23 Nd 244/2014
Datum rozhodnutí: 30.10.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.23 Nd 244/2014


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci oprávněné RWE Energie, s.r.o ., se sídlem v Praze 10 , Limuzská 3135/12, identifikační číslo osoby 49903209, zastoupené Mgr. Kamilem Stypou, advokátem, se sídlem v Praze 2, Rubešova 162/8, proti povinnému V. P. , o pověření a nařízení exekuce, vedené u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 7755/2013, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), takto:

Věc vedenou u Okresního soudu v Litoměřicích pod sp. zn. 25 EXE 7755/2013 projedná a rozhodne Okresní soud v Litoměřicích.
O d ů v o d n ě n í :
Návrhem ze dne 10. prosince 2013 požádal exekutor Okresní soud v Litoměřicích o pověření k provedení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud v Litoměřicích usnesením ze dne 2. května 2014, č. j. 25 EXE 7755/2013-12, vyslovil svou místní nepříslušnost a rozhodl o předložení věci Nejvyššímu soudu k určení, který soud věc projedná a rozhodne (ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř.). Tento návrh odůvodnil tím, že podmínky místní příslušnosti nelze zjistit, neboť povinný je státním příslušníkem Ukrajiny, kterému dne 12. května 2011 skončilo na území ČR povolení k dlouhodobému pobytu uplynutím doby a který jako podnikatel ukončil činnost v režimu živnostenského zákona, v Centrální evidenci obyvatel České republiky není zapsán, přičemž jeho poslední známá adresa je P.
Podle § 11 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) se řízení koná u toho soudu, který je věcně a místně příslušný. Pro určení věcné a místní příslušnosti jsou až do skončení řízení rozhodné okolnosti, které tu jsou v době jeho zahájení.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Příslušnost exekučního soudu upravuje § 45 zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekučního řádu). Z ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu vyplývá, že místně příslušným exekučním soudem je soud, v jehož obvodu má povinný, je-li fyzickou osobou, místo svého trvalého pobytu, popřípadě místo pobytu na území České republiky podle druhu pobytu cizince. Je-li povinný právnickou osobou, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný sídlo. Nemá-li povinný, který je fyzickou osobou, v České republice místo trvalého pobytu nebo místo pobytu podle věty první, nebo nemá-li povinný, který je právnickou osobou, sídlo v České republice, je místně příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z obsahu spisu vyplývá, že v současné době není známo ani místo pobytu povinného, ani místo, kde má povinný majetek. Povinný je občanem Ukrajinské republiky, jeho povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky skončilo uplynutím doby dne 12. května 2011.
S ohledem na výše uvedené Nejvyšší soud, přihlížeje k zásadě hospodárnosti řízení, rozhodl podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. tak, že jako místně příslušný soud v dané věci určil Okresní soud v Litoměřicích, u něhož bylo řízení zahájeno.
Skutečnost, zda povinný má exekučně postižitelný majetek na území České republiky, který by mohl být po nařízení exekuce soudním exekutorem zajištěn a zpeněžen, vyjde najevo až činností soudem pověřeného soudního exekutora v rámci provádění exekuce (srov. v této souvislosti též důvody usnesení velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia Nejvyššího soudu ze dne 12. září 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, uveřejněného pod číslem 4/2013 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 30. října 2014

JUDr. Pavel H o r á k, Ph.D.
předseda senátu