23 Nd 271/2015
Datum rozhodnutí: 27.10.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.23 Nd 271/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a Mgr. Miroslava Hromady, Ph.D., v právní věci oprávněné Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/23, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené JUDr. Michalem Bendou, advokátem se sídlem v Praze 2, Apolinářská 445/6, proti povinnému D. Š. , o pověření soudního exekutora provedením exekuce, vedené u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1001/2015, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Žďáru nad Sázavou pod sp. zn. 16 EXE 1001/2015 projedná a rozhodne Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.


Odůvodnění:

Soudní exekutor požádal dne 12. června 2015 Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou usnesením ze dne 15. července 2015, č. j. 16 EXE 1001/2015-35, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnému bude spis postoupen Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) k rozhodnutí, který místně příslušný soud věc projedná a rozhodne.
Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou k tomu uvedl, že povinný je občanem Slovenské republiky, na území České republiky měl povolení k pobytu, které mu zaniklo ke dni 20. ledna 2010 a v současné době nemá na našem území povolený žádný druh pobytu. Šetřením Policie ČR, Krajského ředitelství policie kraje Vysočina, obvodního oddělení Žďár nad Sázavou bylo zjištěno, že povinný se na adrese B. Ž. n. S., nezdržuje. Provedeným šetřením se soudu nepodařilo místo pobytu povinného zjistit. Pověřit soudního exekutora provedením exekuce patří do pravomoci soudů v České republice. Chybějí však podmínky místní příslušnosti a tyto nelze určit.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen exekuční řád ), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud rozhodl, s ohledem na požadavek procesní ekonomie, tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011, 32 Nd 80/2012, či 30 Nd 242/2013), tedy Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. října 2015
JUDr. Pavel Horák, Ph.D. předseda senátu