24 Cdo 1577/2000
Datum rozhodnutí: 16.08.2000
Dotčené předpisy:
24 Cdo 1577/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A/ J. M a B/ J. M., proti žalovaným 1/ Okresnímu úřadu Svitavy se sídlem ve Svitavách, a 2/ L. Č. r. s.p. o přechod vlastnického práva, vedené u Okresního soudu ve Svitavách pod sp.zn. 9 C 208/95, o dovolání žalobců proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 18.2.1997, čj. 17 Co 425/96-63, takto :

I. Dovolací řízení se zastavuje .II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í

Krajský soud v Hradci Králové shora uvedeným rozsudkem potvrdil v odvolacím řízení rozsudek Okresního soudu ve Svitavách z 29.4.1996, čj. 9 C 208/95-38, jímž byla zamítnuta žaloba na přechod vlastnické práva k pozemkům (blíže specifikovaným ve výroku rozsudku) z žalovaných na žalobce.

Proti rozsudku odvolacího soudu, který nabyl právní moci dne 12.3.1998, podali žalobci sami dovolání, jež došlo soudu 10.3.2000. Dovolání postrádalo náležitosti stanovené v § 241 odst. 1 a 2 o.s.ř. Usnesením soudu prvního stupně ze dne 19.5.2000, jež jim bylo doručeno 2.6.2000, vyzval soud oba žalobce, aby ve lhůtě 15 dnů odstranili vady svého podání; současně je poučil, že v případě, že v řízení nebudou zastoupeni advokátem, resp. dovolání nebude advokátem potvrzeno či doplněno, bude řízení zastaveno. Žalobci na tuto výzvu ve stanovené lhůtě nijak nereagovali a plná moc advokáta k zastupování v dovolacím řízení nebyla soudu zaslána.

Pro dovolací řízení platí zvláštní podmínka stanovená v § 241 odst. 1 o.s.ř., spočívající v tom, že dovolatel musí být zastoupen advokátem, pokud sám, (nebo jeho zaměstnanec, který za něj jedná), nemá právnické vzdělání. Právnické vzdělání neprokázal žádný z žalobců, a plnou moc advokáta pro zastoupení v dovolacím řízení nepředložil. Není tedy dána jedna ze základních podmínek dovolacího řízení. Soud přihlíží kdykoli za řízení, zda jsou splněny podmínky, za nichž může ve věci jednat ( § 103 o.s.ř.). Shledá-li, že nedostatek podmínky řízení lze odstranit, učiní k tomu podle ustanovení § 104 odst. 2 o.s.ř. vhodné opatření. Nezdaří-li se nedostatek podmínky řízení odstranit, řízení zastaví.

V daném případě učinil soud prvního stupně opatření k odstranění nedostatku podmínky řízení vydáním a doručením usnesení, jímž poučil žalobce o zákonné podmínce zastoupení v dovolacím řízení, poskytl jim lhůtu k odstranění tohoto nedostatku a poučil je o následcích pro případ, že vady dovolání nebudou odstraněny a dovolatelé nebudou zastoupeni advokátem. Za situace, kdy dovolatelé na výzvu nereagovali, nezbylo dovolacímu soudu než dovolací řízení zastavit podle ustanovení § 243b odst. 4 a § 104 odst. 2 o.s.ř.

Podle výsledku dovolacího řízení by žalovaní měli nárok na náhradu jeho nákladů, protože dovolatelé zavinili, že řízení muselo být zastaveno. Žalovaným však nevznikly náklady tohoto řízení, takže jejich náhrada nebyla žalobcům uložena ( § 243b odst. 4, § 146 odst. 2 o.s.ř.).

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 16. srpna 2000

JUDr. Ema B a r e š o v á, v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Ivana Svobodová