23 Nd 62/2013
Datum rozhodnutí: 24.04.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 3 o. s. ř.
23 Nd 62/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci nezl. S. Š., zastoupeného opatrovníkem Magistrátem města Teplice, dítěte matky H. Š. , a otce V. Š., o výchově a výživě nezletilého, vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka Havířov pod sp. zn. 122 Nc 45/2012, návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 122 Nc 45/2012 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Teplicích. Odůvodnění:

Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově předložil Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) podle § 12 odst. 2 a 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ) žádost otce dítěte V. Š. o přikázání věci vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 122 Nc 45/2012 Okresnímu soudu v Teplicích z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 a 3 o. s. ř.). Uvedl, že s Okresním soudem v Teplicích, kde má jeho syn S. Š. i bývalá manželka H. Š. trvalé bydliště, má dobré zkušenosti, zatímco Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově řízení protahuje, proto nevidí důvod, proč by se věcí měl zabývat Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově a žádá o přikázání spisu Okresnímu soudu v Teplicích.
Matka dítěte H. Š. přípisem ze dne 17.1.2013 sdělila soudu, že s návrhem V. Š. na přikázání spisu vedeného u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 122 Nc 45/2012 Okresnímu soudu v Teplicích nesouhlasí, neboť již čtvrtým rokem bydlí se synem S. Š. v H., byť mají ještě trvalé bydliště v okrese T.
Magistrát města Teplice, opatrovník nezletilého dítěte S. Š., soudu přípisem ze dne 28.1.2013 sdělil, že nesouhlasí s delegací věci vedené u Okresního soudu v Karviné pobočka v Havířově pod sp. zn. 122 Nc 45/2012 na Okresní soud v Teplicích, neboť delegace není v zájmu dítěte, jestliže nezletilý se zdržuje spolu se svou matkou v obvodu Okresního soudu v Karviné. Podle opatrovníka je v zájmu nezletilého, aby v jeho věci rozhodoval Okresní soud v Karviné pobočka v Havířově.
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle § 12 odst. 3 o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Nejvyšší soud jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána, návrh na přikázání věci Okresnímu soudu v Teplicích projednal a dospěl k závěru, že nejsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla tomuto soudu přikázána.
Předpoklady přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti (§ 12 odst. 2 o. s. ř.) mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků, procesní situaci, eventuelně na jiných okolnostech. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu však lze přistoupit jen výjimečně, ze závažných důvodů, neboť představuje výjimku z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, uveřejněné pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu účastníků řízení, je v zákoně upraveno jejich právo vyjádřit se k důvodu delegace a k tomu, kterému soudu má být věc delegována (§ 12 odst. 3 věta druhá o. s. ř.); rozhodnutím o delegaci totiž nesmí být navozen stav, který by se v poměrech některého z nich projevil zásadně nepříznivě.
V posuzovaném případě z dostupného spisového materiálu nikterak nevyplývá, že by přikázání věci Okresnímu soudu v Teplicích bylo v zájmu nezletilého S. Š., o jehož výchově a výživě má být jednáno. Sama skutečnost, že nezletilý má trvalé bydliště v okrese T., není způsobilá odůvodnit přikázání věci jinému soudu. Rozhodující je, že v zájmu nezletilého je, aby řízení probíhalo v místě, kde se svou matkou, jíž byl rozsudkem Okresního soudu v Teplicích ze dne 16. 7. 2008, č. j. 14 Nc 1184/2008-3, svěřen do výchovy po dobu po rozvodu, fakticky už několik let bydlí.
Má-li k přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti docházet jen zcela výjimečně, dospěl Nejvyšší soud k závěru, že přikázání věci Okresnímu soudu v Teplicích by bylo jen těžko odůvodnitelné. Z těchto důvodů návrhu Nejvyšší soud nevyhověl a věc Okresnímu soudu v Teplicích nepřikázal.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 24. dubna 2013

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu