24 Cm 30/2009
Jednací číslo: 24 Cm 30/2009-64

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK

JMÉNEM REPUBLIKY

Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: FEREX-ŽSO spol. s r.o., Brno, Masarykova 31, PSČ 660 85, identifikační číslo osoby 46962883, zastoupeného JUDr. Igorem Velebou, advokátem, se sídlem v Brně, Soběšická 151, o žalobě žalobce: HORVAN CZ s.r.o., se sídlem v Liberci VII, Horní Růžodol 502, PSČ 460 07, identifikační číslo osoby 25417380, zastoupeného Mgr. Jiřím Douskem, advokátem AK SPOLAK s.r.o. se sídlem v Liberci 2, Chrastavská 273/30, PSČ 460 01, proti žalovanému Ing. Petru Sedláčkovi, se sídlem v Brně, Šumavská 31, PSČ 602 00 jako insolvenčnímu správci dlužníka, zastoupenému JUDr. Ilonou Pokornou, advokátkou, se sídlem v Brně, Jakubská 1, PSČ 602 00, o určení popřené nevykonatelné pohledávky ve výši 2.131.178,-Kč

takto:

I. Určuje se, že žalobce má za žalovaným nevykonatelnou pohledávku ve výši 2.131.178,-Kč z titulu směnky č. 2005/1-46962883 vystavené 31. března 2006. II. Žalobce nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 30. listopadu 2009 domáhal se žalobce HORVAN CZ s.r.o. (dále jen žalobce ), aby soud určil, že má za žalovanou JUDr. Janou Barvínkovou, jako insolvenční správkyní dlužníka FEREX-ŽSO spol. s r.o. (dále jen dlužník ), nevykonatelnou pohledávku ve výši 2.000.000,-Kč z titulu směnky č. 2005/1-46962883 vystavené 31. března 2006 a pohledávku ve výši 131.178,-Kč z titulu 6% úroku z prodlení ročně z částky 2.000.000,-Kč od 2. července 2008 do 5. srpna 2009 (popřenou žalovanou insolvenční správkyní dlužníka co do pravosti proto, že směnka nebyla vystavena v souladu s dohodou o vyplňovacím právu směnečném a nebyla předložena v originále).

Insolvenční správce dlužníka Ing. Petr Sedláček (dále jen žalovaný ) ve vyjádření k žalobě (v podání ze 27. července 2011 a při jednáních u soudu dne 12. března 2012 a 16. dubna 2012) namítal, že:

-směnka je neplatná, neboť prokurista, který směnku podepsal, nebyl podle společenské smlouvy dlužníka oprávněn podepisovat za dlužníka směnky a jeho podpis není pod všemi prohlášeními na směnce, -datum splatnosti směnky bylo vyplněno v rozporu s Dohodou o vyplňovacím právu směnečném k blankosměnce 2005/1-46962883 (bylo uvedeno 1. července 2008 přesto, že obchodní spolupráce mezi žalobcem a dlužníkem probíhala ještě v roce 2009 a o úpadku dlužníka bylo rozhodnuto 5. srpna 2009),

-závazky ze směnky byly uhrazeny,

-pohledávky uvedené v tabulce Neuhrazené pohledávky firem , která byla přílohou Výzvy žalobce k zaplacení směnky ze dne 30. června 2008, se nevztahují ke smlouvě č. 1/2006, ani k žalované pohledávce.

Na jednáních soudu žalobce tvrdil, že:

-obchodní spolupráce mezi žalobcem a dlužníkem byla ukončena 1. dubna 2008-toho dne bylo do sídla dlužníka doručeno odstoupení žalobce od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008, neboť dlužník Dohodnu porušil a nezaplatil žalobci částku 3.000.000,-Kč do 31. března 2008; poslední smlouvou uzavřenou mezi žalobcem a dlužníkem pak byla kupní smlouva č. 2/2008, uzavřená do 31. března 2008, dlužníkovi zaslané faktury s pozdějším datem splatnosti byly faktury penalizační,

-v přihlášce pohledávky žalobce založená tabulka Neuhrazené pohledávky firem nebyla součástí Dohody o vyplňovacím právu směnečném, jedná se pouze o soupis penalizačních faktur vystavených žalobcem v letech 2007 až 2008 na základě kupní smlouvy č. 1/2006. Žalovaný na jednání u soudu dne 16. dubna 2012 změnil tvrzení o zaplacení směnky tak, že o tom, by směnka byla zaplacena, neví, na jednání u soudu dne 14. května 2012 změnil žalovaný tvrzení o době ukončení obchodní spolupráce mezi žalobcem a dlužníkem tak, že poslední dodávka od žalobce byla dlužníkovi dodána 26. března 2008 a poslední datum splatnosti dodací faktury byl 30. duben 2008. I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 2062/2009 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitelů KOVOŠROT GROUP CZ a.s. a žalobce, doručených soudu dne 15. dubna 2009. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 32 INS 2062/2009-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly dne 16. dubna 2009 v 8.07 hod. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č. j. KSBR 40(32) INS 2062/2009-A-44, že úpadek dlužníka byl soudem osvědčen dne 5. srpna 2009 a insolvenční správkyní byla ustanovena JUDr. Jana Barvínková. Posledním dnem lhůty k přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení bylo 4. září 2009.

1.4/ Z usnesení č.j. KSBR 40 (32) INS 2062/2009-B-15, že dne 10. září 2009 byla dlužníku povolena reorganizace.

1.5/ Ze zápisu o zvláštním přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek z přezkumného jednání, že pohledávka žalobce přihlášená do insolvenčního řízení dlužníka ve výši 2.131.178,-Kč z titulu směnky č. 2005/1-46962883 vystavené 31. března 2006 byla u přezkumného jednání konaného dne 4. listopadu 2009 insolvenční správkyní dlužníka JUDr. Janou Barvínkovou popřena co do pravosti proto, že směnka nebyla vystavena v souladu s dohodou o vyplňovacím právu směnečném a nebyla předložena v originále.

1.6/ Z usnesení č.j. KSBR 24 (32) INS 2062/2009-B-67, že dne 21. prosince 2009 soud potvrdil usnesení schůze věřitelů o odvolání soudem ustanovené insolvenční správkyně JUDr. Jany Barvínkové z funkce a o ustanovení insolvenčního správce Ing. Petra Sedláčka.

2/ Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení v insolvenční věci dlužníka soud zjistil, že přihláška č. 110 nevykonatelné pohledávky žalobce ve výši 2.131.178,-Kč do insolvenčního řízení byla odevzdána orgánu, který má povinnost ji insolvenčnímu soudu doručit-Poště-včas 21. srpna 2009 a že jako důvod vzniku pohledávky žalobce uvedl ve výši 2.000.000,-Kč směnku č. 2005/1-46962883 vystavenou 31. března 2006 a ve výši 131.178,-Kč 6% úrok z prodlení ročně z částky 2.000.000,-Kč od 2. července 2008 do 5. srpna 2009. 3/ Z vyrozumění o popření pohledávky datovaného 10. listopadu 2009 a ze shodného tvrzení účastníků řízení na jednání soud zjistil, že vyrozumění o popření pohledávky, ve kterém byl žalobce poučen o lhůtě k podání žaloby na určení pohledávky, bylo žalobci doručeno dne 13. listopadu 2009. 4/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 30. listopadu 2009, tedy včas ve stanovené lhůtě. 5/ Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem soud zjistil, že v oddílu C, vložce 16922 je od 24. května 2000 zapsána společnost HORVAN CZ s.r.o. (žalobce).

6/ Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně soud zjistil, že v uvedeném rejstříku je od 1. července 1992 v oddílu C, vložce 6441, zapsána obchodní společnost FEREX-ŽSO spol. s r.o. (dlužník) a že od 20. května 1996 byl do obchodního rejstříku dlužníka zapsán prokurista Ing. Jaromír Jiřičný.

7/ Z originálu směnky č. 2005/1-46962883 soud zjistil, že 31. března 2006 dlužník vystavil v Liberci směnku vlastní, ve které se zavázal zaplatit žalobci bez protestu dne 1. července 2008 částku 2.000.000,-Kč splatno u Československé obchodní banky a.s. Liberec , místo placení na účet č. 181928448/0300 . Směnka obsahovala podpis Ing. Jaromíra Jiřičného s označením, že se jedná o prokuristu dlužníka. Podpis prokuristy byl umístěn u označení výstavce a pod označením místa splatnosti, vedle uvedeného čísla účtu.

8/ Ze shodných tvrzení účastníků na jednáních soudu soud zjistil, že směnku č. 2005/1-46962883 podepsal Ing. Jaromír Jiřičný, který byl v době podpisu směnky (dne 31. března 2006) prokuristou dlužníka, jako blankosměnku-bez vyplněného data splatnosti, že směnka byla vystavena za účelem zajištění pohledávek žalobce vzniklých na základě kupní smlouvy č. 1/2006 uzavřené mezi dlužníkem a žalobcem dne 25. ledna 2006, že žalobce učinil předmětem zajištění směnkou pohledávky uvedené v listině označené jako Neuhrazené pohledávky dle firem .

9/ Z Dohody o vyplňovacím právu směnečném k blankosměnce č. 2005/1-46962883 soud zjistil, že se dne 31. března 2006 dlužník jako zástavce a žalobce jako zástavní věřitel dohodli, že za účelem zajištění pohledávek žalobce z kupní smlouvy č. 1/2006 uzavřené dne 25. ledna 2006 vystavil dlužník blankosměnku, nevyplněnou v údaji o směnečné sumě a datu splatnosti. V článku II. odstavci 1 Dohody výstavce (dlužník) udělil žalobci právo doplnit blankosměnku, jestliže a) byla ukončena obchodní spolupráce, b) nastaly účinky prohlášení konkurzu na majetek výstavce , v údaji o směnečné sumě maximálně do částky 2.000.000,-Kč a v údaji splatnosti 3 měsíce od rozhodného dne dle čl. II odstavce 1) Dohody .

10/ Ze shodných tvrzení účastníků soud zjistil, že poslední dodávka od žalobce byla dlužníkovi dodána 26. března 2008 a poslední den splatnosti dodací faktury byl 30. duben 2008.

11/ Z Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 soud zjistil, že dne 3. března 2008 dlužník uznal dluh vůči žalobci z titulu kupních smluv na dodávky šrotu na roky 2007 a 2008 a smlouvy o placení přepravného a nevyplacených výdajů z veřejné drážní nákladní dopravy za rok 2007 ve výši 11.811.732,22 Kč a zavázal se z uznaného dluhu zaplatit 3.000.000,-Kč do 31. srpna 2008 (čl. I). V případě dodržení podmínek této smlouvy ze strany dlužníka žalobce prohlásil, že (mimo jiné) stanovenou dobu splatnosti prodlužuje a stanoví ji na neurčito s tím, že splatnost dluhu nebo jeho části, dle své volby stanoví na 28 dnů počítáno ode dne doručení písemné výzvy a že posunutí splatnosti na dobu neurčitou poskytuje bezúročně a že nebude požadovat za prodloužení splatnosti žádné náhrady (čl. V).

12/ Z listiny označené jako Odstoupení od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008, ze dne 3.3.2008 soud zjistil, že podáním doručeným dlužníkovi dne 1. dubna 2008 odstoupil žalobce od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 3. března 2008 (bod 11), neboť žalobce neprovedl úhradu dle bodu. I.

13/ Z listin označených jako Výzva , Upozornění , Předžalobní upomínka a Opakovaná předžalobní upomínka soud zjistil, že v podáních datovaných 1. dubna 2008, 15. dubna 2008, 29. dubna 2008 a 14. května 2008 vyzýval žalobce dlužníka k zaplacení dluhu po splatnosti 17.787.533,21 Kč, v souvislosti s odstoupením od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 ze dne 3. března 2008 pro nezaplacení částky 3.000.000,-Kč.

14/ Z protokolu o trestním oznámení sepsaným u Krajského státního zastupitelství v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, soud zjistil, že dne 9. června 2008 oznámil jednatel žalobce, že zástupci dlužníka mohl být spáchán trestný čin, neboť došlo ke zpronevěře zboží žalobce, který byl utvrzován v tom, že když dodá zboží, bude mu zaplaceno a bude dodržena Dohoda o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřená s dlužníkem dne 3. března 2008. 15/ Z kupní smlouvy č. 1/2007 soud zjistil, že dlužník jako kupující a žalobce jako prodávající uzavřeli dne 5. ledna 2007 kupní smlouvu č. 1/2007, ve které se žalobce zavázal dodávat dlužníkovi zboží-kovový odpad a že dlužník se zavázal zaplatit žalobci kupní cenu. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou-od 1. ledna 2007 do 31. prosince 2007. 16/ Z kupní smlouvy č. 2/2008 soud zjistil, že dlužník jako kupující a žalobce jako prodávající uzavřeli dne 14. ledna 2008 kupní smlouvu č. 2/2008, ve které se žalobce zavázal dodávat dlužníkovi zboží-kovový odpad a že dlužník se zavázal zaplatit žalobci kupní cenu. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou-od 1. ledna 2008 do 31. března 2008. 17/ Z výpisu z knihy došlých faktur soud zjistil, že žalobce zaslal dlužníkovi faktury splatné v době od 31. října 2008 do 12. března 2009. 18/ Z listiny označené jako Neuhrazené pohledávky dle firem soud zjistil, že obsahuje soupis faktur označených jako FVP .

19/ Z výzvy k zaplacení směnky a kopií podacích lístků soud zjistil, že dne 30. června 2008 odeslal žalobce dlužníkovi, jeho prokuristovi a jednateli, výzvu k zaplacení směnky.

20/ Ze spisu vedeného Krajským soudem v Brně pod sp. zn. 42 Cm 63/2009 soud zjistil že: a) dne 8. července 2008 bylo u Krajského soudu v Brně zahájeno řízení, ve kterém se žalobce domáhal vydání směnečného platebního rozkazu a zaplacení směnečné sumy 2.000.000,-Kč po dlužníkovi, z titulu směnky č. 2005/1-46962883 vystavené 31. března 2006; b) směnečným platebním rozkazem č.j. 42 Sm 268/2008-16 vydaným dne 11. listopadu 2008 Krajský soud v Brně uložil dlužníkovi, aby v určené lhůtě zaplatil žalobci směnečný peníz 2.000.000,-Kč, úrok, směnečnou odměnu a náklady řízení; c) dne 9. ledna 2009 podal dlužník proti označenému směnečnému platebnímu rozkazu včasné námitky, ve kterých namítal neplatnost směnky proto, že ji nepodepsal jednatel dlužníka a pro umístění podpisu Ing. Jaromíra Jiřičného na směnce; d) pravomocným (od 7. října 2009) usnesením č.j. 42 Cm 63/2009-56 ze dne 19. srpna 2009 Krajský soud v Brně směnečný platební rozkaz č.j. 42 Sm 268/2008-16 zrušil a zastavil řízení z důvodu zpětvzetí žaloby; e) z notářského zápisu vyhotoveného notářskou JUDr. Olgou Vitáskovou č. NZ 590/2001, N 618/2000, plné moci a pozvánky na valnou hromadu dlužníka, soud zjistil, že dne 20. prosince 2001 rozhodla valná hromada dlužníka, že prokurista společnosti (Ing. Jaromír Jiřičný) není oprávněn jménem dlužníka nakupovat, zatěžovat nebo zcizovat nemovitosti, cenné papíry, vystavovat směnky, poskytovat jménem společnosti záruky.

II. Závěr o skutkovém stavu věci: Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci:

Žaloba v této věci je včasná a popření pravosti řádně přihlášené pohledávky bylo účinné. Žalobce pak provedenými důkazy prokázal, že:

-směnku č. 2005/1-46962883 vystavenou dne 31. března 2006 podepsal za dlužníka Ing. Jaromír Jiřičný, který byl v době podpisu směnky (31. března 2006) prokurista dlužníka, jako blankosměnku-bez vyplněné směnečné sumy a data splatnosti (bod 6, 7, 8),

-směnka č. 2005/1-46962883 byla vystavena za účelem zajištění pohledávek žalobce vzniklých na základě kupní smlouvy č. 1/2006 uzavřené mezi dlužníkem a žalobcem dne 25. ledna 2006 (bod 8),

-žalobce byl oprávněn doplnit blankosměnku (mimo jiné) v případě ukončení obchodní spolupráce (čl. II odstavce 1 Dohody) a to v údaji o směnečné sumě maximálně do částky 2.000.000,-Kč a v údaji splatnosti 3 měsíce od rozhodného dne dle čl. II odstavce 1 Dohody (bod 9), -poslední dodávka od žalobce byla dlužníkovi dodána 26. března 2008 a poslední den splatnosti dodací faktury byl 30. duben 2008 (bod 10), -poslední uzavřenou smlouvou mezi žalobcem a dlužníkem byla kupní smlouva č. 2/2008 uzavřená do 31. března 2008 (bod 16), -podáním doručeným dlužníkovi dne 1. dubna 2008-listinou označenou jako Odstoupení od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008, ze dne 3.3.2008 -odstoupil žalobce od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008 uzavřené mezi žalobcem a dlužníkem dne 3. března 2008 (bod 12, 13, 14).

III. Právní posouzení věci:

1. K otázce platnosti směnek:

a) Podle ustanovení čl. I. § 75 zákona č. 191/1950, směnečného a šekového (dále jen "směnečný zákon") vlastní směnka obsahuje: 1. označení, že jde o směnku, pojaté do vlastního textu listiny a vyjádřené v jazyku, ve kterém je tato listina sepsána; 2. bezpodmínečný slib zaplatit určitou peněžitou sumu; 3. údaj splatnosti; 4. údaj místa, kde má být placeno; 5. jméno toho, komu nebo na jehož řad má být placeno; 6. datum a místo vystavení směnky; 7. podpis výstavce.

Ustanovení čl. I. § 76 směnečného zákona dále určuje, že listina, ve které chybí některá náležitost uvedená v § 75, není platná jako vlastní směnka, s výhradou případů uvedených v následujících odstavcích (odstavec 1). O vlastní směnce, v níž není údaj splatnosti, platí, že je splatná na viděnou (odstavec 2). Není-li zvláštního údaje, platí, že místo vystavení směnky je místem platebním a zároveň místem výstavcova bydliště (odstavec 3). Není-li ve vlastní směnce udáno místo vystavení, platí, že byla vystavena v místě uvedeném u jména výstavce (odstavec 4).

Podle ustanovení čl. I. § 10 směnečného zákona (jež podle čl. I. § 77 odst. 2 směnečného zákona platí i pro směnku vlastní) nebyla-li směnka, která byla při vydání neúplná, vyplněna tak, jak bylo ujednáno, nemůže se namítat majiteli směnky, že tato ujednání nebyla dodržena, ledaže majitel nabyl směnky ve zlé víře anebo se při nabývání směnky provinil hrubou nedbalostí.

Podstatnou náležitostí obsahu směnky (vedle jiných náležitostí plynoucích z ustanovení čl. I. § 75 směnečného zákona pro směnku vlastní) je souvislý obsah listiny; nestačilo by pořadí zcela nesouvislé a tím spíše by byla neplatná směnka obsahující vnitřní rozpor (rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 7. května 2003, sp. zn. 29 Odo 430/2002). Jde-li o podpis výstavce směnky vlastní, musí krýt souvislý text směnky, z čehož plyne, že jej je třeba umístit na líci směnky pod její obsah (viz Smitek, J., Štěpina, J., Jednotný směnečný řád, Praha 1941, str. 21, jakož i Švamberg, G., Naše jednotné směnečné právo, Praha 1941, str. 42, a v současné literatuře Chalupa, R., Zákon směnečný a šekový, Komentář, 1. část Směnky, 2. vydání, Linde Praha 2006, str. 29).

Otázkou grafické podoby směnky (existencí rámečků, do nichž je zakomponováno směnečné prohlášení) a jejího významu pro posouzení (ne)platnosti směnky především, jde-li o souvislost směnečného prohlášení, a tím, zda podpis výstavce směnky vlastní kryje souvislý text směnky, se zabýval Nejvyšší soud již v rozsudku ze dne 17. srpna 2011, sp. zn. 29 Cdo 722/2010, a zcela se ztotožnil s právním názorem vysloveným Vrchním soudem v Praze v rozsudku ze dne 30. června 1998, sp. zn. 5 Cmo 780/97, uveřejněným v časopise Soudní rozhledy, č. 7, ročník 1999, podle něhož "je-li některý údaj na směnce v rámečku, může to znamenat jeho vyloučení z textu listiny jen tehdy, musí-li být z grafické úpravy listiny každému zřejmé, že rámeček má právě tento význam a nikoli význam jiný". Podoba předmětné směnky je následovná: podpis Ing. Jaromíra Jiřičného je umístěn v předtištěném rámečku, ve kterém je uvedeno plné jméno právnické osoby-dlužníka, označena fyzické osoby jednající za dlužníka a uvedena slova prokurista . Rámeček se nachází na líci směnky, pod směnečnou sumou, vedle označení domicilu, podpis Ing. Jaromíra Jiřičného je umístěn vedle čísla účtu, na který má být placeno.

K námitce žalovaného, že směnka je neplatná proto, že podpis výstavce není pod všemi prohlášeními na směnce, odkazuje soud na Rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských, č. 2995, jak je uspořádal JUDr. František Vážný: není třeba, by vydavatel směnky podepsal se přímo pod textem směnky. 2. K otázce podpisu směnky prokuristou:

V posuzovaném případě je na směnkách uvedeno plné jméno výstavce (právnické osoby-dlužníka), tak jak odpovídá jejímu jménu zapsanému v obchodním rejstříku. Rovněž je zde uvedena fyzická osoba, která za právnickou osobu-dlužníka jedná, její vlastnoruční podpis a vyjádření, že tato fyzická osoba jedná jako prokurista právnické osoby a to formou upravenou obchodním zákoníkem pro podpis prokuristy na písemné právní úkony jménem podnikatele-prokurista k firmě podnikatele připojil svůj podpis a dodatek označující prokuru uvedením slov prokurista a současným připojením dodatku p. p. ke svému podpisu. Směnečné právo neupravuje oprávnění osob jednajících za právnickou osobu podepisovat směnku, pokud jde o právní úkony směnečné, je nutno vyjít ze stejných zásad, jak vyplývají obecně pro jakékoliv právní úkony z obchodního či občanského zákoníku. Podle nich je nutno zhodnotit, zda podpis daných směnek zavazuje dlužníka nebo zda jde o exces, kdy konkrétní osoba jednala mimo své oprávnění. V daném případě se účastníci řízení shodli, že za dlužníka při podpisu směnek, vystavených za účelem zaplacení faktur vystavených v rámci běžného obchodního styku dlužníka, nejednal jeho jednatel (§ 13 obch.zák.), ale jeho prokurista (§ 14 obch.zák.). V § 14 odst. 1 obch.zák. je rozsah jednatelského oprávnění prokuristy vymezen pozitivně, a to tak, že prokurista je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc.

Z citované formulace zákona vyplývá, že prokurista není při smluvním zastupování podnikatele omezen kritériem obvyklosti právních úkonů. Prokura je naopak zákonem koncipována jako velmi široká plná moc, kdy jedinou zákonnou podmínkou závaznosti právních úkonů prokuristy pro podnikatele je, že se právní úkony prokuristy dotýkají provozu podniku.

To, že podepsání směnek, vystavených za účelem zaplacení faktur vystavených v rámci běžného obchodního styku dlužníka, je úkonem, ke kterému dochází při provozu podniku dlužníka, má soud postaveno najisto.

V § 14 odst. 2 obch.zák. je rozsah jednatelského oprávnění prokuristy vymezen negativně. Zákon specifikuje právní úkony, které prokurista není oprávněn činit. V rozsahu smluvního zastoupení prokurou není zahrnuto oprávnění zcizovat a zatěžovat nemovitosti.

Na tomto základě soud uzavřel, že omezení prokury vnitřními pokyny dlužníka (srov. skutková zjištění bod 20, písmeno e) vymezuje pouze vztah mezi dlužníkem a prokuristou. Obchodní zákoník totiž stanoví, že omezení prokury nemá právní následky vůči třetím osobám. Právní úkon učiněný prokuristou nad rámec vnitřního pokynu je právním úkonem platným a zavazuje dlužníka bez ohledu na to, zda třetí osoba (žalobce) o existenci omezujícího pokynu věděla či nikoli.

3. V řízení bylo prokázáno, že žalobce doplnil blankosměnku v souladu s Dohodou o vyplňovacím právu směnečném k blankosměnce č. 2005/1-46962883 a to jak v údaji o směnečné sumě, tak v údaji o splatnosti, která byla určena 3 měsíce ode dne ukončení obchodní spolupráce, ke kterému došlo 1. dubna 2008-doručením listiny označené jako Odstoupení od Dohody o obchodní spolupráci pro rok 2008, ze dne 3.3.2008 dlužníkovi.

4. V řízení nebylo prokázáno, že by žalovaný směnky zaplatil-na jednání konaném dne 16. dubna 2012 pak žalovaný na tvrzení o zaplacení směnky dále netrval.

Poté, co soud dospěl k závěru, že směnka je platná, vyplněná v souladu s Dohodou o vyplňovacím právu směnečném, zavazuje dlužníka a nebyla zaplacena, rozhodl tak, že určil, že žalobce má za žalovaným nevykonatelnou pohledávku ve výši 2.000.000,-Kč z titulu směnky č. 2005/1-46962883 vystavené 31. března 2006 a ve výši 131.178,-Kč u titulu 6% úroku z prodlení ročně z částky 2.000.000,-Kč od 2. července 2008 do 5. srpna 2009. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 202 odst. 1 insolvenčního zákona, který určuje, že ve sporu o pravost, výši nebo pořadí přihlášených pohledávek nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení proti insolvenčnímu správci. P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 21. května 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Krčmářová, v.r. Daniela Pařízková samosoudkyně