23 Nd 384/2013
Datum rozhodnutí: 10.01.2014
Dotčené předpisy: § 104 odst. 1 o. s. ř.23 Nd 384/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové v právní věci žalobkyně TEMPLUM-společenské hry s.r.o. , se sídlem Praha 5, Radlická 49, PSČ 150 00, identifikační číslo osoby 257 76 941, za účasti Ing. P. Ch. , vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 26 C 5/2007 a u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 4 Co 25/2013, o odvolání proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. září 2013, č. j. 23 Nd 215/2013-254, takto:

I. Řízení o odvolání žalobkyně proti usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 16. září 2013, č. j. 23 Nd 215/2013-254, se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :

Nejvyšší soud České republiky (dále též jen Nejvyšší soud ) usnesením ze dne 16. září 2013, č. j. 23 Nd 215/2013-254, rozhodl podle § 14 odst. 1 a § 16 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), že soudkyně Vrchního soudu v Praze senátu 4 Co JUDr. Milada Lukáčová a JUDr. Eva Keményová a soudci senátů 2 Cmo JUDr. Petr Baierl, JUDr. Ivana Wolfová, JUDr. Iva Horáková, JUDr. Marie Grygarová, 3 Cmo Mgr. Jiří Čurda, Mgr. Michaela Kudějová, JUDr. Yvona Svobodová, JUDr. Jiří Macek a 6 Cmo JUDr. Hana Voclová, JUDr. Stanislav Bernard, JUDr. František Švantner Vrchního soudu v Praze nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Vrchního soudu v Praze pod sp. zn. 4 Co 25/2013.
Proti uvedenému usnesení podala žalobkyně odvolání, ve kterém namítá, že napadené usnesení je závadné, účelové a nepřezkoumatelné a navrhuje jej zrušit. Má za to, že soud předmětné důvody vyloučení soudců vůbec a nijak neposuzoval a neřešil. Je přesvědčena, že se jedná o prvostupňové rozhodnutí, proti němuž je možné podat opravný prostředek.
Nutno poukázat na ustanovení § 16 odst. 1 o. s. ř., podle něhož o tom, zda je soudce nebo přísedící vyloučen, rozhodne nadřízený soud v senátě. Vzhledem k tomu, že se v dané věci jednalo o vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze, rozhodoval o vyloučení soudců tohoto soudu Nejvyšší soud.
Podle § 16b odst. 1 o. s. ř. je usnesení nadřízeného soudu vydané podle § 16 odst. 1 o. s. ř. závazné pro soud a pro účastníky řízení.
Občanský soudní řád neupravuje funkční příslušnost Nejvyššího soudu k projednání odvolání proti usnesení o vyloučení soudců, vydaného Nejvyšším soudem.
Nedostatek funkční příslušnosti je neodstranitelným nedostatkem podmínky řízení a Nejvyšší soud proto řízení podle § 104 odst. 1 o. s. ř. zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek podle občanského soudního řádu přípustný.

V Brně dne 10. ledna 2014


JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu