24 ICm 1205/2012
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: 24 ICm 1205/2012-98 KSBR 24 INS 22024/2011-C2-6

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: TIRO, s.r.o., se sídlem v Blansko, Havlíčkova 517/2, PSČ 678 01, identifikační číslo osoby 255 78 316, o žalobě žalobce ARGUS CZ s.r.o., se sídlem v Brně, Loosova 262/1, PSČ 638 00, identifikační číslo osoby 25274279, zastoupeného Mgr. Veronikou Petříkovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Jakubské nám. 4, PSČ 602 00, proti žalované JUDr. Vlastě Němcové, advokátce, se sídlem v Blansku, Nádražní 2369/10, PSČ 678 01, jako insolvenční správkyni dlužníka, o určení pravosti nevykonatelné popřené pohledávky ve výši 323.444,88 Kč

částečným rozsudkem pro uznání

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za dlužníkem TIRO, s.r.o., se sídlem v Blansko, Havlíčkova 517/2, PSČ 678 01, identifikační číslo osoby 255 78 316 nevykonatelnou pohledávku ve výši 285.937,03 Kč, z titulu dodání zboží, přihlášenou pod č. 1-4, 6-10, 13-15, 17-19, 21, 24, 26, 27, 30-43 a 46.

II. Řízení se zastavuje co do žaloby na určení, že žalobce má za dlužníkem nevykonatelnou pohledávku ve výši 37.507,85 Kč, z titulu dodání zboží, přihlášenou pod číslem 20.

III. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. KSBR 24 INS 22024/2011-C2

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 24. dubna 2012 domáhal se žalobce ARGUS CZ s.r.o. (dále jen žalobce ), aby soud určil, že má vůči dlužníkovi TIRO, s.r.o. nevykonatelnou pohledávku ve výši 323.444,88 Kč z titulu neuhrazených kupních cen za dodání zboží (blahopřejných karet, pohlednic a doplňkového sortimentu) vyúčtovaného fakturami č. 51000113, 51000116, 51000117, 51000119, 51000189, 51000358, 51000404, 51000567, 51000610, 51001050, č. 51001475, 51001533, 51001640, 51001707, 51002122, 51002364, 51005457, 51100777, 51002464, 51002662, 51003021, č. 51003022, 51003821, 51003827, 51003828, 51003934, 51004147, 51004148, 51004149, 51004225, 51004263, 51004266, 51005373, 51100342 a 51100399 a zákonného úroku z prodlení, na přezkumném jednání popřenou insolvenční správkyní dlužníka JUDr. Vlastou Němcovou (dále jen žalovaná ).

Na jednání konaném u soudu dne 25. února 2013 žalovaná uznala nárok žalobce z titulu dodání zboží vyúčtovaného fakturami č. 51000113, 51000116, 51000117, 51000119, 51000189, 51000358, 51000404, 51000567, 51000610, 51001050, č. 51001475, 51001533, 51001640, 51001707, 51002122, , 51005457, 51100777, 51002464, 51002662, 51003021, č. 51003022, 51003821, 51003827, 51003828, 51003934, 51004147, 51004148, 51004149, 51004225, 51004263, 51004266, 51005373, 51100342 a 51100399 a zákonného úroku z prodlení v celkové výši 285.937,03 Kč (pohledávky přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka pod čísly 1-4, 6-10, 13-15, 17-19, 21, 24, 26, 27, 30-43 a 46), žalobce navrhl, aby soud rozhodl rozsudkem podle tohoto uznání a vzal zpět žalobu na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 37.507,85 Kč, z titulu dodání zboží vyúčtovaného fakturou č. 51002364 51100399 a zákonného úroku z prodlení (přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka pod číslem pohledávky 20) a žalovaná vyslovila se zastavením řízení z důvodu zpětvzetí žaloby souhlas. I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u soudu pod sp. zn. KSBR 24 INS 24 INS 22024/2011 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu dlužníka. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 24 22024/2011-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 29. listopadu 2011. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č. j. KSBR 24 INS 22024/2011-A-9, že úpadek dlužníka byl soudem osvědčen dne 25. ledna 2012, téhož dne byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs a insolvenční správkyní ustanovena žalovaná.

1.4/ Ze zápisu z přezkumného jednání a přezkumného listu popřených pohledávek žalobce zjistil, že na přezkumném jednání konaném dne 26. března 2012 byla nevykonatelná pohledávka žalobce zjištěna ve výši 150.989,23 Kč a žalovaná popřela pravost a výši KSBR 24 INS 22024/2011-C2 pohledávek přihlášených pod číslem 1-4, 6-10, 13-15, 17-21, 24, 26, 27, 30-43 a 46 ve výši 323.444,88 Kč co do pravosti (proto, že žalobce nedoložil právní titul vzniku pohledávek). 1.5/ Ze shodných tvrzení účastníků na jednání soud zjistil, že vyrozumění o popření pohledávek bylo žalobci doručeno dne 4. dubna 2012. 1.6/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 24. dubna 2012.

II. Závěr o skutkovém stavu věci: Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci:

Žaloba v této věci je včasná, na přezkumném jednání konaném u soudu dne 26. března 2012 byla nevykonatelná pohledávka žalobce zjištěna ve výši 150.989,23 Kč a žalovaná popřela pravost a výši pohledávek přihlášených pod číslem 1-4, 6-10, 13-15, 17-21, 24, 26, 27, 30-43 a 46 ve výši 323.444,88 Kč. Na jednání žalovaná uznala nárok žalobce co do popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 285.937,03 Kč (přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka pod číslem pohledávky 1-4, 6-10, 13-15, 17-19, 21, 24, 26, 27, 30-43 a 46), žalobce navrhl, aby soud rozhodl rozsudkem podle tohoto uznání, vzal zpět žalobu na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 37.507,85 Kč (přihlášené do insolvenčního řízení dlužníka pod číslem pohledávky 20) a žalovaná vyslovila se zastavením řízení z důvodu zpětvzetí žaloby souhlas. III. Právní posouzení věci:

Podle § 153a odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, v platném znění (dále jen o.s.ř. ), uzná-li žalovaný v průběhu soudního řízení nárok nebo základ nároku, který je proti němu žalobou uplatňován, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání. Uzná-li žalovaný nárok proti němu žalobou uplatněný jen zčásti, rozhodne soud rozsudkem podle tohoto uznání, jen navrhne-li to žalobce.

V projednávaném případě žalovaná uznala nárok žalobce zčásti a žalobce navrhl, aby soud rozhodl rozsudkem podle tohoto uznání. Soud proto ve výroku I. rozhodl částečným rozsudkem pro uznání tak, že určil, že žalobce má za dlužníkem nevykonatelnou pohledávku ve výši 285.937,03 Kč.

Podle § 96 odst. 1 a 2 o.s.ř. může žalobce vzít za řízení zpět návrh na jeho zahájení, a to zčásti nebo zcela. Je-li návrh vzat zpět, soud řízení zcela, popřípadě v rozsahu zpětvzetí návrhu, zastaví.

V daném případě vzal žalobce na jednání zpět žalobu na určení pravosti popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 37.507,85, žalovaná vyslovila se zastavením řízení z důvodu zpětvzetí žaloby souhlas, soud proto v rozsahu zpětvzetí řízení zastavil (výrok II.). Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, který určuje, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci (výrok III.). KSBR 24 INS 22024/2011-C2

P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalované se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku není odvolání přípustné, neboť osoby oprávněné k podání odvolání-žalobce a žalovaná-se práva na odvolání vzdali.

V Brně dne 25. února 2013

Zapisovatel: Soudkyně: Marie Hanáková Mgr. Eva Krčmářová