24 Cm 13/2009
Číslo jednací: 24 Cm 13/2009-28

ČESKÁ REPUBLIKA

ROZSUDEK JMÉNEM REPUBLIKY Krajský soud v Brně rozhodl samosoudkyní Mgr. Evou Krčmářovou v insolvenční věci dlužníka: HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., se sídlem v Jihlavě, Humpolecká 13/1, PSČ 586 01, identifikační číslo osoby 46962875, o žalobě žalobce: D-floor s.r.o. v likvidaci, se sídlem v Turnově, Antonína Dvořáka 326, PSČ 511 01, identifikační číslo osoby 64053326, proti žalovanému: Ing. Tomáši Plevovi, se sídlem v Brně, Hlinky 96, PSČ 603 00, jako insolvenčnímu správci dlužníka, o určení pravosti nevykonatelné pohledávky ve výši 965.661,-Kč

takto:

I. Žaloba, aby soud určil, že žalobce má za žalovaným nevykonatelnou pohledávku ve výši 965.661,-Kč, s e z a m í t á.

II. Žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Brně (dále též jen soud ) dne 11. srpna 2009 domáhal se žalobce DORINT-AXA s.r.o., identifikační číslo osoby 64053326, aby soud určil, že má za žalovaným Ing. Tomášem Plevou, jako insolvenčním správcem dlužníka HORÁCKÁ STAVEBNÍ, s.r.o., nevykonatelnou pohledávku ve výši 965.661,-Kč z titulu smlouvy o dílo (popřenou žalovaným na přezkumném jednání co do částky 189.276,-Kč proto, že byla uplatněna sleva za vady díla a byl špatně vypočítán úrok z prodlení).

Žalovaný při jednání konaném u soudu dne 27. února 2012 namítal, že podáním ze dne 30. září 2009 vzal popěrný úkon, kterým popřel pohledávku ve výši 189.276,-Kč, zpět a z přezkumného listu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 2. října 2009 je zřejmé, že pohledávka byla zjištěna v přihlášené výši 965.661,-Kč. I. O skutkovém stavu věci učinil soud z provedených důkazů následující skutková zjištění:

1/ Ze spisu vedeného u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. KSBR 24 INS 2480/2009 v insolvenční věci dlužníka soud zjistil: 1.1/ Z insolvenčního návrhu na č. l. A-1, že insolvenční řízení ve věci dlužníka bylo zahájeno k insolvenčnímu návrhu dlužníka. 1.2/ Z vyhlášky o zahájení insolvenčního řízení č. j. KSBR 24 INS 2480/2009-A-2, že účinky zahájení insolvenčního řízení nastaly 4. května 2009. 1.3/ Z rozhodnutí o úpadku č. j. KSBR 24 INS 2480/2009-A-17, že úpadek dlužníka byl soudem osvědčen dne 18. května 2009 a insolvenčním správcem byl ustaven žalovaný. 1.4/ Z usnesení č.j. KSBR 24 INS 2480/2009-B-14, že dne 31. července 2009 soud prohlásil na majetek dlužníka konkurs (pravomocně od 2. září 2009). 1.5/ Ze zápisu o přezkumném jednání a ze seznamu přihlášených pohledávek z přezkumného jednání, že na přezkumném jednání konaném u soudu dne 13. července 2009 byla pohledávka věřitele DORINT-AXA s.r.o. zjištěna ve výši 776.385,-Kč a žalovaný popřel pravost nevykonatelné pohledávky věřitele ve výši 189.276,-Kč, přihlášené z titulu smlouvy o dílo. Důvod popření spočíval v tom, že byla uplatněna sleva za vady díla a byl špatně vypočítán úrok z prodlení.

1.6/ Z podání žalovaného ze dne 30. září 2009 soud zjistil, že žalovaný vzal popěrný úkon, kterým popřel pohledávku věřitele DORINT-AXA s.r.o. ve výši 189.276,-Kč, zpět.

1.7/ Z přezkumného listu zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 2. října 2009 soud zjistil, že pohledávka žalobce byla na základě zpětvzetí popěrného úkonu žalovaného zjištěna v přihlášené výši 965.661,-Kč.

2/ Ze žaloby v této věci (č. l. 1 spisu) soud zjistil, že byla doručena soudu dne 11. srpna 2009, tedy včas ve stanovené lhůtě (přezkumné jednání bylo konáno 13. července 2009). 3/ Z úplného výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze soud zjistil, že v oddílu C, vložce 167148 byla od 15. prosince 1995 zapsána obchodní společnost DORINT-AXA s.r.o., identifikační číslo osoby 64053326-od 13. října 2010 dosud je vedena jako obchodní firma D-floor s.r.o. v likvidaci. II. Závěr o skutkovém stavu věci: Na základě provedených důkazů učinil soud následující závěr o skutkovém stavu věci:

Žaloba v této věci je včasná a pohledávka žalobce byla na přezkumném jednání konaném u soudu dne 13. července 2009 zjištěna ve výši 776.385,-Kč a po podání žaloby byla (na základě podání žalovaného ze dne 30. září 2009) zjištěna i v původně popřené výši 189.276,-Kč. V průběhu řízení došlo ke změně obchodní firmy žalobce. III. Právní posouzení věci:

Pro rozsudek je rozhodný stav v době jeho vyhlášení (§ 154 o.s.ř.). V posuzovaném případě soud zjistil, že v době vyhlášení rozsudku byla pohledávka žalobce zjištěna v přihlášené výši. Soud proto žalobu jako nedůvodnou zamítl. Při rozhodování o náhradě nákladů řízení postupoval soud podle ustanovení § 142 odst. 1 o.s.ř., podle kterého je ve věci neúspěšný žalobce povinen k náhradě nákladů řízení plně úspěšného žalovaného. Žalovanému však žádné náklady nevznikly, proto mu soud jejich náhradu nepřiznal. P o u č e n í : Tento rozsudek se považuje za doručený okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Žalobci a žalovanému se však doručuje i zvláštním způsobem. Proti rozsudku je odvolání přípustné. Odvolání lze podat do 15 dnů ode dne doručení rozsudku zvláštním způsobem, a to k Vrchnímu soudu v Olomouci, prostřednictvím Krajského soudu v Brně.

V Brně dne 27. února 2012

Za správnost vyhotovení: Mgr. Eva Krčmářová, v.r. Marie Hanáková samosoudkyně