23 Nd 63/2017
Datum rozhodnutí: 28.03.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 45 odst. 1 předpisu č. 120/2001Sb.23 Nd 63/2017
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Moniky Vackové v právní věci oprávněné Prim Inova GmbH, reg. č. 1029-743-75 , společnost zapsaná v Obchodním rejstříku kantonu ZUG pod č. CH-020.4.036.968-0, se sídlem Industriestrasse 51, 6312 Steinhausen, Švýcarsko, zastoupené Mgr. Ing. Vojtěchem Třískou, advokátem se sídlem v Praze 1 Nové Město, Národní 60/28, proti povinné Z. R., o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2459/2016, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Rakovníku pod sp. zn. 24 EXE 2459/2016 projedná a rozhodne Okresní soud v Rakovníku.

O d ů v o d n ě n í :

Okresnímu soudu v Rakovníku (dále též jako exekuční soud ) byla dne 22. 11. 2016 doručena žádost soudního exekutora o pověření a nařízení exekuce.
Okresní soud v Rakovníku usnesením ze dne 18. 1. 2017, č. j. 24 EXE 2459/2016-36, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnému bude spis postoupen Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) k rozhodnutí, který místně příslušný soud věc projedná.
Při zkoumání, zda je Okresní soud v Rakovníku místně příslušným soudem pro vydání pověření soudního exekutora k vedení exekuce, bylo zjištěno, že povinná, která je fyzickou osobou, nemá na území České republiky trvalý pobyt a není hlášena k pobytu ani v evidencích cizineckého informačního systému.
Exekuční soud uvedl, že skutečnost, zda má povinná exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťoval existenci majetku povinné. Za daných okolností tedy exekuční soud vyslovil, že jsou v souladu s § 11 odst. 3 o. s. ř. dány předpoklady pro určení místně příslušného soudu Nejvyšším soudem.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu, je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.
Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud rozhodl, s ohledem na požadavek procesní ekonomie, tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011, 32 Nd 80/2012, či 30 Nd 242/2013), tedy Okresní soud v Rakovníku.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 28. března 2017

JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D.
předseda senátu