23 Cdo 748/2011
Datum rozhodnutí: 26.06.2012
Dotčené předpisy: § 243b odst. 5 o. s. ř.
23 Cdo 748/2011

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Kateřiny Hornochové a soudců JUDr. Zdeňka Dese a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně Telefónica Czech Republic, a. s., se sídlem v Praze 4, Michle, Za Brumlovkou č. 266/2, PSČ 140 22, IČO 60193336, proti žalované UPC Česká republika, s. r. o., se sídlem v Praze 4, Nusle, Závišova č. 502/5, IČO 00562262, zastoupené JUDr. Jiřím Voršilkou, advokátem se sídlem v Praze 1, OpletaLOVA Č. 4, PSČ 110 00, o ochranu proti jednání nekalé soutěže, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 19 Cm 152/2009, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. prosince 2010, č. j. 3 Cmo 122/2010 155, takto:

I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení. O d ů v o d n ě n í :

Proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 8. prosince 2010, č. j. 3 Cmo 122/2010 - 155, podala žalovaná dovolání.
Podáním ze dne 24. února 2011 došlým Městskému soudu v Praze dne 25. 2. 2011 vzala žalovaná dovolání zpět.
Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) po účinném zpětvzetí dovolání dovolací řízení podle § 243b odst. 5 věty druhé o. s. ř. zastavil.
O nákladech dovolacího řízení rozhodl dovolací soud podle § 243b odst. 5 věty první, § 224 odst. 1, § 151 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř. za situace, kdy žalobkyni v této fázi řízení nevznikly žádné náklady, na jejichž náhradu by jinak měla proti žalované právo.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 26. června 2012

JUDr. Kateřina H o r n o c h o v á
předsedkyně senátu