24 Cdo 1569/2000
Datum rozhodnutí: 26.09.2000
Dotčené předpisy:
24 Cdo 1569/2000

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v právní věci žalobců A/ J. S., B/ I. S., a C/ Z. V., proti žalovanému L. Š., o zrušení části smlouvy a o neplatnost rozhodnutí okresního úřadu, vedené u Okresního soudu Praha-západ pod sp.zn. 7 C 1206/96, o dovolání žalobců proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 19.5.1999, čj. 26 Co 596/98-81, takto :

I. Dovolání žalobců Josefa Sochora a I. S. se odmítá.

II. Řízení o dovolání žalobkyně Z. V. se zastavuje.

III. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Shora uvedeným usnesením Krajského soudu v Praze byl v odvolacím řízení částečně zrušen rozsudek Okresního soudu Praha-západ, jímž byla zamítnuta žaloba na zrušení části smlouvy o převodu zemědělských pozemků a o neplatnost rozhodnutí Okresního úřadu pozemkového úřadu v P., a bylo zastaveno řízení ve vztahu k původnímu žalobci V. S. který vzal žalobu zpět. Odvolací soud zrušil tu část rozsudku soudu prvního stupně, kterou bylo rozhodnuto ve vztahu mezi žalobkyní I.S.a žalovaným o návrhu na zrušení části smlouvy a ve výroku o nákladech řízení. V tomto rozsahu byla věc vrácena soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Odvolatelce I.S.bylo usnesení odvolacího soudu doručeno dne 29.7.1999. Dne 25.8.1999 bylo podáno nezdůvodněné dovolání podepsané žalobkyní I.S.s tím, že dovolání podávají všichni žalobci, a že dovolání písemně odůvodní do 14 dnů. Odůvodnění dovolání došlo soudu 20.9.1999. V záhlaví dovolání jsou uvedeni všichni zbývající žalobci, tj. J.S. I.S.a Z.V. zdůvodnění dovolání je podepsáno opět jen druhou žalobkyní, jež na základě plné moci zastupuje též prvého žalobce. Plná moc třetí žalobkyně přiložena nebyla. Z dovolání je patrné, že je napadán právní závěr odvolacího soudu, že vůči prvému a třetímu žalobci, kteří nepodali odvolání proti rozsudku soudu prvního stupně, je řízení skončeno na základě pravomocného rozhodnutí soudu prvního stupně. Dovolatelka neuvádí, z čeho dovozuje přípustnost dovolání.

Usnesením soudu prvního stupně ze dne 20.11.1999 byli dovolatelé vyzváni, aby ve lhůtě 15 dnů doplnili své dovolání mj. tak, aby bylo zřejmé, zda všichni, či jen někteří z žalobců podávají dovolání, z čeho dovozují přípustnost dovolání, a jaké namítají dovolací důvody. Dále usnesení obsahovalo poučení, že je třeba přiložit plnou moc od těch žalobců, kteří nejsou zastoupeni advokátem, a že v případě, že dovolání nebude doplněno a plná moc předložena, bude dovolací řízení zastaveno.

Na tuto výzvu, doručenou dovolatelce I.S. tato nereagovala.

Dovolací soud shledal, že dovolání nelze věcně projednat. Dovolání jako mimořádný opravný prostředek je totiž přípustné jen v případech, kdy to zákon stanoví. Přípustnost dovolání je vždy dána, jestliže v řízení došlo k některé z vad vyjmenovaných v ustanovení

§ 237 odst. 1 o.s.ř., které způsobují jeho zmatečnost. Takovou vadu dovolací soud neshledal a v dovolání ani nebyla namítána. Proti usnesení odvolacího soudu je přípustné dovolání v případech uvedených v ustanovení § 238a o.s.ř. Jde-li o usnesení odvolacího soudu, jímž bylo rozhodnutí soudu prvního stupně zrušeno, je dovolání přípustné jen v případě, že řízení bylo současně zastaveno (§ 238a odst. 1 písm.c) o.s.ř.). O takový případ nejde, protože věc byla vrácena k dalšímu řízení soudu prvního stupně. Přípustnost dovolání proto nelze v dané věci dovodit.

Žalobkyně Z. V. dovolání nepodepsala, a její plná moc pro druhou žalobkyni I. S. nebyla předložena, ani jinak doložena. Nelze tedy dovodit, že Z. V. je v dovolacím řízení řádně zastoupena advokátkou, která za ni dovolání podala, a není tak splněna zvláštní podmínka dovolacího řízení, že totiž dovolatel, pokud nemá sám právnické vzdělání, musí být zastoupen advokátem ( § 241 odst. 1 o.s.ř.). Ve vztahu k dovolání Z. V. proto bylo dovolací řízení zastaveno pro nedostatek podmínky tohoto řízení( § 243b odst. 4, § 103 a § 104 o.s.ř.).

Dovolání žalobců A/ a B/ pak bylo odmítnuto podle ustanovení § 243b odst.4, a § 218 odst.1 písm. c) o.s.ř., protože směřuje proti rozhodnutí odvolacího soudu, proti němuž není dovolání přípustné.

Povinnost uhradit náklady dovolacího řízení nebyla dovolatelům uložena, ač zavinili, že řízení muselo být zastaveno, resp. dovolání odmítnuto (§ 243b odst.4, § 224 odst. 1, § 146 odst. 2 o.s.ř.), a to proto, že žalovanému nevznikly prokazatelné náklady tohoto řízení.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. září 2000

JUDr. Ema B a r e š o v á , v.r.

předsedkyně senátu

Za správnost vyhotovení: Marcela Jelínková