23 Cdo 899/2014
Datum rozhodnutí: 26.06.2014
Dotčené předpisy: § 10 předpisu č. 168/1999Sb.23 Cdo 899/2014


U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Hany Lojkáskové v právní věci žalobkyně České podnikatelské pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group , se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00, identifikační číslo osoby 63998530, zastoupené Mgr. Tomášem Šetinou, advokátem se sídlem Praha 4, Doudlebská 1699/5, proti žalovanému P. H. , zastoupenému JUDr. Jiřím Kozákem, advokátem se sídlem Pelhřimov, Příkopy 25, o 1 547 997 Kč s příslušenstvím, vedené u Okresního soudu v Pelhřimově pod sp. zn. 17 C 100/2012, o dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 26. srpna 2013, č. j. 15 Co 481/2013-225, takto:

I. Dovolání se odmítá.
II. Žalobkyně je povinna zaplatit žalovanému na náhradě nákladů dovolacího řízení částku 18 440 Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám JUDr. Jiřího Kozáka, advokáta se sídlem Pelhřimov, Příkopy 25.

Stručné odůvodnění:
(§ 243f odst. 3 občanského soudního řádu dále jen o. s. ř. )

Dovolání žalobkyně proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích pobočka v Táboře ze dne 26. srpna 2013, č. j. 15 Co 481/2013-225, není přípustné podle § 237 o. s. ř., neboť napadené rozhodnutí nezávisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva ve smyslu § 237 o. s. ř., jestliže dovolatelka spatřuje přípustnost dovolání v nesprávném právním posouzení soudu založeném na skutkových zjištěních soudu o příčině dopravní nehody a vzniku škody, s nimiž dovolatelka nesouhlasí. Napadá závěr obou soudů, kdy oba soudy shodně považovaly za důkazně podložené, že příčinou vzniku dopravní nehody byl epileptický záchvat žalovaného. S ohledem na zjištěnou příčinu vzniku dopravní nehody proto soudy dospěly v souladu se zákonem závěru, že žalobkyně nemá vůči žalovanému nárok na náhradu za poskytnuté pojistné plnění poškozenému podle § 10 odst. 1 písm. b), odst. 2 písm. e) zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nebyla-li prokázána příčinná souvislost mezi vznikem škody při dopravní nehodě a porušením povinnosti spočívající v řízení vozidla osobou, která při řízení vozidla byla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo.
Nejvyšší soud již v rozhodnutí ze dne 18. 5. 2011, sp. zn. 23 Cdo 1583/2010, dospěl k závěru, že otázka existence příčinné souvislosti je předně otázkou skutkovou, neboť v řízení se zjišťuje, zda protiprávní úkon škůdce a vzniklá škoda na straně poškozeného jsou ve vzájemném poměru příčiny a následku. Příčinná souvislost se nepředpokládá, nýbrž musí být prokázána, a v tomto směru jde o otázku skutkových zjištění.
Nejvyšší soud setrval na uvedeném závěru i v rozhodnutí ze dne 29. 8. 2013, sp. zn. 23 Cdo 2136/2013, v němž rovněž dovodil, že námitkami k neexistenci příčinné souvislosti mezi vznikem škody a porušením určité právní povinnosti dovolatelka polemizuje se skutkovými závěry soudu, z nichž bylo dovozeno, že příčinná souvislost mezi porušením právní povinnosti a vzniklou škodou není. Obě rozhodnutí Nejvyššího soudu jsou dostupná na webových stránkách Nejvyššího soudu www.nsoud.cz .
Z uvedeného vyplývá, že skutkové závěry o existenci či neexistenci příčinné souvislosti mezi vznikem škody a porušením určité právní povinnosti nemohou být v dovolacím řízení s úspěchem zpochybňovány, nezávisí-li rozhodnutí odvolacího soudu na vyřešení právní otázky.
Pokud dovolatelka nesouhlasí s rozhodnutím o náhradě nákladů řízení, které bylo založeno na tom, že žalovaný byl v řízení zcela úspěšný, nutno konstatovat, že ani tato námitka nemůže založit přípustnost dovolání, neboť rozhodnutí obou soudů je v souladu s právní úpravou nároku na náhradu nákladů řízení (§ 142 odst. 1 o. s. ř.) a hlavní zásadou, která ovládá rozhodování o nákladech řízení, a to zásadou úspěchu ve sporu a zásadou odpovědnosti za výsledek.
Nejvyšší soud z uvedených důvodů dovolání žalobkyně podle ustanovení § 243c odst. 1 věty první o. s. ř. odmítl.
Výrok o náhradě nákladů dovolacího řízení se nezdůvodňuje (§ 243f odst. 3 o. s. ř.).
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 26. června 2014
JUDr. Kateřina Hornochová předsedkyně senátu