23 Nd 269/2012
Datum rozhodnutí: 24.01.2013
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
NEJVYŠŠÍ SOUD
ČESKÉ REPUBLIKY

23 Nd 269/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Jana Huška ve věci navrhovatele D. P. , zastoupeného JUDr. Vladimírem Bartošem, bytem v Ústí nad Labem, Emy Destinové 1858/26, PSČ 400 01, za účasti 1. ČEPRO, a.s., se sídlem v Praze 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 04, IČO 60193531, zastoupené JUDr. Marcelou Novotnou, advokátkou, se sídlem v Praze 4, Budějovická 53, 2. Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 1 , se sídlem v Praze 1, nábřeží Edvarda Beneše 3, PSČ 118 00, o umoření listiny, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 U 7/2001, o návrhu navrhovatele na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 37 U 7/2011 se nepřikazuje k řízení o odvolání proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. září 2011, č. j. 37 U 7/2011-6, Krajskému soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Navrhovatel D. P. se podáním ze dne 14. srpna 2011 domáhal u Obvodního soudu pro Prahu 1 umoření listiny z roku 2001 výstavce ČEPRO, a.s., podle navrhovatele prokazující, že mu tato společnost jako výstavce této listiny má zaplatit smluvenou částku 120 000 000 Kč podle smlouvy o směně 950 000 iráckých dinárů, a v návrhu popsal podobu této listiny.
Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 19. září 2011, č. j. 37 U 7/2011-6, byl vyzván ten, kdo má v držení listinu blíže popsanou ve výroku tohoto usnesení, aby se přihlásil do jednoho roku ode dne vydání tohoto usnesení u Obvodního soudu pro Prahu 1 a podle možností předložil tuto listinu nebo aby podal v téže lhůtě proti návrhu na umoření námitky.
Po podání odvolání společností ČEPRO, a.s., proti uvedenému usnesení navrhovatel podáním doručeným soudu prvního stupně dne 20. ledna 2012 navrhl, aby byla věc přikázána z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) jinému odvolacímu soudu, a to Krajskému soudu v Ostravě. Svůj návrh odůvodnil průběhem řízení, vedeným pod sp. zn. MSPH 91 INS 4684/2011 u Městského soudu v Praze, v němž se věřitel JUDr. V. B., nar., domáhal zjištění úpadku dlužníka ČEPRO, a.s. , se sídlem v Praze 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 04, IČO 60193531. Svůj návrh na přikázání věci jinému soudu zdůvodnil navrhovatel tak, že u Městského soudu v Praze došlo k prokazatelné neoprávněné manipulaci s obsahem spisu, když přihláška pohledávky ze dne 21. března 2011 byla společně s listinnými důkazy někam schována, aby poté, když insolvenční návrh byl usnesením soudu ze dne 23. března 2011 odmítnut z důvodu, že nebyly (údajně) předloženy listinné důkazy (faktury, smlouvy, výpisy z účtů, notářský zápis, smlouva o postoupení pohledávky, podpisové vzory zástupců ČEPRA, korespondence apod.) se tyto důkazy dne 24. března 2011 najednou našly, přičemž se prokázalo, že datum podání na přihlášce pohledávky byl nesporně účelově Městským soudem upraven . Navrhovanou delegací by podle názoru navrhovatele byla zachována nestrannost a zajištěna spravedlivá ochrana jeho práv a oprávněných zájmů.
Společnost ČEPRO, a.s., ve vyjádření k návrhu na delegaci uvedla, že podle jejího názoru skutečnosti uváděné navrhovatelem napadající postup Městského soudu v Praze v řízení, které je odlišné od tohoto řízení, dostatečně neodůvodňují průlom do ústavně garantované zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a že příslušnost soudu stanoví zákon, a odkázala na článek 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Navrhla proto zamítnutí návrhu na přikázání věci jinému odvolacímu soudu.
Městské státní zastupitelství v Praze, které se k návrhu na delegaci vhodnou vyjádřilo z důvodu své věcné příslušnosti v odvolacím řízení, vyjádřilo názor, že důvody uvedené navrhovatelem pro postup podle § 12 odst. 2 o. s. ř. nelze akceptovat, neboť jsou v rozporu se zásadami tzv. delegace vhodné, a to zajištění procesní ekonomie řízení. Výhrady navrhovatele k postupu odvolacího soudu v jiné věci, kterou tento soud rozhodoval jako soud prvního stupně, nemohou jako důvody pro delegaci vhodnou obstát.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být přikázána věc jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti.
Delegace vhodná je výjimkou z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, a proto k ní lze přistoupit pouze v těch ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. Není přitom vyloučeno přihlédnout k mimořádným poměrům účastníků řízení, k obtížím, s nimiž je pro ně spojeno dosažení místně příslušného soudu apod., avšak při úvaze, do jaké míry je vhodné vyhovět návrhu opřenému o takové důvody, je třeba stejně pečlivě posuzovat, zda delegováním věci jinému soudu nedojde pouze k tomu, že se obdobným způsobem ztíží postavení druhého účastníka (srov. shodně Drápal, L., Bureš, J. a kol. Občanský soudní řád I. Komentář. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2009, s. 72).
V daném případě nelze závěr o ekonomičtějším a rychlejším jednání učinit a ostatně navrhovatel to ani netvrdí. Svůj návrh na delegaci z důvodu vhodnosti navrhovatel odůvodňuje pouze postupem Městského soudu v Praze v řízení o zjištění úpadku dlužníka ČEPRO, a.s. , se sídlem v Praze 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 04, IČO 60193531, a prohlášení konkursu na jeho majetek, vedeném pod sp. zn. MSPH 91 INS 4684/2011. Jeho výhrady k uvedenému soudnímu řízení nemohou odůvodnit užití ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. Při posuzování podmínek delegace věci a podmínek vhodnosti má pak zásadní význam i stanovisko účastníků řízení. V dané věci další účastníci řízení o umoření listiny vyslovili nesouhlas s delegací i s důvody , které navrhovatel uvedl.
Nejvyšší soud proto návrhu navrhovatele na přikázání věci odvolacímu Krajskému soudu v Ostravě nevyhověl.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 24. ledna 2013
JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu