23 Nd 332/2016
Datum rozhodnutí: 29.11.2016
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.23 Nd 332/2016
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně RASTRA AG-CZ a.s., se sídlem v Pardubicích, Zelené Předměstí, Masarykovo náměstí 1484, PSČ 530 02, IČO 25288041, proti žalované České republice Ministerstvu financí, se sídlem v Praze 1, Letenská 525/15, PSČ 118 10, o zaplacení částky 15 574 566 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 18 C 28/2015, o návrhu žalobkyně na vyloučení soudců Vrchního soudu v Praze takto:

Soudkyně Vrchního soudu v Praze JUDr. Vlasta Wohlmutová, JUDr. Lyana Rozlivková a JUDr. Gabriela Barančíková nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 54/2016.

O d ů v o d n ě n í :
Ve věci vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 18 C 28/2015 uplatnila žalobkyně dne 21. července 2015 námitku podjatosti soudců Obvodního soudu pro Prahu 1 a současně vznesla námitku podjatosti vůči soudcům Městského soudu v Praze, který bude rozhodovat o odvolání žalobkyně proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 o zastavení řízení. Žalobkyně v uvedeném podání vznesla rovněž námitku podjatosti soudců Vrchního soudu v Praze (viz č. l. 173), kterým byla věc přidělena k rozhodnutí o námitce podjatosti soudců Městského soudu v Praze pod sp. zn. Nco 54/2016.
Vrchní soud v Praze předložil námitku podjatosti spolu se spisem Obvodního soudu pro Prahu 1 sp. zn. 18 C 28/2015 a s písemným vyjádřením JUDr. Vlasty Wohlmutové, JUDr. Lyany Rozlivkové a JUDr. Gabriely Barančíkové, soudkyň Vrchního soudu v Praze, Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) k rozhodnutí o námitce podjatosti.
Dotčené soudkyně Vrchního soudu v Praze (soudkyně senátu 8 Cmo) se shodně vyjádřily tak, že nemají žádný poměr k projednávané věci, ani k účastníkům a není dán důvod k pochybnostem o jejich nepodjatosti.
Nejvyšší soud jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ) dospěl k závěru, že námitka podjatosti směřující k tomu, aby soudci Vrchního soudu v Praze, určení rozvrhem práce k rozhodnutí o námitce podjatosti soudců Městského soudu v Praze, byli z projednání věci vyloučeni, není důvodná.
Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 15a odst. 1 věta prvá, § 14 odst. 1, 4 o. s. ř.).
Tak je tomu i v daném případě, kdy žalobkyně spatřuje důvod k vyloučení dotčených soudců Vrchního soudu v Praze v okolnostech, které spočívají v jejich rozhodování v jiných věcech.
Protože v posuzované věci nejsou tvrzeny, a ani se z vyjádření dotčených soudců nepodávají, skutečnosti, které by byly podle shora uvedených kritérií důvodem k vyloučení soudce, rozhodl Nejvyšší soud o tom, že uvedené soudkyně Vrchního soudu v Praze nejsou vyloučeny z projednání a rozhodnutí věci vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 54/2016.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 2016

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu