24 ICm 1830/2010
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: 24 ICm 1830/2010-36 KSBR 24 INS 5977/2009-C1-7

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka Lignit Hodonín, s.r.o., se sídlem v Mikulčicích 687, PSČ 696 19, identifikační číslo osoby 49972677, o žalobě žalobce Jaroslava anonymizovano , anonymizovano , bytem v Dolních Bojanovicích, Na Dílech 661, PSČ 696 17, proti žalovanému Ing. Tomáši Kučerovi, se sídlem v Rosicích u Brna, Zhořova 1214, PSČ 665 01, jako insolvenčnímu správci dlužníka, o vyloučení nemovitosti z majetkové podstaty

takto:

I. Žaloba, aby soud vyloučil z majetkové podstaty dlužníka pozemek nacházející se v obci a k.ú. Mikulčice-parc. č. 2603/381 o výměře 114 m2-ostatní plocha, jiná plocha, se zamítá. II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále jen soud ) dne 26. listopadu 2010 domáhal se žalobce Jaroslav Vavrys (dále jen žalobce ), aby soud vyloučil z majetkové podstaty dlužníka Lignit Hodonín, s.r.o. (dále jen dlužník ) pozemek parc. č. 2603/381-ostatní plocha, jiná plocha, o výměře 114 m2, nacházející se v obci a k.ú. Mikulčice (dále jen pozemek ).

Žalovaný insolvenční správce dlužníka Ing. Tomáš Kučera (dále jen žalovaný ) v podání ze dne 4. června 2012 namítal, že pozemek z majetkové podstaty vyňal.

V podání datovaném dne 25. října 2012 sdělil soudu žalovaný, že souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání. Žalobce, kterého soud vyzval ke sdělení, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, se nevyjádřil, jsa poučen, že pokud se 24 INS 5977/2009-C1 nevyjádří, bude soud předpokládat, že s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí. Soud proto poté, co zjistil, že o věci lze rozhodnout pouze na základě předložených listin, rozhodl bez nařízení jednání (§ 115a občanského soudního řádu, v platném znění /dále jen o.s.ř. /). I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u soudu pod sp. zn. KSBR 24 INS 14313/2010 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitele ADEMON, s.r.o. doručenému soudu dne 9. září 2009. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 24 INS 5977/2009-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly 9. září 2009 v 11.08 hod.

1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č.j. KSBR 24 INS 5977/2009-A-70, že úpadek dlužníka byl soudem osvědčen dne 29. března 2010 a insolvenčním správcem dlužníka byl ustaven žalovaný. 1.4/ Z usnesení č.j. KSBR 24 INS 5977/2009-B-13, že dne 31. května 2010 byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs. 1.5/ Ze soupisu majetkové podstaty (č.l. B-21), že dne 2. července 2010 byl do majetkové podstaty dlužníka žalovaným zapsán pozemek s poznámkou, že se jedná o vlastnictví dlužníka (položka n209).

1.6/ Z usnesení č.j. KSBR 24 INS 5977/2009-B-71, že dne 13. března 2012 udělil soud žalovanému (na jeho žádost) souhlas, aby vyňal pozemek z majetkové podstaty dlužníka. Usnesení nabylo právní moci 26. března 2012. 2/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 26. listopadu 2010.

II. Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci: Žaloba v této věci je včasná, neboť žalovaný nebyl písemně vyrozuměn žalobcem o zahrnutí pozemku do soupisu majetkové podstaty dlužníka. Do soupisu majetkové podstaty dlužníka byl pozemek zapsán dne 2. července 2010, od 26. března 2012 je pozemek vyňat z majetkové podstaty dlužníka. III. Právní posouzení věci:

§ 225 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona), ve znění pozdějších předpisů určuje, že osoby, které tvrdí, že označený majetek neměl být do soupisu zahrnut proto, že to vylučuje jejich právo k majetku nebo že tu je jiný důvod, pro který neměl být zahrnut do soupisu, se mohou žalobou podanou u insolvenčního soudu domáhat rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty.

Pro rozsudek je rozhodný stav v době jeho vyhlášení (§ 154 o.s.ř.). 24 INS 5977/2009-C1 V posuzovaném případě soud zjistil, že v době vydání rozsudku již nebyl pozemek zapsán v majetkové podstatě dlužníka, žalobce se proto nemůže úspěšně domáhat vydání rozhodnutí, že se tento majetek vylučuje z majetkové podstaty. Proto soud žalobu jako nedůvodnou zamítl. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšného žalovaného. Žalovanému však žádné náklady nevznikly, proto mu soud jejich náhradu nepřiznal.

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 5. prosince 2012

Zapisovatel: Soudkyně: Marie Hanáková Mgr. Eva Krčmářová