24 Cm 28/2009
Číslo jednací: 24 Cm 28/2009-126

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: PSE, s.r.o., se sídlem v Brně, Anenská 26, PSČ 602 00, identifikační číslo osoby 26299135, o žalobě žalobce Impression Media, s.r.o., se sídlem v Praze 2, Nad Petruskou 63/1, PSČ 120 00, identifikační číslo osoby 27175006, zastoupeného JUDr. Olgou Erhartovou, advokátkou se sídlem v Praze 2, Nad Petruskou 1, PSČ 120 00, proti žalovanému JUDr. Ivanu Dorovskému, advokátovi se sídlem v Brně, Karolíny Světlé 33, PSČ 628 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky ve výši 179.571,-Kč takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že žalobce má za žalovaným nevykonatelnou pohledávku ve výši 179.571,-Kč z titulu plnění spočívajícího v realizaci internetové reklamní kampaně na základě obchodních smluv číslo 000180/09 a 000179/09, s e z a m í t á. II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 27. listopadu 2009 domáhal se žalobce Impression Media, s.r.o., aby soud určil, že má za žalovaným JUDr. Ivanem Dorovským, jako insolvenčním správcem dlužníka PSE, s.r.o., nevykonatelnou pohledávku ve výši 179.571,-Kč z titulu plnění spočívajícího v realizaci internetové reklamní kampaně na základě obchodních smluv číslo 000180/09 a 000179/09 (popřenou žalovaným na přezkumném jednání proto, že pohledávka nevznikla-dlužník neuzavřel s žalobcem žádnou smlouvu).

Na jednání konaném dne 14. února 2011 žalobce doplnil svá tvrzení ohledně uzavření obchodních smluv číslo 000180/09 a 000179/09 tak, že za dlužníka uzavřel smlouvy jeho obchodní zástupce Marek Pokorný a že uzavření smluv předcházela e-mailová korespondence mezi Markem Pokorným a obchodním zástupcem žalobce Václavem Vlachem. Tvrdil, že to, že Marek Pokorný byl obchodním zástupcem dlužníka vyplývá z toho, že Marek Pokorný: a) v e-mailové korespondenci uvedl, že je obchodním zástupcem dlužníka; b) v e-mailové korespondenci uvedl telefonní číslo 608082234, které je podle výpisů z internetových portálů telefonním číslem jednatele dlužníka Petra Sedláčka; c) při uzavření smluv použil razítko, které běžně používali obchodní zástupci dlužníka; d) neměl důvod pro někoho zcela cizího objednat reklamní kampaň.

Žalovaný ve vyjádření k žalobě (v podání ze 6. května 2010 a při jednání 14. února 2011) namítal, že dlužník s žalobcem žádnou smlouvu neuzavřel. Tvrdil, že nebylo prokázáno: a) s kým žalobce při uzavírání smluv komunikoval; b) zda Marek Pokorný vůbec existuje a pokud ano, že měl vztah k dlužníkovi; c) že jednatel dlužníka zadal předmětné inzeráty a že používal telefonní číslo 608082234; d) že razítko na smlouvách je razítkem dlužníka, neboť podle otisku razítka lze ve výrobně razítek vyrobit stejné razítko, které je uvedeno na otisku; e) že reklamní kampaň byla realizována; f) že dlužník v září a říjnu roku 2009 objednával reklamní kampaň, když v březnu 2009 prodal veškerý majetek a byl v insolvenci.

Dále tvrdil, že i pokud by reklamní kampaň byla poskytnuta, neměl z ní dlužník žádný prospěch, neboť od podání insolvenčního návrhu (od února 2009) nepodnikal a neuskutečnil žádný obchod a v březnu 2009 prodal veškerý majetek. I. O skutkovém stavu věci učinil insolvenční soud z provedených důkazů následující skutková zjištění: 1/ Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 1923/2009 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu věřitele ASBIS CZ, spol. s r.o., identifikační číslo osoby 25522566 doručenému Krajskému soudu v Brně dne 9. dubna 2009. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 24 INS 1923/2009-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly 9. dubna 2009 ve 8.23 hod. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č. j. KSBR 24 INS 1923/2009-A-21, že úpadek dlužníka byl insolvenčním soudem osvědčen dne 21. října 2009 a téhož dne byl na majetek dlužníka prohlášen konkurs a insolvenčním správcem ustanoven žalovaný. Posledním dnem lhůty k přihlašování pohledávek věřitelů do insolvenčního řízení byl 20. listopad 2009. 1.4/ Ze zápisu o přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek z přezkumného jednání, že na přezkumném jednání konaném u insolvenčního soudu 2. listopadu 2009 popřel insolvenční správce dlužníka pravost nevykonatelné pohledávky žalobce ve výši 179.571,-Kč, přihlášené z titulu nezaplacené ceny za služby. Důvod popření spočíval v tom, že pohledávka nevznikla. 2/ Z přihlášky pohledávky žalobce do insolvenčního řízení v insolvenční věci dlužníka soud zjistil, že přihláška nevykonatelných pohledávek žalobce v celkové výši 179.571,-Kč do insolvenčního řízení byla soudu doručena včas 21. října 2009 a že jako důvod vzniku pohledávky ve výši 179.571,-Kč uvedl žalobce obchodní smlouva č. 000180/09 a 000179/09 ze dne 4. září 2009 . 3/ Z vyrozumění o popření pohledávky datovaného 2. listopadu 2009, poštovní dodejky a ze shodného tvrzení účastníků řízení soud zjistil, že vyrozumění o popření pohledávky, ve kterém byl žalobce poučen o lhůtě k podání žaloby na určení pohledávky, bylo žalobci doručeno dne 3. listopadu 2009. 4/ Ze žaloby v této věci (č.l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 27. listopadu 2009, tedy včas ve stanovené lhůtě. 5/ Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně soud zjistil, že v oddílu C, vložce 42466 je od 7. října 2002 zapsán dlužník a to k datu výpisu pod údaji, jimiž je označen v záhlaví tohoto rozhodnutí a že jeho jediným jednatelem od data zápisu byl a dosud je Petr Sedláček. 6/ Z výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze soud zjistil, že v oddílu C, vložce 102013 je od 23. srpna 2004 zapsán žalobce a to k datu výpisu pod údaji, jimiž je označen v záhlaví tohoto rozhodnutí.

7/ Z e-mailové korespondence mezi žalobcem (Václavem Vlachem), Markem Pokorným a Markem Fialou soud zjistil, že v době od 2. září 2009 do 7. září 2009 probíhala mezi žalobcem a Markem Pokorným, podepsaným jako marketing ComputerMarkt XXL Svatopetrská 12, 617 00, Brno , komunikace ohledně využití www stránek (žalobce) k podpoře značky počítačů Task formou reklamy v době začátku školního roku a v předvánoční době a že v e-mailech odeslaných Markem Pokorným byl uveden kontaktní telefon 608082234. 8/ Z obchodní smlouvy č. 000179/09 soud zjistil, že je datovaná 4. září 2009, že je v ní jako objednatel uveden dlužník, jako objednatel žalobce, že je v ní uvedeno plnění Computer Markt/200909-COM-01a v období od 7. září do 4. října 2009 za sjednanou cenu 135.400,-Kč a že je opatřena za objednatele razítkem ComputerMarkt Provozovatel PSE, s.r.o. a nečitelným podpisem. 9/ Z obchodní smlouvy č. 000180/09 soud zjistil, že je datovaná 4. září 2009, že je v ní jako objednatel uveden dlužník, jako objednatel žalobce, že je v ní uvedeno plnění Computer Markt/200909-COM-01a v období od 5. října 2009 do 25. října 2009 za sjednanou cenu 44.300,-Kč a že je opatřena za objednatele razítkem ComputerMarkt Provozovatel PSE, s.r.o. a nečitelným podpisem. 10/ Soud provedl důkaz nikým nepodepsanými Všeobecnými obchodními podmínkami žalobce platnými od 1. ledna 2007. 11/ Z faktury-daňového dokladu číslo 41900798 soud zjistil, že dne 30. září 2009 žalobce vyúčtoval dlužníkovi částku 161.126,-Kč (135.400,-Kč + DPH) splatnou 14. října 2009 za umístění reklamy na www.stránkách od 7. září 2009 do 28. září 2009 objednané objednávkou číslo 200909-COM-01 a obchodní smlouvou číslo 000179/09 ze dne 4. září 2009. 12/ Z faktury-daňového dokladu číslo 41900843 soud zjistil, že dne 13. října 2009 žalobce vyúčtoval dlužníkovi částku 18.445,-Kč (15.500,-Kč + DPH) splatnou 27. října 2009 za umístění reklamy na www.stránkách 5. října 2009 objednané objednávkou číslo 200909-COM-01 a obchodní smlouvou číslo 000180/09 ze dne 4. září 2009.

13/ Z výpisů z internetu soud zjistil, že:

-v roce 2007 byl na internetových stránkách Auta-Motorky.cz zveřejněn inzerát nabízející prodej nepoužité švýcarské dálniční známky platné do 31. ledna 2008 a že jako kontakt zde byl uveden: Petr Sedláček, Brno, telefon 608082234;

-dne 13. února 2011 byl na internetových stránkách Firmy.cz zveřejněn inzerát nabízející prodej thajských lampionů štěstí a že jako kontakt zde byl uveden: Petr Sedláček, Brno, Jana Nečase 567/6, telefon 608082234;

-dne 13. února 2011 byl na internetových stránkách najisto.cz zveřejněn inzerát nabízející výhradní prodej značkových počítačů Task a že jako kontakt zde byl uveden: Petr Sedláček, Esko Brno, Svatopetrská 12, Brno, telefon 608082234.

14/ Z listiny označené jako Analýza efektivnosti internetové reklamní kampaně soud zjistil, že obsahuje zprávu o efektivnosti internetové reklamní kampaně 200909-COM-01a http://www.taskcomputer.com/ za období od 7. září 2009 do 24. listopadu 2009.

15/ Jednatel dlužníka Petr Sedláček na jednání konaném dne 14. února 2011 vypověděl, že mu není nic známo o okolnostem uzavření obchodních smluv č. 000180/09 a 000179/09 mezi dlužníkem a žalobcem, že razítko na předmětných smlouvách vypadá téměř stejně jako razítko požívané v roce 2009 dlužníkem, že v roce 2009 zaměstnanci dlužníka používali 4 razítka, že nezná Marka Pokorného a je si jistý, že nikdo toho jména u dlužníka nepracoval, že má zapsánu obchodní značku Esko Brno, kterou v současné době nepoužívá, že má společnost lampiony přání a na internet žádný údaj ohledně této společnosti nezadával a že telefonní číslo 60808223 na internet nezadával, toto telefonní číslo nezná a nepoužívá je a nepodával inzerát na internetovou stránku Auta-Motorky.cz na prodej nepoužití dálniční známky do Švýcarska a že v době vystavení faktur 30. září 2009 a 13. října 2009 dlužník na adrese svého sídla: Brno, Annenská 26 fakticky nesídlil. II. Závěr o skutkovém stavu věci: Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci:

Žaloba v této věci je včasná a popření pravosti řádně přihlášené pohledávky bylo účinné. Žalobce pak provedenými důkazy prokázal, že v době od 2. září 2009 do 7. září 2009 probíhala e-mailová korespondence ohledně využití www stránek žalobce k podpoře značky počítačů Task formou reklamy v době začátku školního roku a v předvánoční době mezi jeho obchodním zástupcem Václavem Vlachem a Markem Pokorným, který se označoval jako Marketing ComputerMarkt XXL Svatopetrská 12, 617 00, Brno a v e-mailech uváděl telefonní číslo 608082234. Dále prokázal, že stejné telefonní číslo bylo uvedeno v několika inzerátech na internetu v souvislosti s osobou jednatele dlužníka Petra Sedláčka. III. Právní posouzení věci: V posuzovaném případě soud zjistil, že žalobce přihlásil tvrzenou pohledávku jako obchodní smlouvu č. 000180/09 a 000179/09 ze dne 4. září 2009 , v žalobě pak pohledávku označil jako plnění spočívajícího v realizaci internetové reklamní kampaně na základě obchodních smluv číslo 000180/09 a 000179/09 . V daném případě žalobce tvrdil, že mezi stranami došlo dne 4. září 2009 k uzavření dvou smluv číslo 000180/09 a 000179/09, ve kterých dlužník u žalobce objednal internetovou reklamní kampaň v určitém čase a za dohodnutou cenu a že při uzavření smlouvy za dlužníka jednal jeho obchodní zástupce Marek Pokorný. Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně insolvenční soud zjistil, od 7. října 2002 jediným jednatelem dlužníka byl a dosud je Petr Sedláček (srov. skutková zjištění bod 5).

V daném případě se účastníci řízení shodli, že za dlužníka při uzavření smluv s žalobcem nejednal jeho jednatel (§ 13 obch.zák.) ani jeho prokurista (§ 14 obch.zák.) či vedoucí odštěpného závodu nebo organizační jednotky podniku zapsané do obchodního rejstříku. Pokud žalobce tvrdil, že za dlužníka jednal jeho obchodní zástupce, je zjevné, že toto měla být osoba pověřená při provozování podniku dlužníka určitou činností a zmocněná k uzavření předmětných smluv (§ 15 odst. 1 obch.zák.). K tomu, aby určitá osoba mohla jednat podle § 15 jako zákonný zástupce podnikatele, musí být splněny současně dvě podmínky. Především musí jít o osobu, která je pověřena určitou činností. Pověřená osoba nemusí být zaměstnancem, ani v jiném obdobném vztahu k podnikateli. Obchodní zákoník blíže nevymezuje, co se rozumí pověřením . Výslovně nevyžaduje, aby takové pověření bylo určitým způsobem formalizováno. Proto je třeba vycházet ze zásady, že rozhodující je skutečný stav. V praxi takové pověření může mít podobu vymezení pracovní náplně ve vnitřních organizačních předpisech podnikatele, i když tomu tak nemusí být. Druhou podmínkou vzniku oprávnění pověřené osoby přímo ze zákona bez zvláštní plné moci je to, že činnost, kterou byla osoba pověřena, je činností při provozu podniku.

V posuzovaném případě žalobce neprokázal, že Marek Pokorný byl obchodním zástupcem dlužníka, tedy osobou oprávněnou v době uzavření smluv za dlužníka jednat, ani to, že by se dlužník na úkor žalobce bezdůvodně obohatil. Uvedený závěr soudu nemůže zvrátit ani to, že Marek Pokorný pro dlužníka reklamní kampaň objednal, že se v e-mailové korespondenci za obchodního zástupce dlužníka označoval, že uváděl telefonní číslo, které je podle výpisů z internetových portálů telefonním číslem jednatele dlužníka, ani to, že při uzavření smluv použil razítko, které běžně používali obchodní zástupci dlužníka. Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl, aniž vyhověl návrhu žalobce na provedení důkazů navrhovaných v podání ze dne 18. února 2011, tedy po skončení prvního jednání, které bylo ve věci konáno (§118b odst. l o.s.ř.). Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšného žalovaného. Žalovanému však žádné náklady nevznikly, proto mu soud jejich náhradu nepřiznal. P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 21. února 2011 Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Krčmářová, v.r. Marie Hanáková samosoudkyně