23 Nd 395/2016
Datum rozhodnutí: 12.01.2017
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.23 Nd 395/2016

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a JUDr. Moniky Vackové ve věci žalobkyně CASPER Consumer Finance a.s., se sídlem v Praze 5, Šafránkova 1, PSČ 155 00, IČO 25103768, zastoupené Mgr. Lumírem Veselým, advokátem se sídlem v Praze 2, Belgická 38, PSČ 120 00, proti žalované Ing. J. M., o zaplacení částky 100.710,-Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 131 C 81/2014, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti jinému soudu, takto:

Věc vedená u Okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. 131 C 81/2014 se podle § 12 odst. 2 o. s. ř. přikazuje Obvodnímu soudu pro Prahu 9.
O d ů v o d n ě n í :

Okresní soud v Ostravě předložil Nejvyššímu soudu České republiky ve smyslu § 12 odst. 2, 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) svůj návrh, aby z důvodu vhodnosti byla tato věc přikázána Obvodnímu soudu pro Prahu 9. Odůvodnil ho zásadou hospodárnosti řízení. Uvedl, že přesto, že Okresnímu soudu v Ostravě byla na návrh žalované věc postoupena jako soudu místně příslušnému, ukázalo se v průběhu řízení, že žalovaná na adresu svého trvalého pobytu v O. dojíždí jen občas. Fakticky bydlí na adrese v P. a v P. též pracuje. Delegaci vhodnou v jiném obdobném sporu vedeném u Okresního soudu v Ostravě sama navrhla. Žalobkyně a její zástupce sídlí rovněž v P.
Účastníci se k delegaci vhodné na výzvu okresního soudu nevyjádřili.
Podle § 12 odst. 2 o. s. ř. platí, že věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána také z důvodu vhodnosti. Důvody pro takové rozhodnutí mohou být různé, podstatným však zpravidla bývá předpoklad, že jiným než příslušným soudem bude věc vzhledem k okolnostem konkrétního případu projednána rychleji a hospodárněji.
V posuzovaném případě se žalovaná podle obsahu spisu trvale zdržuje v obvodu soudu, jemuž má být věc delegována. V P. sídlí též žalobkyně i její zástupce. Obsah spisu svědčí o tom, že vzdálenost sídla okresního soudu v Ostravě od místa skutečného pobytu žalované průběh sporu podstatně komplikuje. Z hlediska hospodárnosti řízení je zřejmé, že jsou zde dány důvody odůvodňující rozhodnout o přikázání věci z důvodu vhodnosti. Nejvyšší soud proto návrhu vyhověl.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 12. ledna 2017 JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu