23 Nd 214/2014
Datum rozhodnutí: 26.08.2014
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř., § 252 odst. 2 předpisu č. 120/2001Sb.23 Nd 214/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Pavla Horáka, Ph.D. a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Kateřiny Hornochové v právní věci oprávněné JANČA V.M. s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Masarykova č.p. 843, PSČ 757 01, identifikační číslo osoby 25907069, zastoupené Mgr. Robertem Cholenským, advokátem, se sídlem v Brně, Bolzanova 5, proti povinnému P. M. , o pověření soudního exekutora provedením exekuce, vedené u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 5761/2013, o určení místní příslušnosti soudu podle § 11 odst. 3 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. s. ř. ), takto:

Věc vedenou u Okresního soudu ve Frýdku-Místku pod sp. zn. 26 EXE 5761/2013 projedná a rozhodne Okresní soud ve Frýdku-Místku.

Odůvodnění:
Soudní exekutor Mgr. Petr Jaroš požádal dne 9. října 2013 Okresní soud ve Frýdku-Místku o pověření k vedení exekuce na majetek povinného.
Okresní soud ve Frýdku-Místku usnesením ze dne 2. května 2014, č. j. 26 EXE 5761/2013-21, vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že po uplynutí lhůty k podání odvolání oprávněnému bude spis postoupen Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) k rozhodnutí, který místně příslušný soud věc projedná.
Okresní soud ve Frýdku-Místku k tomu uvedl, že povinný má trvalé bydliště na území Slovenské republiky, na území České republiky v minulosti povinný podnikal, avšak ke dni 21. srpna 2013 ukončil na oprávněným uváděné adrese živnostenskou činnost. Pověřit soudního exekutora provedením exekuce patří do pravomoci soudů v České republice. Chybějí však podmínky místní příslušnosti a tyto nelze určit.
Podle § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, jež patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
Podle § 45 odst. 1 zák. č. 120/2001 Sb., exekučního řádu (dále jen exekuční řád ), je věcně příslušným exekučním soudem v prvním stupni okresní soud. Podle ustanovení § 45 odst. 2 exekučního řádu je místně příslušným exekučním soudem soud, v jehož obvodu má povinný bydliště, je-li fyzickou osobou, a nemá-li bydliště, soud, v jehož obvodu se zdržuje. Nemá-li povinný bydliště v České republice ani se v ní nezdržuje, je příslušným soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
S ohledem na ustanovení § 52 odst. 1 exekučního řádu se při určení, který soud je místně příslušným exekučním soudem v řízení podle tohoto předpisu, použijí ustanovení občanského soudního řádu, neboť exekuční řád jiné ustanovení o určení místní příslušnosti v takových případech neobsahuje.
Z ustanovení § 252 odst. 2 věty první o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Z ustanovení § 252 odst. 2, věty první, o. s. ř. vyplývá, že nemá-li povinný obecný soud nebo jeho obecný soud není v České republice, je k nařízení a provedení výkonu rozhodnutí příslušný soud, v jehož obvodu má povinný majetek.
Nejvyšší soud přitom v usnesení ze dne 12. 9. 2012, sp. zn. 31 Nd 200/2012, na něž lze v bližším rozboru dané problematiky odkázat, připomněl, že exekuční soud před nařízením exekuce a pověřením exekutora jejím provedením nezjišťuje existenci majetku povinného, neboť by to odporovalo cíli exekučního řízení zjistit majetek dlužníka (povinného) a uspokojit z něj navrhovatele (věřitele). Není tak případné, aby již v rámci posuzování místní příslušnosti exekuční soud zjišťoval, zda a případně na jakém místě v České republice má povinný majetek. Nejvyšší soud rozhodující podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. proto určí místně příslušný soud podle zásady hospodárnosti řízení ve smyslu § 6 o. s. ř.
Protože jsou splněny předpoklady uvedené v ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. pro určení místní příslušnosti, Nejvyšší soud rozhodl, s ohledem na požadavek procesní ekonomie, tak, že věc projedná a rozhodne soud, u něhož bylo exekuční řízení zahájeno (srov. např. usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 4 Nd 347/2011, 4 Nd 392/2011, 32 Nd 80/2012, či 30 Nd 242/2013), tedy Okresní soud ve Frýdku Místku.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.
V Brně dne 26. srpna 2014 JUDr. Pavel Horák, Ph.D. předseda senátu