23 Nd 162/2013
Datum rozhodnutí: 26.06.2013
Dotčené předpisy: § 9 odst. 1 o. s. ř., § 9 odst. 5 o. s. ř.
23 Nd 162/2013

U S N E S E N Í


Nejvyšší soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. o žalobě ze dne 24.5.2013 žalobce J. P. , proti žalovaným 1) P. P. a 2) J. P. , takto:

I. K projednání a rozhodnutí dané věci jsou v prvním stupni věcně příslušné okresní soudy.
II. Po právní věci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soud v Ústí nad Orlicí.

O d ů v o d n ě n í :


Žalobce se žalobou ze dne 24. 5. 2013, se kterou se obrátil na Nejvyšší soud, jak to vyplývá z jejího obsahu, domáhá navrácení nemovitosti v H. Č. ..., popř. zrušení darovací smlouvy a vrácení daru.
Podle § 104a odst. 4 o. s. ř. bylo-li řízení zahájeno u Nejvyššího soudu, tento soud rozhodne, které soudy jsou k projednání a rozhodnutí věci příslušné v prvním stupni, není-li příslušný sám.
Podle § 9 odst. 1 o. s. ř. nestanoví-li zákon, jinak, jsou k řízení v prvním stupni příslušné okresní soudy.
Podle § 9 odst. 5 o. s. ř. Nejvyšší soud rozhoduje jako soud prvního stupně, stanoví-li tak zvláštní právní předpis.
V dané věci není zvláštním předpisem stanovena věcná příslušnost Nejvyššího soudu pro jeho rozhodování, a proto není oprávněn o předmětné žalobě rozhodnout, která byla k němu podána. Stejně tak pro předmětný spor není v zákoně stanovena věcná příslušnost jiného soudu, a proto jsou věcně příslušné okresní soudy.
Z žaloby vyplývá, že se daná věc týká práv k nemovitosti nacházející se v katastrálním území H. Č. (obvod Okresního soud v Ústí nad Orlicí), a proto bylo podle § 88 písm. i) o. s. ř. rozhodnuto tak, že věc bude po právní moci tohoto usnesení postoupena k dalšímu řízení Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2013 JUDr. Ing. Jan H u š e k
předseda senátu