24 ICm 243/2010
Jednací číslo: 24 ICm 243/2010-46 KSBR 24 INS 1116/2010-C1-8

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Jana Bezuchy, narozeného 15. dubna 1975, bytem Vážany 155, PSČ 682 01, o žalobě žalobce: Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., se sídlem v Praze 2, Bělehradská 128, čp. 222, PSČ 120 21, identifikační číslo osoby 60192852, proti žalovaným: 1) JUDr. Jiřímu Habartovi, advokátovi, se sídlem ve Slavkově u Brna, Pod Oborou 812, PSČ 684 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka, 2) Janu Bezuchovi, narozenému 15. dubna 1975, bytem Vážany 155, PSČ 682 01, o určení pravosti popřené pohledávky ve výši 201.801,67 Kč,

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovaným 2) nevykonatelnou pohledávku ve výši 201.801,67 Kč z titulu Smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitosti ze dne 9. září 2004 zajištěnou ideální 1/2 nemovitostí ve vlastnictví žalovaného 2): objekt bydlení č.p. 155 na p.č.st. 190, parcela č. st. 190-zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 558-zahrada, zapsaných na LV č. 390 pro k. ú. Vážany u Vyškova, obec Vážany, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov, vázanou na odkládací podmínku, kterou je nezaplacení pohledávky Janem Michálkem, narozeným 10. září 1954, bytem Vážany 155, PSČ 682 01. II. Žalovaným 1) a 2) se náhrada nákladů řízení nepřiznává. C1-8 Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 29. dubna 2010 domáhal se žalobce Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. (dále jen žalobce ), aby soud určil, že má vůči dlužníkovi Janu Bezuchovi /dále jen žalovaný 2) / nevykonatelnou a nepodmíněnou pohledávku ve výši 201.801,67 Kč z titulu Smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitosti ve vlastnictví žalovaného 2) uzavřené dne 9. září 2004, přičemž osobním dlužníkem z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3089976951 je Jan Michálek, bytem Vážany 155, PSČ 682 01 (dále jen Jan Michálek ), popřenou žalovaným 2) a jeho insolvenčním správcem JUDr. Jiřím Habartou / žalovaný 1) / na přezkumném jednání proto, že pohledávka nevznikla.

Žalovaní 1) (v podání ze dne 6. října 2011) a 2) (v podání ze dne 20. září 2011 a 17. května 2012) namítali, že Smlouvu o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3089976951 uzavřel s žalobcem pouze Jan Michálek a žalovaný 2) je pouze zástavce. Tvrdili, že Jan Michálek své závazky vůči žalobci řádně plní, takže žalobce nemohl uplatnit předčasné splacení celé pohledávky a tuto prohlásit za splatnou a ani neprokázal, že pohledávku vůči svému dlužníkovi Janu Michálkovi uplatnil a následně vyzval žalovaného 2), aby plnil dluh místo Jana Michálka.

V podání ze dne 14. prosince 2011 žalobce potvrdil, že popřená pohledávka vznikla z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3089976951, kde osobním dlužníkem je Jan Michálek a žalovaný 2) je pouze zástavcem a že pohledávka z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3089976951 je řádně splácena. I. Na jednání konaném dne 28. května 2012 učinil soud o skutkovém stavu věci z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 1116/2010 v insolvenční věci žalovaného 2) soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci žalovaného 2) bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu žalovaného 2). 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 24 INS 1116/2010-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly 9. února 2010. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č. j. KSBR 24 INS1116/2010-A-8, že úpadek žalovaného 2) byl soudem osvědčen dne 23. února 2010, žalovanému 2) bylo povoleno oddlužení a jeho insolvenčním správcem byl ustaven žalovaný 1). 1.4/ Ze zápisu o přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek z přezkumného jednání, že na přezkumném jednání konaném u soudu dne 12. dubna 2010 byla pohledávka žalobce zjištěna ve výši 201.526,67 Kč a žalovaní 1) a 2) popřeli pravost pohledávky ve výši 201.801,67 Kč, přihlášené z titulu Smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitosti ve vlastnictví žalovaného 2). Důvod popření spočíval v tom, že pohledávka nevznikla. 2/ Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení v insolvenční věci žalovaného 2) soud zjistil, že přihláška nevykonatelných pohledávek žalobce v celkové výši 403.328,34 Kč do insolvenčního řízení byla odevzdána k poštovní přepravě dne 8. března 2010 (včas) a že jako důvod vzniku popřené-nesplatné a nepodmíněné-pohledávky ve výši 201.801,67 Kč žalobce uvedl Smlouvu o zřízení zástavních práv k nemovitosti ke smlouvám číslo 3089976951 a 3089975151. C1-8 3/ Z vyrozumění o popření pohledávky datovaného 19. dubna 2010 a poštovní dodejky soud zjistil, že vyrozumění o popření pohledávky, ve kterém byl žalobce poučen o lhůtě k podání žaloby na určení pohledávky, bylo žalobci doručeno dne 20. dubna 2010. 4/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 29. dubna 2010, tedy včas ve stanovené lhůtě. 5/ Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze a z usnesení Městského soudu v Praze č.j. F 70856/2004, F 81585/2004, F 90507/2004, E 2281 soud zjistil, že v uvedeném obchodním rejstříku je v oddílu B, vložce 2281, zapsána obchodní společnost Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., identifikační číslo osoby 60192852 a že tato společnost byla do 1. ledna 2005 zapsána pod obchodní firmou Všeobecná stavební spořitelna Komerční banky, a.s.

6/ Z listiny označené jako Věc: výzva insolvenčního správce dlužníka Bezucha Jan k opravě a doplnění přihlášky pohledávky a poštovní dodejky soud zjistil, že podáním datovaným 16. března 2010 vyzval žalovaný 1) žalobce k doložení listin svědčících o vzniku, existenci, výši a splatnosti popřené pohledávky.

7/ Z listiny označené jako Odpověď na výzvu k opravě přihlášky pohledávky soud zjistil, že s podáním datovaným 25. března 2010 žalobce uvedl, že důvodem popřené pohledávky je Smlouva o zřízení zástavních práv k nemovitosti ke smlouvám číslo 3089976951 a 3089975151, podle které je žalovaný 2) zástavcem.

8/ Z Průvodního listu k žádosti o poskytnutí úvěru a Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, soud zjistil, že Jan Michálek dne 26. srpna 2004 požádal žalobce o uzavření smlouvy o úvěru za účelem koupě nemovitostí-objekt bydlení č.p. 155 na p.č.st. 190, parcela č. st. 190 -zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 558-zahrada, zapsaných na LV č. 390 pro k. ú. Vážany u Vyškova, obec Vážany, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov a že ohledně koupě nemovitostí uzavřel dne 23. srpna 2004 spolu s žalovaným 2), jako budoucí kupující, Smlouvu o budoucí smlouvě kupní s budoucím prodávajícím JUDr. Milanem Prokešem.

9/ Ze shodného tvrzení účastníků, Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089976951 a Všeobecných úvěrových podmínek Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, a.s. ze dne 10. května 2004 soud zjistil, že dne 20. září 2004 uzavřel žalobce jako věřitel a Jan Michálek jako dlužník smlouvu o úvěru, ve které se žalobce zavázal poskytnout Janovi Michálkovi úvěr ve výši 200.000,-Kč za účelem koupě nemovitosti a Jan Michálek se zavázal poskytnutý úvěr a dohodnuté úroky splácet v měsíčních splátkách ve výši 1.500,-Kč. V případě neplnění podmínek smlouvy byl žalobce oprávněn požadovat okamžité splacení dlužné částky (jistiny, úroků a smluvní pokuty).

10/ Ze Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089975151 a Všeobecných úvěrových podmínek Všeobecné stavební spořitelny Komerční banky, a.s. ze dne 10. května 2004 soud zjistil, že dne 20. září 2004 uzavřel žalobce jako věřitel a žalovaný 2) jako dlužník smlouvu o úvěru, ve které se žalobce zavázal, že poskytne žalovanému 2) úvěr ve výši 200.000,-Kč za účelem koupě nemovitosti a žalovaný 2) se zavázal poskytnutý úvěr a dohodnuté úroky splácet v měsíčních splátkách ve výši 1.500,-Kč. V případě neplnění podmínek smlouvy byl žalobce oprávněn požadovat okamžité splacení dlužné částky (jistiny, úroků a smluvní pokuty). C1-8

11/ Ze shodného tvrzení účastníků, Smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitostem ke smlouvám o překlenovacích úvěrech ze stavebního spoření číslo 3089976951 a 3089975151 a z návrhu na zápis vkladu zástavních práv ze smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitostem ke smlouvám o překlenovacích úvěrech ze stavebního spoření číslo 3089976951 a 3089975151 datovaného 9. září 2004 soud zjistil, že dne 9. září 2004 uzavřel žalobce jako zástavní věřitel a JUDr. Milan Prokeš jako zástavce zástavní smlouvu k zajištění pohledávky žalobce ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089976951 ve výši 200.000,-Kč a ze smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089975151 ve výši 200.000,-Kč zřízením zástavního práva na nemovitostech ve vlastnictví zástavce-objekt bydlení č.p. 155 na p.č.st. 190, parcela č. st. 190-zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 558-zahrada, zapsaných na LV č. 390 pro k. ú. Vážany u Vyškova, obec Vážany, u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov.

12/ Ze Smlouvy o zřízení zástavních práv k pohledávce ke Smlouvě o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089975151 soud zjistil, že dne 9. září 2004 uzavřel žalobce jako zástavní věřitel a žalovaný 2) jako zástavce zástavní smlouvu k zajištění pohledávky žalobce ve výši 200.000,-Kč z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089975151 zřízením zástavního práva na pohledávce žalovaného 2) za žalobcem z titulu smlouvy o stavebním spoření č. 3089975101 ve výši 575,-Kč.

13/ Z Prohlášení ručitele soud zjistil, že dne 20. září 2004 přijal Jan Michálek závazek ručení za splnění závazku žalovaného 2) vůči žalobci z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089975151

14/ Z podání žalobce adresovaných Janu Michálkovi, datovaných 13. ledna 2009 a 1. března 2009 a poštovní dodejky, soud zjistil, že Jan Michálek dlužil žalobci z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089976951 k 13. lednu 2009 částku 6.750,-Kč a k 1. březnu 2009 částku 6.750,-Kč a byl vyzván k doplacení dlužné částky, dne 3. března 2009 byly výzvy žalobce adresované Janu Michálkovi doručeny žalovanému 2).

15/ Ze shodných tvrzení účastníků řízení (žalobce v podání ze dne 14. prosince 2011 a žalovaných v podáních ze dne 6. října 2011 a 17. května 2012) soud zjistil, že pohledávka žalobce z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření č. 3089976951 uzavřené mezi žalobcem jako věřitelem a dlužníkem Janem Michálkem je řádně splácena.

16/ Z výpisu z katastru nemovitostí vedeného u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, katastrální pracoviště Brno-venkov soud zjistil, že žalovaný 2) a Jan Michálek jsou zapsáni jako podíloví spoluvlastníci (každý ideální 1/2) nemovitostí: objekt bydlení č.p. 155 na p.č.st. 190, parcela č. st. 190-zastavěná plocha a nádvoří a parc. č. 558-zahrada, zapsaných na LV č. 390 pro k. ú. Vážany u Vyškova, obec Vážany a že na nemovitostech vázne zástavní právo smluvní ve prospěch žalobce k zajištění pohledávky ze smlouvy o překlenovacím úvěru číslo 3089976951 ve výši 200.000,-Kč a ze smlouvy o překlenovacím úvěru číslo 3089975151 ve výši 200.000,-Kč.

II. Závěr o skutkovém stavu věci: Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci: C1-8

Žaloba v této věci je včasná, pohledávka žalobce byla na přezkumném jednání konaném u soudu dne 12. dubna 2010 zjištěna ve výši 201.526,67 Kč z titulu nezaplacené jistiny Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089975151 a žalovaní 1) a 2) popřeli pravost pohledávky ve výši 201.801,67 Kč přihlášené z titulu Smlouvy o zřízení zástavních práv k nemovitostem ke smlouvám o překlenovacích úvěrech ze stavebního spoření číslo 3089976951 a 3089975151 uzavřené dne 9. září 2004 mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a JUDr. Milanem Prokešem jako zástavcem (skutková zjištění č. 11), zástavní právo bylo zřízeno na nemovitostech, jejichž ideální 1/2 je ke dni rozhodnutí soudu ve vlastnictví žalovaného 2) (skutková zjištění č. 16), osobním dlužníkem žalobce je Jan Michálek a předmětné zástavní právo na nemovitostech ve vlastnictví žalovaného 2) bylo zřízeno k zajištění závazku Jana Michálka vůči žalobci z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089976951 (skutková zjištění č. 9), pohledávka z titulu Smlouvy o překlenovacím úvěru ze stavebního spoření číslo 3089976951 je řádně splácena (skutková zjištění č. 15).

III. Právní posouzení věci:

V projednávané věci má soud za zjištěné, že zástavní právo na nemovitostech ve vlastnictví žalovaného 2/ vzniklo v souladu s ust. § § 156 občanského zákoníku účinného k 9. září 2004 (dále jen obč.zák. ) na základě písemné smlouvy uzavřené mezi žalobcem jako zástavním věřitelem a JUDr. Milanem Prokešem jako zástavcem, která obsahovala označení zástavy a pohledávky, kterou zástava zajišťuje, že zástavním právem byla zajištěna peněžitá pohledávka žalobce za Janem Michálkem (ust. § 155a obč.zák.) a zástavní právo bylo vloženo do katastru nemovitostí (§ 157 obč.zák.). V souladu s ust. § 164 odst. 1 obč.zák. zástavní právo působí vůči žalovanému 2) jako vlastníku zastavených nemovitostí a žalovaný 2) má ke dni vydání rozhodnutí soudu postavení zástavního dlužníka.

§ 152 obč.zák. určuje, že zástavní právo slouží k zajištění pohledávky pro případ, že dluh, který jí odpovídá, nebude včas splněn s tím, že v tomto případě lze dosáhnout uspokojení z výtěžku zpeněžení zástavy.

§ 165 odst. 1 obč.zák. určuje, že není-li pohledávka zajištěná zástavním právem splněna včas, má zástavní věřitel právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Totéž právo má zástavní věřitel, jestliže pohledávka byla po své splatnosti splněna jen částečně nebo nebylo-li splněno příslušenství pohledávky.

V projednávaném případě soud zjistil, že pohledávka zajištěná zástavním právem je osobním dlužníkem (Janem Michálkem) řádně plněna a zástavní věřitel (žalobce) tak nemá právo na uspokojení své pohledávky z výtěžku zpeněžení zástavy. Toto právo mu vznikne pouze za splnění podmínky, že Jan Michálek nezaplatí pohledávku a to v rozsahu, ve kterém nebude pohledávka zaplacena. Soud proto žalobě jako nedůvodné nevyhověl, ale rozhodl tak, jak ve výroku uvedeno. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšného žalovaného. V posuzovaném případě soud konstatoval, že žalobce byl ve věci neúspěšný, popření jeho pohledávky žalovanými bylo důvodné, žalovaným však žádné náklady nevznikly, proto jim soud jejich náhradu nepřiznal. C1-8

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovaným se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 28. května 2012

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. samosoudkyně Za správnost vyhotovení: Daniela Pařízková