23 Nd 113/2016
Datum rozhodnutí: 29.11.2016
Dotčené předpisy: § 16 odst. 1 o. s. ř.23 Nd 113/2016
U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D., ve věci žalobkyně V. B., zastoupené JUDr. Jaroslavou Kalendovou, advokátkou, se sídlem v Brně, Hybešova 726/42, PSČ 602 00, proti žalované Intersecur, s.r.o., se sídlem v Brně, Lazaretní 1/7, PSČ 615 00, IČO 26917831, zastoupené Ing. L.L., zaplacení částky 11 600 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 64/2014, o návrhu žalované na vyloučení soudců Vrchního soudu v Olomouci takto:

Soudci Vrchního soudu v Olomouci JUDr. Ladislav Bognár, JUDr. Pavel Kolář, JUDr. Jan Zavrtálek, JUDr. Alena Ježíková, JUDr. Zdeňka Šindelářová a JUDr. Ivan Šišma nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 6/2016.

O d ů v o d n ě n í :

Ve věci vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 38 C 64/2014 uplatnila žalovaná dne 10. listopadu 2015 námitku podjatosti soudců Městského soudu v Brně uvedených v seznamu 1 jejího podání s tím, že podala u Městského soudu v Brně tři žaloby, kde je v prvním případě žalovaným Česká republika Městský soud v Brně (sedmý žalovaný), v druhém případě Česká republika Krajský soud v Brně (šestý žalovaný) a ve třetím případě Česká republika Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) (sedmý žalovaný), a že u Okresního soudu v Bruntále vede soudní spor pod sp. zn. 8 C 90/2015, kde Česká republika Vrchní soud v Olomouci je čtrnáctým žalovaným.
Ze stejného důvodu uplatnila žalovaná námitku podjatosti soudců nadřízeného soudu Krajského soudu v Brně uvedených v seznamu 2 jejího podání, jakož i soudců jemu nadřízeného Vrchního soudu v Olomouci uvedených v seznamu 3 jejího podání a Nejvyššího soudu uvedených v seznamu 4 jejího podání. Důvody podjatosti soudců jsou podle žalované založeny na vztahu k účastníku řízení pro jejich ekonomickou závislost , jak se podle jejího názoru podává z usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. března 2013, sp. zn. 20 Nd 295/2012.
Vrchní soud v Olomouci předložil námitku podjatosti spolu se spisem Městského soudu v Brně sp. zn. 38 C 64/2014 a s písemným vyjádřením dotčených soudců JUDr. Ladislava Bognára, JUDr. Pavla Koláře, JUDr. Jana Zavrtálka, JUDr. Aleny Ježíkové, JUDr. Zdeňky Šindelářové a JUDr. Ivana Šišmy, soudců Vrchního soudu v Olomouci, Nejvyššímu soudu k rozhodnutí o námitce podjatosti.
Dotčení soudci Vrchního soudu v Olomouci (soudci senátu 8 Cmo a soudci zastupujícího senátu 5 Cmo) se shodně vyjádřili tak, že nemají žádný poměr k projednávané věci, k účastníkům, ani k jejich zástupcům.
Nejvyšší soud jako nadřízený soud (§ 16 odst. 1 zák. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen o. s. ř. ) dospěl k závěru, že námitka podjatosti směřující k tomu, aby soudci Vrchního soudu v Olomouci, určení rozvrhem práce k rozhodnutí o námitce podjatosti soudců Krajského soudu v Brně, byli z projednání věci vyloučeni, není důvodná.
Účastníci mají právo vyjádřit se k osobám soudců a přísedících, kteří mají podle rozvrhu práce věc projednat a rozhodnout. Soudci a přísedící jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je tu důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nebo přísedícího nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce nebo přísedícího v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 15a odst. 1 věta prvá, § 14 odst. 1, 4 o. s. ř.).
V otázce vyloučení soudců soudu, jenž vystupuje za stát v občanském řízení jako jeho organizační složka, byl judikaturní vývoj dovršen usnesením velkého senátu Nejvyššího soudu ze dne 11. listopadu 2009, sp. zn. 31 Nd 209/2009 (publikovaným pod č. 65/2010 Sbírky soudních rozhodnutí a stanovisek), podle něho nejsou tito soudci bez dalšího (jen proto, že u takového soudu působí) vyloučeni z projednávání a rozhodnutí příslušné věci. Tím méně mohou být pak vyloučeni jen proto, že je v jiném občanském soudním řízení veden spor se státem, za nějž vystupuje soud, u kterého tito soudci působí.
Protože v posuzované věci nejsou tvrzeny, a ani se z vyjádření dotčených soudců nepodávají, skutečnosti, které by byly podle shora uvedených kritérií důvodem k vyloučení soudce, rozhodl Nejvyšší soud o tom, že uvedení soudci Vrchního soudu v Olomouci nejsou vyloučeni z projednání a rozhodnutí věci vedeného u tohoto soudu pod sp. zn. Nco 6/2016. Protože nebylo prováděno dokazování, bylo o námitce podjatosti rozhodnuto podle ustanovení § 16 odst. 3 věta druhá o. s. ř. bez nařízení jednání.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 29. listopadu 016

JUDr. Zdeněk D e s
předseda senátu