23 Nd 216/2015
Datum rozhodnutí: 02.07.2015
Dotčené předpisy: § 12 odst. 2 o. s. ř.23 Nd 216/2015


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci žalobkyně TBi Industries s.r.o. , se sídlem v Holešově, Grohova 979, identifikační číslo osoby 45479241, zastoupené JUDr. Ondřejem Doležalem, advokátem se sídlem v Brně, Křížová 453/15, proti žalovanému M. S., o zaplacení částky 37.623,- Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 68 ECm 23/2014, o návrhu na přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř., takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 68 ECm 23/2014 se přikazuje k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.

O d ů v o d n ě n í :

Výše uvedená věc byla podáním Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 8. 6. 2015 (doručeno dne 10. 6. 2015) předložena Nejvyššímu soudu České republiky k rozhodnutí o návrhu žalovaného na delegaci Krajskému soudu v Brně podle § 12 odst. 2 o. s. ř. Žalovaný návrh na přikázání věci jinému soudu odůvodnil tím, že jde o místně příslušný obecný soud žalobce, v jehož obvodu sídlí i právní zástupce žalobce, kdy v současnosti je místem výkonu práce žalovaného také B.
Nejvyšší soud zjistil, že žalobce byl usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 15. 5. 2015, č. j. 68 ECm 23/2014-29, vyzván ve smyslu § 101 odst. 4 o. s. ř., aby se vyjádřili k postupu řízení s tím, že pokud se nevyjádří ve lhůtě 15 dnů, bude mít soud za to, že s delegací věci ke Krajskému soudu v Brně souhlasí. Žalobce se k výzvě vyjádřil svým podáním ze dne 3. 6. 2015 tak, že souhlasí s návrhem žalovaného na přikázání věci Krajskému soudu v Brně.
Podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. věc může být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu vhodnosti. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty první o. s. ř. o přikázání věci rozhoduje soud, který je nejblíže společně nadřízen příslušnému soudu a soudu, jemuž má být věc přikázána. Podle ustanovení § 12 odst. 3 věty druhé o. s. ř. účastníci mají právo se vyjádřit k tomu, kterému soudu má být věc přikázána, a v případě odstavce 2 též k důvodu, pro který by věc měla být přikázána.
Nejvyšší soud České republiky jako soud nejblíže společně nadřízený příslušnému soudu (Krajský soud v Ústí nad Labem) a Krajskému soudu v Brně, jemuž má být věc přikázána, návrh žalovaného na přikázání věci Krajskému soud v Brně z důvodu vhodnosti projednal a dospěl k závěru, že v posuzovaném případě jsou splněny zákonné podmínky k tomu, aby věc byla přikázána jinému soudu z důvodu vhodnosti.
Předpokladem přikázání věci jinému soudu z důvodu vhodnosti podle ustanovení § 12 odst. 2 o. s. ř. je především existence okolností, jež umožňují hospodárnější a rychlejší projednání věci. V dané věci se jeví vhodným, zejména s ohledem na sídlo žalobce a místo výkonu práce žalovaného, a tím i hospodárnost řízení, aby věc projednal a rozhodl Krajský soud v Brně.
Nejvyšší soud proto jako soud nejblíže společně nadřízený oběma soudům rozhodl podle § 12 odst. 2 a 3 o. s. ř. tak, že věc přikázal k projednání a rozhodnutí Krajskému soudu v Brně.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 2. července 2015

JUDr. Pavel Horák, Ph.D. předseda senátu