23 Nd 374/2015
Datum rozhodnutí: 28.01.2016
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.23 Nd 374/2015


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně DIRECT pojišťovna, a.s. (dříve TRIGLAV pojišťovna, a.s.), se sídlem v Brně, Nové sady 996/25, PSČ 602 00, IČO 25073958, zastoupené Mgr. Janem Ševčíkem, advokátem, se sídlem v Praze 5, Na Královně 862, PSČ 156 00, proti žalovanému J. H., o zaplacení částky 1 872 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 100/2015, o určení místní příslušnosti soudu, takto:


Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 7 C 100/2015 projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně.

O d ů v o d n ě n í :
Žalobce podal u Okresního soudu v Hodoníně dne 7. března 2014 návrh na vydání elektronického platebního rozkazu o zaplacení částky 1 872 Kč s příslušenstvím.
Okresní soud v Hodoníně vydal ve věci elektronický platební rozkaz, který byl zrušen, neboť se ho nepodařilo doručit žalovanému do vlastních rukou.
Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 7. září 2015, č. j. 7 C 100/2015-30, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ), Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.
Soud prvního stupně uvedl, že ve věci byl vydán platební rozkaz, který však nebyl žalovanému na žalobkyní uvedenou adresu K., V. n. M., doručen, neboť žalovaný neměl domovní schránku.
Soud prvního stupně dále zjistil, že žalovaný má trvalé bydliště na adrese D. P., okres B., a to od 14. března 2012. Na žalobkyní uvedené adrese žalovaný nebydlel a dle šetření Městské policie ve Veselí nad Moravou se na ní ani nezdržuje. Z výkonu služby není městské policii znám. I když má žalovaný podle výpisu z Centrální evidence trvalé bydliště na adrese D. P., okres B., podle registru obyvatel osoba neprochází žádnou dostupnou evidencí.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 o. s. ř. se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle ustanovení § 85 odst. 1 o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby, nestanoví-li zákon jinak, okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje. Má-li fyzická osoba bydliště na více místech, jsou jejím obecným soudem všechny okresní soudy, v jejichž obvodu bydlí s úmyslem zdržovat se tam trvale.
Podle ustanovení § 86 odst. 1 o. s. ř. jestliže žalovaný, který je občanem České republiky, nemá obecný soud anebo nemá obecný soud v České republice, je příslušný soud, v jehož obvodu měl v České republice poslední známé bydliště.
Podle ustanovení § 105 odst. 2 o. s. ř. vysloví-li soud, že není příslušný, postoupí věc po právní moci tohoto usnesení příslušnému soudu nebo ji za podmínek § 11 odst. 3 předloží Nejvyššímu soudu České republiky.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Nejvyšší soud po předložení věci Okresním soudem v Hodoníně (§ 105 odst. 2 o. s. ř.) podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř., přihlížeje k zásadě hospodárnosti určil, že věc projedná a rozhodne Okresní soud v Hodoníně, u něhož bylo řízení zahájeno.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2016

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu