23 Nd 17/2012
Datum rozhodnutí: 28.03.2012
Dotčené předpisy: § 11 odst. 3 o. s. ř.
23 Nd 17/2012


U S N E S E N Í


Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně ŠINDELÁŘ SPEDITION s.r.o. , se sídlem Sedlec 49, PSČ 373 47, identifikační číslo osoby 26024641, zastoupené Mgr. Janem Úlehlou, advokátem, se sídlem v Českých Budějovicích, Krajinská 224/37, proti žalované Spedition Ludwig GmbH , Vulkanhöhe, DE 545 52 Dreis Brück, Spolková republika Německo, zastoupené JUDr. Thorstenem Amselem, Abt-Richard-Strasse 8, 54550 Daun, Spolková republika Německo, o zaplacení částky 1.650,- EUR s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 16 C 134/2010, o určení místní příslušnosti, takto:


Nejvyšší soud určuje Okresní soud v Českých Budějovicích jako soud, který projedná a rozhodne věc vedenou u tohoto soudu pod sp. zn. 16 C 134/2010.

Odůvodnění:

V záhlaví označené věci Okresní soud v Českých Budějovicích, u něhož bylo řízení zahájeno, vydal usnesení ze dne 14. dubna 2011, č. j. 16 C 134/2010-105, v němž vyslovil svoji místní nepříslušnost s tím, že věc bude předložena Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) k rozhodnutí o místní příslušnosti.
Předkládací soud má za to, že není soudem místně příslušným k projednání věci, neboť v jeho obvodu nemá žalovaná své sídlo a přestože byly obě strany soudem vyzvány, nedoplnily tvrzení o tom, že by v České republice měla žalovaná společnost umístěn svůj podnik či organizační složku takového podniku v režimu ustanovení § 86 odst. 3 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.).
Podle ustanovení § 11 odst. 3 o. s. ř. jde-li o věc, která patří do pravomoci soudů České republiky, ale podmínky místní příslušnosti chybějí nebo je nelze zjistit, určí Nejvyšší soud, který soud věc projedná a rozhodne.
V posuzovaném případě vyplývá vztah mezi účastníky ze smlouvy o mezinárodní nákladní přepravě zboží a ten se řídí ustanoveními Úmluvy o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), podle jejíhož článku 31 je dána pravomoc soudů České republiky a rovněž věcná příslušnost těchto soudů vzhledem ke skutečnosti, že místem vydání (vykládky) zásilky zboží bylo místo v České republice.
Zbývá tak rozhodnout o místní příslušnosti, jejíž podmínky chybějí, a proto Nejvyšší soud v souladu s ustanovením § 11 odst. 3 o. s. ř. rozhodl, že místně příslušným se určuje Okresní soud v Českých Budějovicích, u něhož již bylo řízení zahájeno, a to především proto, že sídlo žalobkyně jako dopravce se nalézá v obvodu tohoto soudu.
Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 28. března 2012

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu