23 Nd 321/2015
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.23 Nd 321/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., v právní věci manželů Ing. B. K. , zastoupené Mgr. Hanou Kuncovou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Marie Cibulkové 394/19, PSČ 140 00, a Mgr. R. K., o rozvod manželství, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 56 C 311/2013, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:
Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 6 pod sp. zn. 56 C 311/2013 se nepřikazuje k projednání a rozhodnutí Okresnímu soudu ve Zlíně.

O d ů v o d n ě n í :

U Obvodního soudu pro Prahu 6 je pod sp. zn. 56 C 311/2013 vedeno řízení o rozvod manželství účastníků.
Podáními ze dne 12. června 2015 (č. l. 230), 7. července 2015 (č. l. 251) a úkonem ze dne 9. září 2015 do protokolu (č. l. 263 265) Mgr. R. K. navrhl, aby věc byla z důvodu vhodnosti přikázána Okresnímu soudu ve Zlíně, což odůvodnil tím, že před Okresním soudem ve Zlíně je pod sp. zn. 28 C 45/2015 veden spor stejných účastníků na ochranu osobnosti, v níž je v pozici žalobce, přičemž bude navrhovat spojení obou věcí, přičemž ve věci vedené u Okresního soudu ve Zlíně pod sp. zn. 28 C 45/2015 je zastoupen advokátem ze Zlína. Důvody rozvodu manželství jsou popsány v žalobě na ochranu osobnosti. Dalším důvodem je skutečnost, že se přestěhoval do obvodu Okresního soudu ve Zlíně.
Manželka Ing. B. K. s návrhem na přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně nesouhlasí. Podle jejího názoru nejsou dány důvody pro delegování věci k uvedenému soudu. Má za to, že je žádoucí dodržet článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a ustanovení § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních. Příslušným v této věci je Obvodní soud pro Prahu 6.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně také z důvodu vhodnosti.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Obvodnímu soudu pro Prahu 6 a Okresnímu soudu ve Zlíně, jemuž má být věc přikázána, návrh Mgr. R. K. na přikázání věci jinému soudu projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě nejsou splněny podmínky k přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti dle § 12 odst. 2 o. s. ř.
Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. Přitom je však třeba mít na zřeteli, že obecná místní příslušnost soudu, který má věc projednat, je zásadou základní, a případná delegace příslušnosti jinému soudu je toliko výjimkou z této zásady, kterou je třeba jako výjimku vykládat restriktivně. Pokud soud přikáže věc jinému soudu podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., aniž by pro takové rozhodnutí byly splněny podmínky, poruší tím ústavně zaručené právo zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, podle kterého nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a příslušnost soudu a soudce stanoví zákon.
Důvody vhodnosti podle tohoto ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.
Okolnosti uváděné Mgr. R. K. v nyní posuzované věci, tedy to, že u jiného soudu probíhá jiné řízení těchto účastníků, nelze považovat za důvod k delegaci věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, neboť není podkladu pro závěr, že by tak bylo dosaženo hospodárnějšího, rychlejšího či po skutkové stránce spolehlivějšího a důkladnějšího projednání věci než u Obvodního soudu pro Prahu 6. Navíc v přezkoumávané věci s návrhem manžela Mgr. R. K. manželka Ing. B. K. výslovně nesouhlasila. Stejně tak není důvodem k delegaci věci jinému soudu skutečnost, že účastník po zahájení řízení změnil své bydliště.
Nejvyšší soud proto návrhu Mgr. R, K, na přikázání věci Okresnímu soudu ve Zlíně podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2015

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu