24 ICM 24/2015
Jednací číslo: 71/24 ICM 24/2015-39 KSBR 24 INS 502/2014

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudcem JUDr. Petrem Kolářem v právní věci žalobců A) Jindřich anonymizovano , anonymizovano , bytem Horní Konec 265, 696 05 Milotice, B) Marie anonymizovano , nar. 9.3.1947, bytem Horní Konec 265, 696 05 Milotice, oba zast. JUDr. Františkem Frkalem, advokátem se sídlem Příkop 6, 602 00 Brno proti žalovanému LIQUIDATORS v.o.s., Radhošťská 1942/2, 130 00 Praha 3, IČ 248 17 465, zast. JUDr. Pavlem Glazunovem, advokátem se sídlem Na Harfě 935/5D, 190 00 Praha 9, o určení pravosti a výše pohledávky takto:

I. Určuje se, že žalobci mají v insolvenčním řízení na majetek dlužníka Radka anonymizovano , r. č. 731210/4283, bytem Dolní Bojanovice, Hlavní 383, vedeném u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 502/2014 pohledávku z titulu šesti smluv o zápůjčce v celkové výši 70.000,-Kč.

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 5.1.2015 doručenou soudu dne 6.1.2015 domáhali se žalobci určení pravosti a výše pohledávky označené ve výroku I. rozsudku za dlužníkem tamtéž uvedeným (dále jen dlužníkem), když uvedli, že spornou částku zapůjčili dlužníkovi šesti jednotlivými smlouvami o zápůjčce a dlužník tento svůj dluh co do důvodu a výše uznal. Peníze poskytovali dlužníku v hotovosti. Spornou pohledávku přihlásili do insolvenčního a řízení a u přezkumného jednání dne 8.12.2014 byla tato pohledávka žalovaným popřena.

Žalovaný ve svém vyjádření navrhl zamítnutí žaloby, když namítal, že žalobci neprokázali faktické předání peněz dlužníkovi a pouhé uznání dluhu dlužníkem podepsané není dostatečným důkazem prokazujícím vznik a výši přihlášených pohledávek. isir.justi ce.cz

-v řízení vedeném u zdejšího soudu pod sp. zn. KSBR 24 INS 502/2014 je vedeno insolvenční řízení na majetek dlužníka Radka anonymizovano , r. č. 731210/4283, bytem Dolní Bojanovice, Hlavní 383 (dále jen dlužníka), -insolvenčním správcem v tomto řízení je žalovaný, -žalobci přihláškou č. 10 přihlásili do shora jmenovaného insolvenčního řízení svoji spornou pohledávku, -při přezkumném jednání dne 8.12.2014 žalovaný spornou pohledávku co do pravosti popřel.

Soud dále provedl dokazování výslechem žalobců a účastnickým výslechem dlužníka a vzal za prokázané, že v roce 2014 vzhledem k tomu, že dlužník (syn žalobců) neměl dostatek prostředků, půjčili mu žalobci celkem šesti jednotlivými smlouvami o zápůjčce celkovou částku 70.000,-Kč. Jednalo se o hotovostní zápůjčky, které žalobci poskytli a to -20.1.2014 částku 10.000,-Kč -25.4.2014 částku 10.000,-Kč -20.5.2014 částku 10.000,-Kč -20.6.2014 částku 13.000,-Kč -25.7.2014 částku 15.000,-Kč -18.8.2014 částku 12.000,-Kč.

Žalobci pak potvrdili, že peníze získali jednak z úspor, jednak z finančních prostředků, které měli k dispozici v hotovosti. Účastníci pak stvrdili existenci zápůjček uznáním dluhu ze dne 30.8.2014, které je součástí přihlášky pohledávky. Soud má výpovědi účastníků za věrohodné a to i s ohledem na výši částek, které považuje za zcela běžné v rámci běžných zápůjček mezi rodinnými příslušníky.

Podle § 2390 NOZ přenechá-li zapůjčitel vydlužiteli zastupitelnou věc tak, aby ji užil podle libosti a po čase vrátil věc stejného druhu, vznikne smlouva o zápůjčce.

Žaloba doručená soudu dne 6.1.2015 je včasná (§ 198 odst. 1 IZ).

Z provedeného dokazování má soud za to, že žalobci prokázali v tomto řízení faktické poskytnutí zápůjček dlužníku, který svůj závazek z těchto zápůjček (vrátit předmět zápůjčky) vůči žalobcům nesplnil a proto je žaloba po právu.

Výrok o náhradě nákladů řízení je odůvodněn ustanovením § 202 odst. 1 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozsudku l z e podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Olomouci prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

Krajský soud v Brně dne 28. února 2017 Za správnost vyhotovení: JUDr. Petr Kolář, v.r. Renata Krédlová samosoudce