenu zaplatil v souladu se smluvními ujednáními vkladem na jistotní účet vedený u Volksbank CZ, a.s. dne 17. července 2007.

Mezi účastníky řízení není sporu ani o tom, že dne 12. července 2007 byla mezi žalobci a dlužníkem uzavřena Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní, jejímž předmětem bylo uzavření kupní smlouvy na nebytovou jednotku a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích (ve znění Dodatků č. 1 a 2) a že předmět této smlouvy nebyl na žalobce převeden (bytový dům nebyl ani dokončen).

V posuzovaném případě nikdo netvrdil, že by Kupní smlouva nebo Smlouva o uzavření budoucí smlouvy kupní byly neplatné proto, že by právní úkon nebyl učiněn svobodně a vážně a ze samotných smluv vyplývá, že nemůže jít ani o neplatnost pro jejich neurčitost či nesrozumitelnost (srov. ustanovení § 37 občanského zákoníku).

Mezi účastníky řízení není sporu o tom, že dne 12. října 2012 bylo žalovanému doručeno odstoupení od Kupní smlouvy a od Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy kupní.

Mezi účastníky je sporné, zda žalobci mohli po prohlášení konkursu na majetek dlužníka odstoupit od Kupní smlouvy proto, že na ně nebyla převedena nebytová jednotka a spoluvlastnický podíl na společných částech domu a na pozemcích.

Podle § 253 odstavce 1 insolvenčního zákona může insolvenční správce smlouvu o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může od smlouvy odstoupit, nebyla-li v době prohlášení konkursu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy. Jestliže se KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7 insolvenční správce do 15 dnů od prohlášení konkursu nevyjádří tak, že smlouvu splní, pak dle odstavce 2 platí, že od smlouvy odstupuje; do té doby nemůže druhá strana od smlouvy odstoupit, není-li v ní ujednáno jinak.

Právní úprava obsažená v § 253 insolvenčního zákona tak nahrazuje počínaje dnem prohlášení konkursu na majetek dlužníka (tj. na majetek jedné ze smluvních stran smlouvy o vzájemném plnění), hmotněprávní úpravu týkající se možnosti smluvních stran odstoupit od smlouvy o vzájemném plnění v době před prohlášením konkursu na majetek jedné ze smluvních stran. V době od prohlášení konkursu je tak možné od smlouvy o vzájemném plnění odstoupit pouze za podmínek stanovených v § 253 insolvenčního zákona. Vzhledem k tomu, že žalobci svůj závazek z Kupní smlouvy zcela splnili (převedli vlastnické právo k předmětu Kupní smlouvy na dlužníka) a dlužník splnil svůj závazek zčásti (zaplatil dohodnutou kupní cenu), a to před prohlášením konkursu, je odstoupení žalobců od Kupní smlouvy učiněné až po prohlášení konkursu neplatné, neboť jednou z podmínek pro platné odstoupení od smlouvy v době po prohlášení konkursu je, aby předmětná smlouva nebyla ani jednou ze smluvních stran v době prohlášení konkursu ještě zcela splněna.

Učiněný závěr soudu má oporu i v závěrech právní teorie, kdy v poměrech zákona o konkursu a vyrovnání je odstoupení od smlouvy podle § 14 odst. 2 zákona o konkursu a vyrovnání (dále jen ZKV ) možné (podle většinového názoru) jen tehdy, nebyla-li v době prohlášení konkursu smlouva o vzájemném plnění splněna žádnou smluvní stranou (k tomu srov. Zoulík, F.: Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. Vydání třetí. Praha, C. H. Beck 1998, str. 107, dále Schelleová, I. a kolektiv: Konkurz a vyrovnání. 3. vydání. EUROLEX BOHEMIA, Praha 2005, str.189, jakož i Zelenka, J., Maršíková, J.: Zákon o konkursu a vyrovnání a předpisy souvisící. Komentář. 2. vydání. Linde Praha 2002, str. 416). Názor, podle něhož může každá ze smluvních stran od smlouvy odstoupit, nebyla-li smlouva o vzájemném plnění splněna některou smluvní stranou úplně, pak formuloval Steiner, V. (viz dílo Zákon o konkursu a vyrovnání. Komentář. Linde Praha 1995, str. 101).

V konkursních poměrech řešil obdobnou situaci (odstoupení od smlouvy po prohlášení konkursu na jednoho z účastníků smlouvy) Nejvyšší soud v rozsudku sp. zn. 29 Odo 257/2006, ze dne 22. listopadu 2007, kde vysvětlil, že se s většinovým názorem právní teorie ztotožňuje, když tento plně odpovídá jazykovému, logickému, teleologickému i historickému výkladu dotčeného ustanovení zákona o konkursu a vyrovnání. Nejvyšší soud k tomu vysvětlil, že smyslem a účelem posuzovaného ustanovení není umožnit odstoupení od smlouvy v případech, kdy jedna ze smluvních stran již závazek ze smlouvy (zcela) splnila. V takovém případě by totiž byl prakticky zmařen cíl konkursu, jímž je poměrné uspokojení věřitelů (§ 2 odst. 3 ZKV); režim přihlášek pohledávek (§ 20 ZKV) by totiž bylo možno obejít tak, že by např. věřitel od smlouvy uzavřené s úpadcem odstoupil, čímž by se obnovilo jeho vlastnické právo k převedené věci a v konečném důsledku by došlo ke snížení majetku tvořícího konkursní podstatu. Jelikož podmínky pro odstoupení od smlouvy určuje ustanovení § 14 odst. 2 ZKV pro obě smluvní strany (tj. pro úpadce i druhého účastníka smlouvy) stejně, nelze připustit rozdílný výklad tohoto ustanovení podle toho, zda závazek (zcela) splnil úpadce nebo jeho smluvní partner. Logice věci pak plně odpovídá, že shora uvedené závěry platí i pro případ, kdy jedna ze smluvních stran závazek ze smlouvy (zcela) splnila a druhá smluvní strana plnila jen zčásti. KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7

V citovaném ustanovení Nejvyšší soud rovněž vysvětlil, že tomuto chápání uvedeného ustanovení v kontextu jeho vývoje odpovídá i dikce § 253 insolvenčního zákona, když uvedené ustanovení v duchu téže logiky určuje, že "nebyla-li smlouva o vzájemném plnění včetně smlouvy o smlouvě budoucí v době prohlášení konkursu ještě zcela splněna ani dlužníkem ani druhým účastníkem smlouvy, insolvenční správce může smlouvu splnit místo dlužníka a žádat splnění od druhého účastníka smlouvy nebo může od smlouvy odstoupit .

Ke stejnému závěru se přihlásil Nejvyšší soud i v rozsudku sp. zn. 29 Odo 1170/2006, ze dne 6. prosince 2007, publikovaném ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek pod č. 42 v roce 2008, při výkladu § 14 odst. 4 ZKV, a dále uvedl, že právní úprava stranám nejen přiznává za trvání konkursu (nové) právo odstoupit za daných podmínek od smlouvy, nýbrž současně nahrazuje ta ustanovení hmotného práva, jež smluvním stranám dovolovala odstoupit od smlouvy o vzájemném plnění pro její neplnění v době před prohlášením konkursu (srov. např. § 517 odst. 1, větu druhou, obč. zák.).

Z těchto závěrů Nejvyššího soudu pak vycházel i Vrchní soud v Olomouci v rozsudku sp. zn. 12 Cmo 2/2010, ze dne 28. července 2010 a Vrchní soud v Praze v rozsudku sp. zn. 36 ICm 1217/2011, kde oba vrchní soudy konstatovaly, že závěry Nejvyššího soudu vyslovené v rozsudku sp. zn. 29 Odo 1170/2006 ze dne 6. prosince 2007, jsou plně aplikovatelné i při výkladu § 253 odst. 1 insolvenčního zákona a dospěly k závěru, že toto ustanovení nahrazuje za trvání konkursu na majetek účastníka smlouvy o vzájemném plnění ta ustanovení hmotného práva, jež smluvním stranám dovolovala odstoupit od takové smlouvy pro její neplnění v době před prohlášením konkursu. Možnost odstoupit mají účastníci smlouvy jen za předpokladu, že ke dni prohlášení konkursu na majetek účastníka takovou smlouvu dosud vůbec nebo zčásti nesplnily obě smluvní strany.

Na tomto základě soud uzavřel, že soupis nemovitostí do majetkové podstaty dlužníka byl správný, neboť žalobci (kteří zcela splnili svou povinnost z Kupní smlouvy) nemohli od Kupní smlouvy po prohlášení konkursu na majetek dlužníka platně odstoupit, když právní úprava obsažená v § 253 insolvenčního zákona nahradila počínaje dnem prohlášení konkursu na majetek dlužníka hmotněprávní úpravu týkající se možnosti smluvních stran odstoupit od smlouvy o vzájemném plnění v době před prohlášením konkursu.

Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého jsou ve věci neúspěšní žalobci povinni k náhradě nákladů řízení plně úspěšného žalovaného. Účelně vynaložené náklady žalovaného pak v dané věci sestávají z odměny za zastupování advokátem, jejíž výše se (po zrušení vyhlášky č. 484/2000 Sb. Ústavním soudem) určuje podle vyhlášky č. 177/1996 Sb. ve znění pozdějších předpisů (srov. rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 15. května 2013, sp. zn. 31 Cdo 3043/2010).

Ve smyslu ustanovení § 9 odst. 4 písm. c) citované vyhlášky se považuje za tarifní hodnotu ve věcech rozhodovaných v insolvenčním nebo obdobném řízení částka 50.000,-Kč. § 7 vyhlášky pak určuje, že sazba mimosmluvní odměny za jeden úkon právní služby činí z tarifní hodnoty přes 10.000,-Kč do 200.000,-Kč 1.500,-Kč a 40,-Kč za každých započatých 1.000,-Kč, o které hodnota převyšuje 10.000 Kč-z částky 50.000,-Kč tak KSBR 24 INS 13323/2010-C3-7 mimosmluvní odměna za jeden úkon právní služby činí 3.100,-Kč (1.500,-Kč z částky do 10.000,-Kč a 1.600,-Kč za každých započatých 1.000,-Kč nad 10.000,-Kč).

Mimosmluvní odměna náleží žalovanému za tři úkony právní služby (převzetí a příprava zastoupení, písemné podání ze dne 6. února 2013 a účast na jednání), celkem 9.300,-Kč. Dále soud přiznal žalovanému náhradu hotových výdajů dle § 13 odst. 3 ve výši 3 x 300,-Kč, stanovenou podle počtu úkonů právní služby, tedy 900,-Kč. Celkem soud přiznal žalovanému k tíži žalobců na náhradě nákladů řízení částku 10.200,-Kč, kterou jsou žalobci povinni zaplatit k rukám zástupce žalovaného.

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobcům a žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 29. července 2013

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Krčmářová, v.r. Vladimíra Polanská samosoudkyně