23 Cdo 700/2009
Datum rozhodnutí: 11.10.2010
Dotčené předpisy: § 164 o. s. ř.
23 Cdo 700/2009

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl předsedkyní JUDr. Kateřinou Hornochovou v právní věci žalobkyně Erste Group Bank AG, Graben 21, Vídeň, Rakousko , zastoupené JUDr. Ing. Václavem Školoutem, advokátem se sídlem v Praze, Katarská 5, proti žalované Komerční bance, a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 , zastoupené JUDr. Jaroslavem Polanským, advokátem se sídlem v Praze 5, Elišky Peškové 15, o zaplacení částky 2,100.000,- USD s přísl., a o žalobě žalované na zaplacení 13,900.000,- USD s přísl. a určení, že žalovaná není povinna zaplatit žalobkyni 2,100.000 USD, vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 1 Cm 27/2004, o dovolání žalované proti rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 25. června 2008 č.j. 9 Cmo 531/2007-700, takto:

V záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. června 2009, č. j. 23 Cdo 700/2009-801, se část záhlaví označující žalobkyni Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG opravuje na Erste Group Bank AG .
O d ů v o d n ě n í:

Ve smyslu § 164 ve spojení s § 167 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř. ) je namístě v rozhodnutí opravit kdykoliv i bez návrhu chyby v psaní a počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. K provedení opravy zákon nestanoví žádnou lhůtu; soud tak může učinit kdykoli, i po právní moci rozhodnutí.
Podáním ze dne 1.7.2010 došlým Nejvyššímu soudu dne 9.7.2010 upozornil Městský soud v Praze, že v záhlaví usnesení Nejvyššího soudu České republiky ze dne 24. června 2009, č.j. 23 Cdo 700/2009-801, došlo k nesprávnému označení žalobkyně.
Jednalo se o zřejmou nesprávnost, neboť z obsahu spisu na č.l. 796 až 798 vyplývá, že žalobkyně byla v rozhodnutí nesprávně označena. Postupem podle § 164 ve spojení s § 167 a § 243c odst. 1 o. s. ř. bylo proto zmíněné pochybení napraveno, aniž by vydáním opravného usnesení byla dotčena právní moc a vykonatelnost tímto usnesením opraveného rozhodnutí.
Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně 11. října 2010

JUDr. Kateřina H o r n o ch o v á
předsedkyně senátu