23 Nd 454/2016
Datum rozhodnutí: 27.04.2017
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Nd 454/2016


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou ve věci žalobce V. A. , zastoupeného JUDr. Robertem Pastorčákem, advokátem se sídlem Přerov, Horní náměstí 26, proti žalované Služby Morava s.r.o. , se sídlem Praha 1, Rybná 716/24, identifikační číslo osoby 02279401, zastoupené Mgr. Martou Vosykovou, advokátkou se sídlem Uničov, Olomoucká 226, o určení neplatnosti usnesení valné hromady ze dne 28. 3. 2016, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 Cm 59/2016, o návrhu na delegaci, takto:

Výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 9. března 2017, č. j. 23 Nd 454/2016-96, se opravuje následovně:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 Cm 59/2016 se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje Krajskému soudu v Ostravě pobočka v Olomouci.

O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozhodnutí kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 20. 4. 2017 upozornil předseda Okresního soudu v Olomouci na zřejmou nesprávnost výroku usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2017, č. j. 23 Nd 454/2016-96, spočívající v nesprávném označení soudu, jemuž se věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 71 Cm 59/2016 podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu přikazuje; zároveň předseda soudu podal návrh na vydání opravného usnesení k odstranění zřejmé nesprávnosti.
Při písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu ze dne 9. března 2017, č. j. 23 Nd 454/2016-96, došlo k chybě, kdy ve výroku tohoto usnesení bylo místo Krajskému soudu v Ostravě - pobočka v Olomouci uvedeno Okresnímu soudu v Olomouci .
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného usnesení.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 27. dubna 2017

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu