23 Cdo 573/2013
Datum rozhodnutí: 21.03.2013
Dotčené předpisy: § 104 odst. 2 o. s. ř.
23 Cdo 573/2013


U S N E S E N Í
Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy
JUDr. Zdeňka Dese a soudců JUDr. Kateřiny Hornochové a JUDr. Ing. Pavla Horáka, Ph.D. ve věci žalobkyně České kanceláře pojistitelů, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 1724/129, PSČ 140 00, IČO 70099618, zastoupené Mgr. Veronikou Nedbalovou, LL.M., advokátkou, se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 9-11, proti žalovaným 1. Z. H., 2. L. H. , 3. J. K. , o zaplacení částky 242 599 Kč s příslušenstvím, vedené u Městského soudu v Brně pod sp. zn. 33 C 215/2006, o dovolání druhého žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 30. listopadu 2011, č. j. 49 Co 350/2009-241, takto:


I. Dovolací řízení se zastavuje .
II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů dovolacího řízení.

O d ů v o d n ě n í :
Městský soud v Brně rozsudkem ze dne 4. prosince 2008, č. j. 33 C 215/2006-121, zamítl žalobu ve vztahu k prvému žalovanému (výrok pod bodem I), uložil druhému žalovanému a třetí žalované zaplatit žalobkyni společně a nerozdílně částku 242 599 Kč s 8,75% úrokem z prodlení od 1. července 2005 do zaplacení s tím, že výše úroku z prodlení se mění vždy k prvnímu dni příslušného kalendářního pololetí, v němž trvá prodlení dlužníka, podle reposazby vyhlášené ve Věstníku ČNB zvýšené o sedm procentních bodů, a to až do zaplacení žalované částky (výrok pod bodem II) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výroky pod body III a IV).
K odvolání druhého žalovaného a třetí žalované Krajský soud v Brně rozsudkem ze dne 30. listopadu 2011, č. j. 49 Co 350/2009-241, v části výroku II, v níž bylo rozhodnuto o povinnosti druhého žalovaného a třetí žalované společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni 8,75% úrok z prodlení ročně z částky 242 599 Kč za dobu od 1. července 2005
do 10. července 2005, rozsudek soudu prvního stupně zrušil a řízení v tomto rozsahu zastavil (výrok pod bodem I), v části výroku II, v níž bylo rozhodnuto o povinnosti druhého žalovaného a třetí žalované společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni částku 220 545 Kč
s tam vymezenou výší úroku z prodlení, potvrdil (výrok pod bodem II), v části výroku II,
v níž bylo rozhodnuto o povinnosti druhého žalovaného a třetí žalované společně a nerozdílně zaplatit žalobkyni částku 22 054 Kč s tam vymezenou výší úroků z prodlení, změnil tak, že žaloba se v tomto rozsahu zamítá (výrok pod bodem III) a rozhodl o náhradě nákladů řízení (výrok pod bodem IV).
Proti rozsudku odvolacího soudu podal druhý žalovaný dovolání. Jelikož při podání dovolání nebyl zastoupen advokátem a dovolání nemělo náležitosti stanovené v § 241a odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o. s. ř.), soud prvního stupně jej usnesením ze dne
5. dubna 2012, č. j. 33 C 215/2006-252, které mu bylo doručeno dne 21. listopadu 2012, vyzval, aby si ve lhůtě 15 dnů od doručení usnesení zvolil pro podání dovolání v této věci zástupcem advokáta a jeho prostřednictvím podal řádné dovolání proti rozsudku odvolacího soudu. Současně druhého žalovaného poučil o tom, jaké náležitosti má řádné dovolání obsahovat, a také o tom, že dovolací řízení bude při nesplnění uvedených podmínek zastaveno.
Nejvyšší soud České republiky (dále jen Nejvyšší soud ) jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) se zřetelem k bodu 7 článku II zákona č. 404/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, o dovolání rozhodl podle občanského soudního řádu ve znění účinném do 31. prosince 2012.
Podle ustanovení § 241 odst. 1 o. s. ř. musí být dovolatel zastoupen advokátem, jestliže nemá právnické vzdělání buď sám, nebo jeho zaměstnanec (člen), který za něj jedná. Z dovolání zastoupení dovolatele nevyplývá a jiné listiny toto zastoupení nebo právnické vzdělání dovolatele prokazující nebyly předloženy. Dovolatel pak nedostatek povinného zastoupení ani ve stanovené lhůtě, ani později neodstranil, ač byl o následcích nesplnění této podmínky poučen.
Protože povinné zastoupení dovolatele v dovolacím řízení je podmínkou týkající se účastníka řízení, bez jejíhož splnění nelze vydat s výjimkou usnesení, jímž se dovolací řízení pro tento nedostatek zastavuje rozhodnutí, kterým se řízení končí,
a protože ke zhojení tohoto nedostatku přes řádnou výzvu soudu prvního stupně do dnešního dne nedošlo, Nejvyšší soud České republiky jako soud dovolací (§ 10a o. s. ř.) podle § 243c odst. 1 a § 104 odst. 2 poslední věty o. s. ř. dovolací řízení zastavil.
Dovolatel z procesního hlediska zavinil, že dovolací řízení bylo zastaveno, žalobkyni však ve stádiu dovolacího řízení náklady nevznikly. Této procesní situaci odpovídá ve smyslu ustanovení § 146 odst. 2 věty první, § 224 odst. 1 a § 243b odst. 5 o. s. ř. výrok o tom, že na náhradu nákladů dovolacího řízení nemá žádný z účastníků právo.
Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně 21. března 2013

JUDr. Zdeněk Des
předseda senátu