23 Nd 267/2012
Datum rozhodnutí: 25.09.2012
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.
23 Nd 267/2012


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese JUDr. Ing. Jana Huška ve věci žalobce Ing. J. H., zastoupeného Mgr. Tomášem Kravčíkem, advokátem se sídlem Ostravě - Slezská Ostrava, Občanská 18, proti žalované FULL PROJECT s.r.o. , se sídlem Praha 1, Maltézské nám. 537/4, PSČ 118 00, identifikační číslo osoby 27106209, o 156 000 Kč s příslušenstvím, vedené u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 124 EC 22/2011, o návrhu na přikázání věci z důvodu vhodnosti, takto:

Věc vedená u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 124 EC 22/2011 se podle § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) přikazuje Okresnímu soudu v Ostravě.

O d ů v o d n ě n í :

Obvodní soud pro Prahu 1 předložil předmětný spis Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) přípisem ze dne 24. července 2012 s podnětem na přikázání této věci ve smyslu § 12 odst. 2 občanského soudního řádu (dále též o. s. ř. ) z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě. Důvody pro tzv. delegaci vhodnou spatřuje Obvodní soud pro Prahu 1 v tom, že spor se týká provozovny žalované, která je v Ostravě a váže se k jejím aktivitám v uvedeném regionu a žalobce má místo podnikání v Ostravě. Žalovaná podala z uvedených důvodů námitku místní nepříslušnosti podepsaného soudu, která byla ale zamítnuta jako nedůvodná. Soud seznámil účastníky se záměrem podat návrh na přikázání věci z důvodu vhodnosti Okresnímu soudu v Ostravě a žalobce s tímto postupem vyslovil souhlas svým sdělením ze dne 27. června 2012 a žalovaná již svým požadavkem ve vyjádření k věcné příslušnosti soudu a k podané žalobě ze dne 8. května 2011.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu Obvodnímu soudu pro Prahu 1 a Okresnímu soudu v Ostravě, jemuž má být věc přikázána, návrh Obvodního soudu pro Prahu 1 na přikázání věci jinému soudu posoudil a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny podmínky k přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle § 12 odst. 2 o. s. ř.
Na základě ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. může být věc přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 o. s. ř. mají účastníci právo se vyjádřit, kterému soudu má být věc přikázána a v případě, kdy věc může být jinému soudu téhož stupně přikázána z důvodu vhodnosti, též k důvodu, pro který by měla být přikázána.
Důvody vhodnosti podle uvedeného ustanovení mohou být různé v závislosti na předmětu řízení, postavení účastníků i jiných okolnostech. Jde zejména o skutečnosti, z nichž lze dovodit, že jiným než příslušným soudem bude věc projednána rychleji a hospodárněji. K přikázání věci jinému než příslušnému soudu by však mělo docházet jen mimořádně ze závažných důvodů, neboť je uplatňováno jako výjimka z ústavně zaručené zásady, že nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci a že příslušnost soudu a soudce stanoví zákon (čl. 38 Listiny základních práv a svobod publikované pod č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.). Důvody pro odnětí věci příslušnému soudu musí být natolik významné, aby dostatečně odůvodňovaly průlom do výše citovaného ústavního principu. Zákon přitom výslovně zakotvuje právo účastníků vyjádřit se k důvodu delegace i k soudu, k němuž má být věc delegována, aby vhodnost takového postupu mohla být zvážena i z pohledu jejich poměrů; delegací nesmí být totiž navozen stav, který by se v poměrech některého z účastníků projevil zásadně nepříznivě.
V dané věci je třeba zejména přihlédnout k tomu, že k postupu navrženému Obvodním soudem pro Prahu 1, tj. k návrhu, aby byla věc přikázána Okresnímu soudu v Ostravě, oba účastníci ve sděleních soudu dali souhlas. Žalobce výslovně ve svém sdělení ze dne 27. června 2012 a žalovaná ve vyjádření ze dne 8. května 2011.
Nejvyšší soud proto věc vedenou u Obvodního soudu pro Prahu 1 pod sp. zn. 124 EC 22/2011 podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. přikázal Okresnímu soudu v Ostravě.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 25. září 2012

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á předsedkyně senátu