24 Cdo 518/2000
Datum rozhodnutí: 27.06.2000
Dotčené předpisy:
24 Cdo 518/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobce V. R. proti žalovanému P. f. ČR, o určení práva na výměnu pozemků, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp.zn. 15 C 66/98, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25.6.1999, čj. 9 Co 516/98-47, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje.

II. Žalovaný je povinen zaplatit žalobci na nákladech dovolacího řízení 575 Kč k rukám jeho právní zástupkyně, advokátky, do 3 dnů od právní moci tohoto usnesení.

O d ů v o d n ě n í :

V řízení o určení povinnosti žalovaného vyměnit lesní pozemek žalobce za pozemek ve vlastnictví státu podle ustanovení § 24 odst. 1 zákona č.229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

ve znění platném v době uplatnění nároku, podal žalovaný dovolání proti shora uvedenému rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem, jímž mu bylo uloženo vyměnit blíže specifikované pozemky ve vlastnictví žalobce za jiné pozemky ve vlastnictví státu. Dovolatel namítal nesprávnost právního názoru odvolacího soudu a navrhoval, aby jeho rozsudek byl zrušen a věc mu byla vrácena k dalšímu řízení.

Žalobce podal prostřednictví své právní zástupkyně vyjádření k dovolání, v němž se zabýval námitkami uplatněnými v dovolání z hlediska práv žalobce založených dříve platnou úpravou zákona o půdě, a navrhoval, aby dovolání bylo zamítnuto.

Podáním ze dne 5.4.2000, doručeným dovolacímu soudu dne 7.4.2000, vzal žalovaný své dovolání zpět.

Dovolací soud proto podle ustanovení § 243b odst. 4 věta druhá o.s.ř. dovolací řízení zastavil.

Protože k zastavení dovolacího řízení došlo v důsledku procesního postupu žalovaného, dovolací soud mu podle ustanovení § 243b odst. 4 věta prvá, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2 věta prvá o.s.ř. uložil povinnost zaplatit žalobci náhradu nákladů tohoto řízení. Náhrada spočívá v odměně právního zástupce - advokáta za jeden úkon právní služby ve výši 500 Kč a jednu paušální částku hotových výdajů ve výši 75 Kč ( vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. června 2000

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková