23 Nd 269/2015
Datum rozhodnutí: 29.09.2015
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.23 Nd 269/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci oprávněného Okresního soudu v Ústí nad Labem , se sídlem v Ústí nad Labem, Kramoly 641/37, PSČ 401 24, IČO 00024911, proti povinnému B. F. , o pověření exekutora provedením exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 8341/2015, o určení místní příslušnosti podle § 11 odst. 3 o. s. ř. takto:

Věc, vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 31 EXE 8341/2015, projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.

Odůvodnění:

Dne 2. června 2015 byla podána u Okresního soudu v Litoměřicích prostřednictvím soudního exekutora JUDr. Iva Erberta žádost o pověření a nařízení exekuce proti povinnému. V žádosti o pověření a nařízení exekuce byla uvedena adresa bydliště povinného údajem Veitova 1, Litoměřice, PSČ 412 81.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 20. července 2015, č. j. 31 EXE 8341/2015-14, vyslovil svoji místní nepříslušnost a předložil věc podle § 11 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o určení místně příslušného soudu.
Z odůvodnění usnesení okresního soudu vyplývá, že dle sdělení Ředitelství služby cizinecké policie je povinný slovenským státním příslušníkem, který nikdy neměl na území České republiky povolen žádný druh pobytu dle zákona o pobytu cizinců na území České republiky a současné místo jeho pobytu je neznámé. Na adrese Veitova 1, Litoměřice, PSČ 412 81, jež je uvedena v žádosti o pověření a nařízení exekuce, se nachází Vazební věznice Litoměřice.
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle ustanovení § 45 odst. 2 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti a o změně dalších zákonů (exekuční řád) je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
V posuzovaném případě nelze určit soud povinného ve smyslu ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu, neboť povinný nikdy neměl v České republice povolen žádný druh pobytu, není známo kde, a zda vůbec, se povinný zdržuje v České republice, a není známo ani místo, kde má případný majetek postižitelný exekucí.
Nejvyšší soud v usnesení ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, vyložil, že skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vychází najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce. Exekuční soud proto před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného. Ve fázi řízení před nařízením exekuce, kdy způsob jejího provedení dosud nebyl stanoven, není možné prozatím dovodit, zda povinný, který nemá známé bydliště na území České republiky, zde má majetek, jenž by podléhal exekuci. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud rozhodl, s ohledem na požadavek procesní ekonomie, tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011, 32 Nd 80/2012, či 30 Nd 242/2013), tedy Okresní soud v Litoměřicích.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. září 2015
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu