23 Nd 396/2012
Datum rozhodnutí: 27.02.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 396/2012-41


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně PROLUX Consulting Int. s.r.o., se sídlem v Praze 1, Václavské náměstí čp. 819, PSČ 110 00, IČO 26731908, zastoupené Janou Kudrnovou, Ph.D., advokátkou, se sídlem v Ostravě, Na Hradbách 3, proti žalovanému M.L. , zastoupenému JUDr. Davidem Mášou, advokátem, se sídlem v Praze 1, Křemencova 185/1, o zaplacení částky 276 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 146/2011, o návrhu žalovaného na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 17 C 146/2011 se nepřikazuje Okresnímu soudu v Mělníku.

Odůvodnění:

Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 18. ledna 2010, č. j. 17 C 63/2009-62, ve výroku pod bodem II zrušil rozhodčí nález vydaný dne 23. března 2009 pod sp. zn. 11088/09 rozhodcem JUDr. Bc. M.K., Ph.D., kterým bylo žalovanému uloženo zaplatit žalobkyni částku 276 000 Kč s příslušenstvím, a to pro neplatnost rozhodčí smlouvy účastníků. Tento rozsudek potvrdil Krajský soud v Brně svým rozsudkem ze dne 26. ledna 2011, č. j. 19 Co 155/2010-100.
Městský soud v Brně poté na návrh žalovaného pokračoval v řízení a vydal dne 16. dubna 2012 platební rozkaz č. j. 17 C 146/2011-17, kterým žalovanému uložil zaplatit žalobkyni částku 276 00 Kč s tam určeným příslušenstvím a rozhodl o náhradě nákladů řízení. Proti tomuto platebnímu rozkazu podal žalovaný včasný odpor, v němž současně vznesl námitku místní nepříslušnosti Městského soudu v Brně, s odůvodněním, že bydlištěm žalovaného je adresa uvedená v žalobě. Současně navrhl pro případ nevyhovění jeho námitky místní nepříslušnosti Městského soudu v Brně, aby byla věc postoupena Okresnímu soudu v Mělníku dle bydliště žalovaného z důvodu vhodnosti.
Námitku nedostatku místní příslušnosti Městského soudu v Brně uplatněnou žalovaným zamítl Městský soud v Brně usnesením ze dne 5. června 2012,
č. j. 17 C 146/2011-31.
Žalobkyně s přikázáním věci Okresnímu soudu v Mělníku z důvodů vhodnosti nesouhlasila. Uvedla, že trvá na svém stanovisku, aby věc byla projednána u Městského soudu v Brně.
Městský soud v Brně předložil podle § 12 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) dne 19. listopadu 2012 spis (po uplynutí odvolací lhůty proti citovanému usnesení o zamítnutí námitky jeho místní nepříslušnosti) k rozhodnutí Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ).
Podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.
Důvod vhodnosti pro přikázání věci jinému soudu téhož stupně ve smyslu ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. představují takové okolnosti, které umožní hospodárnější, rychlejší nebo zejména po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější projednání věci jiným než příslušným soudem. Současně je třeba přihlížet k tomu, že místní příslušnost soudu, který má podle zákona věc projednat, je základní zásadou, a že případné přikázání věci jinému soudu představuje výjimku z této zásady, kterou je nutno - právě proto, že jde o výjimku - vykládat restriktivně.
V posuzovaném případě důvody pro přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku uvedené žalovaným nepředstavují okolnosti, které by umožnily hospodárnější, rychlejší, spolehlivější nebo důkladnější projednání věci tímto soudem oproti jejímu projednání Městským soudem v Brně, který je soudem místně příslušným podle ustanovení § 43 zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů. Zátěž spojená s dosažením místně příslušného soudu, na kterou žalovaný poukazuje ve svém návrhu, by se v případě přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku pouze přesunula z žalovaného na žalobkyni, a tato delegace by proto nemohla vést k celkovým úsporám na nákladech řízení účastníků.
Nejvyšší soud proto návrhu žalovaného na přikázání věci Okresnímu soudu v Mělníku podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. února 2013

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu