23 Nd 3/2017
Datum rozhodnutí: 22.02.2017
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.23 Nd 3/2017


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci manželů a) M. V. , a b) P. V., o rozvod manželství, vedené u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 20 C 113/2016, o určení místní příslušnosti soudu, takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Hodoníně pod sp. zn. 20 C 113/2016 projedná a rozhodne Okresní soud Praha - východ .


O d ů v o d n ě n í :

Manželka M. V. se návrhem ze dne 8. července 2016 (k němuž se připojil manžel P. V.) podaným u Okresního soudu v Hodoníně domáhá vydání rozsudku, jímž by bylo rozvedeno její manželství s P. V.
Okresní soud v Hodoníně usnesením ze dne 24. října 2016, č. j. 20 C 113/2016-24, vyslovil svoji místní nepříslušnost a rozhodl, že po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) k určení místně příslušného soudu. Svůj postup odůvodnil tím, že podmínky místní příslušnosti nelze přesně zjistit s ohledem na to, že manžel má bydliště na adrese, což je adresa ohlašovny Obecního úřadu T. L., zdržuje se na blíže neurčeném místě v P., kde je i zaměstnán (vozí prádlo a klienty na letiště), manželka se zdržuje v obvodu Okresního soudu Praha východ, a o výchově a výživě nezletilého P. V. rozhodoval Obvodní soud pro Prahu 4.
Podle ustanovení § 11 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 383 zákona č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních (dále jen z. ř. s. ), je pro řízení o rozvod manželství příslušný soud, v jehož obvodu mají nebo měli manželé poslední společné bydliště v České republice, bydlí-li v obvodu tohoto soudu alespoň jeden z manželů; není-li takového soudu, je příslušný obecný soud manžela, který nepodal návrh na zahájení řízení, a není-li ani takového soudu, obecný soud manžela, který podal návrh na zahájení řízení.
Podle § 85 odst. 1 věty první, o. s. ř. je obecným soudem fyzické osoby okresní soud, v jehož obvodu má bydliště, a nemá-li bydliště, okresní soud, v jehož obvodu se zdržuje.
Za dané situace je na místě při určení místní příslušnosti přihlédnout k zásadě hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř., jíž v tomto případě bude zjevně odpovídat, aby věc projednal soud, v jehož obvodu má bydliště (případně kde se zdržuje) manželka M. V., a který má sídlo v Praze, kde se zdržuje manžel P. V..
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl, že věc projedná a rozhodne Okresní soud Praha - východ.

Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 22. února 2017
JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu