23 Cdo 688/2008
Datum rozhodnutí: 24.02.2010
Dotčené předpisy: § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř.
23 Cdo 688/2008U S N E S E N ÍNejvyšší soud České republiky rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Ing. Jana Huška a soudců JUDr. Pavla Příhody a JUDr. Zdeňka Dese v právní věci žalobce
M.S.,
zastoupeného JUDr. S.K. advokátem, proti žalovanému
E., s. r. o.,
o zaplacení 50.600,- Kč s přísl., vedené u Okresního soudu v Děčíně pod sp. zn. 15 C 164/2006, o dovolání žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem pobočky v Liberci ze dne 9. října 2007, č. j. 29 Co 223/2007-85, takto:


I. Dovolání
se odmítá.

II. Žalovaný
je povinen
zaplatit žalobci na náhradu nákladů dovolacího řízení částku 4.280,- Kč do tří dnů od právní moci tohoto usnesení k rukám advokáta žalobce JUDr. S. K..

O d ů v o d n ě n í :


Dovoláním ze dne 26. 11. 2007 napadl žalovaný rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 9. 10. 2007, č. j. 29 Co 223/2007-85, jímž byl potvrzen rozsudek Okresního soudu v Děčíně ze dne 12. února 2007, č. j. 15 C 164/2006-65 ve výrocích I. a III. a žalovanému byla uložena povinnost nahradit žalobci náklady odvolacího řízení.

V daném případě, jak vyplývá ze spisu, je předmětem řízení zaplacení dvou faktur za přepravné (faktura na Kč 23.000,- a faktura na Kč 27.600,-), týkající se jednoho obchodního případu (přeprava ve dnech 3. - 5. 8. 2008 uskutečněná na základě jedné smlouvy).

Přípustnost dovolání je proto třeba posuzovat podle ust. § 237 odst. 1 písm. b) a c)o. s. ř..

Dovolání není v posuzovaném případě přípustné podle ust. § 237 odst. 1 písm. b)o. s. ř., neboť odvolací soud potvrdil v pořadí první rozhodnutí soudu prvního stupně ve věci samé.

Podle § 237 odst. 1 písm. c) o. s. ř. je dovolání přípustné tehdy, dospěje-li dovolací soud, že napadené rozhodnutí má ve věci samé po právní stránce zásadní význam. Takovýto význam má rozhodnutí tehdy, je-li v něm mj. řešena otázka, která nebyla dosud v rozhodování dovolacího soudu vyřešena.

V posuzovaném případě z obsahu dovolání vyplývá, že dovolatel za otázku zásadního právního významu označil to, zda faktury neobsahující údaj o DPH jsou řádným platebním dokladem, na jehož základě je povinnost žalovanou částku uhradit.

Dovolací soud již např. v usnesení ze dne 7. 1. 2009, sp. zn. 32 Cdo 4294/2007 konstatoval, že faktura je dokladem (výzvou) k zaplacení dlužné částky a skutečnost, že výzva neměla všechny náležitosti daňového dokladu dle účetních a daňových předpisů je bez významu pro určení splatnosti závazku.

Nejvyšší soud proto s ohledem na uvedené rozhodl podle ust. § 243b odst. 5 o. s. ř. v návaznosti na ust. § 218 písm. c) o. s. ř. tak, dovolání pro jeho nepřípustnost odmítl, neboť v dovolání označená právní otázka byla již dovolacím soudem vyřešena a odvolací soud věc posoudil v souladu s judikaturou dovolacího soudu.

V souladu s ust. § 243c odst. 2 o. s. ř. je v rozhodnutí pouze stručně vyloženo, proč je dovolání nepřípustné.

O nákladech dovolacího řízení bylo rozhodnuto podle § 243b odst. 5 věta první, § 224 odst. 1 a § 146 odst. 3 o. s. ř.. Žalovaný, jehož dovolání bylo odmítnuto, je povinen nahradit žalobci náklady právního zastoupení, spočívající v odměně advokáta podle § 3 odst. 1 bod 4., § 10 odst. 3, § 14 odst. 1, § 16 odst. 2 a § 18 odst. 1 vyhl. č. 484/2000Sb., ve znění vyhl. č. 277/2006Sb. v částce 3.980,- Kč a v jednom paušálu hotových výdajů (k vyjádření k dovolání) ve výši 300,- Kč podle § 13 odst. 3 vyhl. č. 177/1996Sb., ve znění vyhl. č. 276/2006Sb., celkem tedy v částce 4.280,- Kč, kterou je povinen žalovaný zaplatit k rukám advokáta žalobce JUDr. S. K..

Proti tomuto rozhodnutí není opravný prostředek přípustný.

Nesplní-li povinný dobrovolně, co mu ukládá toto vykonatelné rozhodnutí, může se oprávněný domáhat jeho soudního výkonu.


V Brně dne 24. února 2010


JUDr. Ing. Jan H u š e k

předseda senátu