23 Nd 369/2013
Datum rozhodnutí: 28.01.2014
Dotčené předpisy: § 104a odst. 1 o. s. ř.23 Nd 369/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudkyň JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Hany Lojkáskové ve věci žalobce R. Š. , o určení věcné příslušnosti podle § 104a odst. 4 o. s. ř. takto:

I. K projednání a rozhodnutí věci v prvním stupni jsou příslušné okresní soudy.
II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Karviné.
Odůvodnění:

Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) bylo doručeno nejasné podání žalobce R. Š., jímž žádá, aby kupní akt 1/12 bytu, byt č. 7, za B. Š., a též kupní akt 1/12 bytu, byt č. 7, za M. Š., byl zrušen .
Podle ustanovení § 11 odstavce 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení. Věcně a místně příslušným je vždy také soud, jehož příslušnost již není možné podle zákona zkoumat nebo jehož příslušnost byla určena pravomocným rozhodnutím příslušného soudu.
Podle § 103 o. s. ř. soud kdykoli za řízení přihlíží k tomu, zda jsou splněny podmínky, za nichž může rozhodnout ve věci samé (podmínky řízení).
Podle § 104a odstavce 1 o. s. ř. věcnou příslušnost zkoumá soud kdykoli za řízení.
Podle § 9 odstavce 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.
Podle ustanovení § 104a odstavce 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu nebo byla-li věc Nejvyššímu soudu předložena vrchním soudem, Nejvyšší soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupně, není-li sám věcně příslušný.
Protože zvláštní předpis neurčuje, že ve věci, které se žaloba týká, rozhoduje Nejvyšší soud jako soud prvního stupně (§ 9 odstavec 5 o. s. ř.), a protože žalobou uplatněný nárok (ač žaloba neobsahuje nezbytné náležitosti podle § 79 odst. 1 o. s. ř.) nelze zjevně podřadit ani pod výčet obsažený v ustanoveních § 9 odst. 2 až 4 o. s. ř., upravující věcnou příslušnost krajských soudů, rozhodl Nejvyšší soud o věcné příslušnosti okresních soudů a o tom, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Karviné, který postupem podle ustanovení § 43 odst. 1 o. s. ř. vyzve žalobce k odstranění vad žaloby.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 28. ledna 2014

JUDr. Pavel Horák, Ph.D. předseda senátu