23 Cdo 879/2014
Datum rozhodnutí: 04.08.2014
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.23 Cdo 879/2014
U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní senátu JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobce Ing. M. L., zastoupeného JUDr. Janem Mikšem, advokátem se sídlem Praha 2, Na Slupi 15, proti žalované EPL Solar s.r.o. , se sídlem Vestec, Vídeňská 172, okres Praha-západ, PSČ 252 42, identifikační číslo osoby 28957229, zastoupené Mgr. Filipem Macháčkem, advokátem se sídlem Praha 3, Přemyslovská 28, o zaplacení 595 500 Kč s příslušenstvím, vedené u Krajského soudu v Praze pod sp. zn. 50 Cm 73/2012, o dovolání žalobce proti rozsudku soudu Vrchního soudu v Praze ze dne 27. srpna 2013, č. j. 1 Cmo 20/2013-207, takto:

Záhlaví, výrok a odstavec druhý odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. června 2014, č.j. 23 Cdo 879/2014-252, se opravuje tak, že rozsudek Vrchního soudu v Praze ze dne 27. srpna 2013 má č. j. 1 Cmo 20/2013-207.
O d ů v o d n ě n í :


Ve smyslu § 164 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě opravit v rozsudku kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozsudku.
Podáním doručeným Nejvyššímu soudu České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) dne 31. 7. 2014 upozornil soudce Krajského soudu v Praze na nesprávnost uvedení čísla jednacího u citovaného a zrušovaného rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. srpna 2013 v rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. června 2014, č.j. 23 Cdo 879/2014-252.
Při písemném vyhotovení rozsudku došlo k chybě, když v záhlaví, výroku a odstavci druhém odůvodnění rozsudku Nejvyššího soudu České republiky ze dne 2. června 2014, č.j. 23 Cdo 879/2014-252, bylo nesprávně uvedeno u rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 27. srpna 2013 číslo jednací 1 Cmo 20/2012-207 místo správného čísla jednacího 1 Cmo 20/2013-207.
Postupem podle § 164 ve spojení s § 243b o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozsudku.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.
V Brně dne 4. srpna 2014

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á předsedkyně senátu