24 Cm 24/2009
Na všech podáních v této věci uveďte: Číslo jednací: 24 Cm 24/2009-89 KSBR 24 INS 2906/2008-C8-11

USNESENÍ

Krajský soud v Brně rozhodl soudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: Průmyslové stavitelstvi Brno, a.s., se sídelm v Brně, Čechyňská 14a, č.p. 419, PSČ 602 00, identifikační číslo 25533088, o žalobě žalobce: Indra-Šebesta v.o.s., se sídlem v Brně, Čechyňská 16, PSČ 602 00, identifikační číslo 26919877, jako insolvenčního správced dlužníka, zastoupeného Mgr. Pavlem Štembrokem, advokátem, se sídlem v Brně, Čechyňská 14, PSČ 602 00, proti žalovaným: 1) MELBERT LIMITED, se sídlem Diagorou 4, Kermia House, Office 601, P. C. 1097, Nicosia, Kyperská republika, registrační číslo 138420, 2) Průmyslové stavitelství Aksaj-K, Druzhby Narodov 2, Aksay, Burlinsky District, West-Kazachstansky Region, Republika Kazachstán, registrační číslo 270300007696, o odpůrčí žalobě, o odvolání tlumočníka ze dne 24. října 2012

takto:

Usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 8. října 2012 čj. 24 Cm 24/2009-77, KSBR 24 INS 2906/2008-C8-7, se mění tak, že:

Insolvenční soud určuje tlumočníku Mgr. Lence Zavřelové, se sídlem v Brně, Jelínkova 1138/29, PSČ 616 00 za provedený tlumočnický úkon odměnu ve výši Kč 3.500,-.

O d ů v o d n ě n í:

Usnesením ze dne 8. října 2012 čj.-77, KSBR 24 INS 2906/2008-C8-7 insolvenční soud určil tlumočníku Mgr. Lence Zavřelové, se sídlem v Brně, Jelínkova 1138/29, PSČ 616 00 (dále jen tlumočník ) za provedený tlumočnický úkon odměnu ve výši Kč 1.750,-(překlad písemností do řeckého jazyka-5 stran po Kč 350,-). Insolvenční soud vyšel z předpokladu, že řecký jazyk nelze podřadit pod latinku nebo azbuku, proto pro určení odměny vycházel z počtu stránek překládaného textu (§ 17 odst. 2 věta druhá vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů-dále jen Vyhláška ).

Proti tomuto usnesení podal tlumočník včasné odvolání a domáhal se přiznání vyúčtované částky. Uvedl, že řecký jazyk patří do skupiny zahrnující azbuku a jiná azbuce podobná písma, proto by měla být jeho odměna určena podle počtu stránek přeloženého textu.

Napadené usnesení vydala asistentka soudkyně, proto možnost rozhodnout o podaném odvolání náleží soudci téhož soudu.

Insolvenční soud z obsahu spisu zjistil, že tlumočník provedl překlad usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 18. července 2012 čj.-47, KSBR 24 INS 2906/2008-C8-3 a odpůrčí žaloby ze dne 26. října 2009 do jazyka řeckého a za provedený tlumočnický úkon si vyúčtoval odměnu ve výši Kč 3.500,-, tj. 10 normostran po Kč 350,-(celkový počet úhozů činil 18054). Náhradu hotových výdajů tlumočník nepožadoval.

Podle ustanovení § 17 odst. 2 Vyhlášky při písemném překladu se počet stránek pro stanovení odměny tlumočníka určí vždy podle přeloženého textu. Není-li napsán latinkou nebo azbukou, vychází se z počtu stránek překládaného textu. To platí i pro revizi překladu podle ustanovení § 18 vyhlášky.

Podle ustanovení § 24 odstavce 2 Vyhlášky jednou stránkou překladu se rozumí text psaný strojem obsahující 30 řádků po 60 úhozech včetně mezer. Nedokončená stránka (počet úhozů včetně mezer na takové stránce je nižší než 1800), se posuzuje jako celá, uzavírá-li text nebo jeho ucelenou část.

Po zhodnocení tvrzení obsažených v odvolání insolvenční soud dospěl k závěru, že řecké písmo lze podřadit pod azbuku a odměna tlumočníka tak měla být určena podle počtu stran přeloženého textu. Pro určení počtu stránek překladu psaného azbukou je rozhodný počet úhozů, a to včetně mezer. Počet stránek se stanoví podílem celkového počtu úhozů, a to včetně mezer, a násobku počtu řádků a počtu úhozů na jednom řádku (tj. 1800). Celkový počet úhozů překladu činí 18054. Podíl stanovený podle výše uvedeného způsobu činí 10,03 stran. Neukončenou stranu (tj. 0,03 normované strany) insolvenční soud nepovažuje za ucelenou část, jelikož se jedná zcela nepatrnou část textu. Překlad soudního rozhodnutí a návrhu na zahájení řízení obsahuje řadu pojmů odlišných od běžně používaných výrazů, proto je třeba přiznat tlumočníkovi odměnu v nejvyšší možné výši (Kč 350,-za normovanou stranu).

Z výše uvedených důvodů insolvenční soud napadené usnesení vydané asistentkou soudkyně v rámci autoremedury změnil tak, že tlumočníku určil odměnu ve výši Kč 3.500,-.

P o u č e n í : Toto usnesení se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku, tlumočníku se však doručuje i zvláštním způsobem.

Proti usnesení může tlumočník podat odvolání do 15 dnů ode dne, kdy mu usnesení bylo doručeno zvláštním způsobem, k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 15. listopadu 2012

Mgr. Eva Krčmářová, v.r. soudkyně Za správnost vyhotovení: Marie Hanáková