24 Cdo 1885/2000
Datum rozhodnutí: 26.09.2000
Dotčené předpisy:
24 Cdo 1885/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A/ V. N., a B/ O. N., proti žalovanému D. v. K., o odstranění zásahů do vlastnických práv a zaplacení 4.200 Kč, vedené u Okresního soudu v Nymburce pod sp.zn. 7 C 1057/92, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29.9.1999, čj. 30 Co 210/99-136, takto :

I. Dovolací řízení s e z a s t a v u j e .II. Žalobci jsou povinni zaplatit žalovanému na nákladech dovolacího řízení společně a nerozdílně 1.075 Kč k rukám jeho právního zástupce advokáta, do 3 dnů od právní moci tohoto rozsudku.

O d ů v o d n ě n í

Shora uvedeným rozsudkem Krajského soudu v Praze byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Nymburce z 21.1.1998, čj. 7 C 1057/92-116, jímž tento soud zamítl návrh žalobců na odstranění zorání parcel" č. 183 a 184 v K. a zaplacení částky 4.200 Kč.

Žalobci podali proti pravomocnému rozsudku odvolacího soudu dovolání, jež postrádalo náležitosti uvedené v ustanovení § 241 odst. 1 a 2 o.s.ř. Usnesením soudu prvního stupně z 9.12.1999 byli mj. vyzváni k odstranění vad svého podání a k předložení plné moci advokáta, který by je v dovolacím řízení zastupoval, a to ve lhůtě soudem stanovené. Ze spisu plyne, že toto usnesení bylo nejprve doručeno žalobci dne 13.12.1999 a žalobkyni dne 5.2.2000. Žalobce nato požádal o prodloužení lhůty k předložení plné moci právního zástupce, a vzal na vědomí, že lhůta se prodlužuje do 15.2.2000. Dne 14.2.2000 žalobce oznámil, že jeho právním zástupcem je JUDr. V. H.,". Poté bylo usnesení soudu z 9.12.1999 opětovně doručeno oběma žalobcům, a to 31.5.2000, s poučením, že pokud dovolatelé ve lhůtě 20 dnů neopraví a nedoplní dovolání, Nejvyšší soud řízení zastaví. Dopisem došlým soudu prvního stupně 17.7.2000 oznámil dr. H. (který dle sdělení České advokátní komory není zapsán v seznamu advokátů), že odvolává přijetí zmocnění na základě plné moci udělené manžely N., o čemž je současně informuje. Dovolatelé pak již nepředložili plnou moc advokáta pro zastupování v dovolacím řízení.

Podle ustanovení § 103 občanského soudního řádu (o.s.ř.), které platí i pro dovolací řízení ( § 243c o.s.ř.), zkoumá soud kdykoli za řízení, zda jsou dány podmínky, za nichž může jednat. Pro dovolací řízení platí zvláštní podmínka, stanovená v § 241 odst. 1 o.s.ř., podle níž musí být dovolatel zastoupen v tomto řízení advokátem, pokud on sám nebo jeho zaměstnanec, který za něj jedná, nemá právnické vzdělání. Pokud tato podmínka není splněna, nelze v dovolacím řízení pokračovat ( § 243c), jestliže přes pokus soudu nebyl její nedostatek odstraněn. V takovém případě musí dovolací soud řízení zastavit ( § 104 o.s.ř.).

Dovolací soud konstatoval, že dovolatelé neodstranili nedostatek podmínky řízení, spočívající v povinném zastoupení advokátem za situace, kdy nedoložili, že sami mají právnické vzdělání, ač byli poučeni o následcích, tj. zastavení dovolacího řízení v případě, že plnou moc advokáta nepředloží. Nezbylo proto než dovolací řízení zastavit podle ustanovení

§ 243c a § 104 odst. 2 o.s.ř.

Protože dovolatelé zavinili, že řízení muselo být zastaveno, byla jim uložena povinnost nahradit žalovanému náklady vzniklé podáním vyjádření k jejich dovolání, a to podle ustanovení § 243b odst. 4, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 2, věty prvé o.s.ř. Náklady spočívají v jednom úkonu právní služby advokáta, který zastupuje žalovaného. Podle § 9 odst. 1 advokátního tarifu stanoveného vyhláškou č.177/1996 Sb., o odměnách advokátů za poskytování právních služeb, činí odměna advokáta v části, týkající se odstranění zásahů do vlastnického práva, tedy penězi neocenitelné, částku 500 Kč, a v části týkající se zaplacení částky 4.200 Kč , tedy při tarifní hodnotě do 5000 Kč, částku 500 Kč, a dále pak částku 75 Kč jako paušální náhradu hotových výdajů ( § 13 cit. vyhlášky). Celkem tedy činí náklady 1075 Kč.Proti tomuto rozsudku není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2000

JUDr. Ema B a r e š o v á, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení : Ivana Svobodová