23 Nd 376/2015
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 předpisu č. 99/1963Sb.



23 Nd 376/2015


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D., a soudců JUDr. Zdeňka Dese a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., ve věci žalobce Ing. I. S., zastoupeného JUDr. Evou Cahovou, advokátkou se sídlem v Olomouci, Horní lán 9, proti žalovanému R. S., o zaplacení 250.000 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 91/2013, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc, vedenou u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 91/2013, projedná a rozhodne Městský soud v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce podal dne 25. února 2013 u Městského soudu v Brně návrh na vydání elektronického platebního rozkazu, jímž se domáhal po žalovaném zaplacení částky 250.000 Kč s příslušenstvím s tím, že se jedná o nevrácenou zálohu zaplacenou na dílo, které nebylo provedeno.
Městský soud v Brně usnesením ze dne 31. července 2015, č. j. 38 C 91/2013-46, vyslovil svou místní nepříslušnost s tím, že po právní moci tohoto usnesení bude věc předložena Nejvyššímu soudu. Svůj postup odůvodnil tím, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť se nepodařilo vypátrat skutečné místo pobytu žalovaného. Ke dni podání žaloby měl trvalý pobyt na adrese Š., kde však nebydlel, ani se zde nezdržoval, neboť se jedná o sídlo obecního úřadu. Z důkazních materiálů sice vyplývá, že se žalovaný zdržoval na adrese v B., N., ovšem nelze určit, zda se zde zdržoval trvale, nebo přechodně.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 99/1963, občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen o. s. ř. ) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Z ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. vyplývá, že nestanoví-li zákon jinak, je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.
Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud po předložení věci Městským soudem v Brně (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Městský soud v Brně, u něhož bylo řízení zahájeno, a v jehož obvodu se nachází adresa B., N., kterou sám žalovaný sdělil žalobci pro účely korespondence (viz dopis datovaný 22. července 2011).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.


V Brně dne 28. ledna 2016

JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D.
předseda senátu