23 Nd 26/2014
Datum rozhodnutí: 25.07.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Nd 26/2014


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedou senátu JUDr. Zdeňkem Desem ve věci navrhovatelky GES INVEST a.s. , se sídlem v Praze 1 Nové Město, Na Poříčí 1079/3a, PSČ 110 00, IČO 25051008, a účastnice řízení SLADOVNY SOUFFLET ČR, a.s., se sídlem v Prostějově, Průmyslová 2170/12, PSČ 186 00, IČO 26173174, zastoupené Dr. Radanem Kubrem, advokátem, se sídlem v Praze 1, Jáchymova 2, PSČ 110 00, o zaplacení ceny akcií, vedené u Krajského soudu v Brně pod sp. zn. 50 Cm 29/2006 a u Vrchního soudu v Olomouci pod sp. zn. 5 Cmo 241/2013, o vyloučení soudců Vrchního soudu v Olomouci, takto:

Záhlaví a výrok usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. června 2014, č. j. 23 Nd 26/2014-770, se opravují v uvedení spisové značky, pod níž je věc vedena u Vrchního soudu v Olomouci, tak, že tato spisová značka správně zní 5 Cmo 241/2013.

Odůvodnění:

V písemném vyhotovení usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 25. června 2014, č. j. 23 Nd 26/2014-770, došlo k chybě v uvedení spisové značky, pod níž je věc vedena u Vrchního soudu v Olomouci, a to v záhlaví a výroku usnesení, když tato spisová značka je správně 5 Cmo 241/2013, nikoliv 5 Cmo 541/2013.
Podle ustanovení § 164 ve spojení s § 167 odst. 2 o. s. ř. předseda senátu opraví v usnesení kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zjevné nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům; jde-li o opravu výroku rozhodnutí, může odložit vykonatelnost rozsudku na dobu, dokud opravné usnesení nenabude právní moci.
Nejvyšší soud České republiky proto tímto usnesením tuto zjevnou nesprávnost opravil.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 25. července 2014

JUDr. Zdeněk Des předseda senátu